خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
عمران - پاورپوينت
 
فهرست مطالب: دانلود,بررسی پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,pptx

تاریخ ایجاد 29/06/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50   قیمت: 9000 تومان     تعدادمشاهده  14


دانلود,بررسی پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,pptx
 
 
بخشی از مطلب
 
 
o    مدلسازی اتصال : 
o    با توجه به اینکه مقاطع مورد آزمایش در SAC و FEMA و سایر منابع موجود همگی مقاطع با ارتفاع زیاد برای تیر می باشند و در ایران از این مقاطع استفاده نمی شود ، بررسی تاثیر روش مقاومسازی مطرح شده در بالا بر روی پروفیلهای متداول در ایران ضروری به نظر می رسد . 
o    در نتیجه در اینجا به بررسی تاثیر ایجاد اتصال RBS در بال پایینی بر روی رفتار لرزه ای اتصال توسط نرم افزار ANSYS پرداخته شده است . برای مقطع تیر از پروفیل IPE330 و برای مقطع ستون از پروفیل IPB260 استفاده شده است . همچنین طراحی به گونه ای صورت گرفته که چشمه اتصال در حالت بالانس باشد و در نتیجه از دو ورق مضاعف به ضخامت 1cm استفاده شده است . 
o    (ظرفیت چشمه اتصال متناسب با ظرفیت پلاستیک تیر باشد) . همچنین از ورق پیوستگی نیز در مدلسازی استفاده شده است . دو مدل ، یکی دارای اتصال SMF می باشد و دیگری توسط برش در بال پایینی مقاومسازی شده است . هر دو مدل توسط اتصال مستقیم بال و دیگری توسط برش در بال پایینی مقاومسازی شده است . هر دو مدل توسطا تصال مستقیم بال تیر به ستون طراحی شده و مدل شده اند . همچنین در مدل سازی ورقهای منتقل کننده برش از جان تیر به ستون نیز مد نظر قرار گرفته است و طراحی شده است . [2].
o     
o    برای مدلسازی از المان صفحه ای SHELL43 استفاده شد که دارای چهار گره می باشد و هر گره دارای شش درجه آزادی می باشد (سه درجه آزادی انتقالی و سه درجه آزادی دورانی) و دارای خواص غیر خطی و تغییر شکل بزرگ می باشد . با توجه به این نکته که در این زیر سازه تمرکز تنش و کرنش در ناحیه اتصال و چشمه اتصال می باشد از مش بندی ریز تری در این نواحی استفاده شد . سپس مدلها تحت بارگذاری سیکلیک قرار گرفتند . نمودار بارگذاری در شکل (4ـ الف) مشاهده می شود . نحوه بارگذاری به گونه ای است که تغییر مکان به بالای زیر سازه صلیبی شکل وارد می شود . (شکل 4 ـ ب) برای مدل کردن جوشهای گوشه که متصل کننده ورق برشی به جان تیر می باشد از المان SHELL43 استفاده شده است بگونه ای که ضخامت ورق متصل کننده به اندازه ضخامت گلوی جوش می باشد که دارای تقریب قابل قبول می باشد . 
o    نحوه مدلسازی و مش بندی انجام شده در شکل (5) مشخص است 
o    .  
 
o    نتایج بدست آمده از تحلیل : 
o    همانگونه که در شکل (6) مشخص است ، منحنی لنگر ـ زاویه تغییر مکان جانبی داخلی (inter story drift angle) برای دو نمونه بدست آمده است . با توجه به این نمودار مشخص می شود که حداکثر لنگر وارده از طرف تیر در بر ستون در دو نمونه متفاوت می باشد . به گونه ای که برای اتصالم عمولی این میزان برابر با 21/15t.m می باشد . در صورتیکه این مقدار برای اتصال دارای برش در بال پایین برابر با 19/54t.m می باشد . با توجه به اینکه نکته که ظرفیت پلاستیک تیر برابر با 19/3t.m می باشد ، نسبت حداکثر لنگر وارده به ظرفیت مقطع برای اتصال smf و RBS بترتیب برابر با 1/1 و 01/1 می بشد .بعبارت دیگر افزودن اتصال RBS در بال پایینی باعث کاهش لنگر وارده به اتصال و در نتیجه کاهش نیروی برشی وارده به چشم هاتصال می شود . به گونه ای که نسبت لنگرها 92/0 می باشد . یعنی 08/0 کاهش در میزان لنگر وارده از ظرف تیر به ستون رخ داده است . همنین حداکثر تنش برشی در مدل مقاومسازی شده نسبت به مدل smf در چشمه اتصال و جان تیر به ترتیب 04/0 و 13/0 کاهش یافته است . (شکل شماره 8). همانگونه که در شکل (7) مشخص است . حداکثر تنش بدست آمده در مدل معمولی در تیر و در بر ستون می باشد . در صورتیکه این میزان برای تیر مقاومسازی شده در فاصله مشخص و از پیش تعیین شده می باشد و تاثیر برش بالا تیر بر روی نحوه گسترش مفصل پلاستیک بخوبی مشهود است .
o     
 
o    بحث و نتیجه گیری : 
o    با توجه به تجربیات زلزله های گذشته مقاومسازی اتصالات در قابهای خمشی که بدون توجه به نحوه تشکیل و گسترش مفصل پلاستیک طراحی و اجرا شده اند ضروری می باشد . اصولا مقاومسازی اتصالات معمولا با هدف انتقال مفصل پلاستیک به داخل تیر و به دو صورت امکان پذیر است . یکی افزودن اجزایی به اتصال تحت دیتیل خاص ، به گونه ای که باعث انتقال مفصل پلاستیک به یک ناحیه از پیش تعیین شده می شود . و دیگری بریدن بخشی از بال تیر که باعث کاهش ظرفیت تیر در آن ناحیه و هدایت مفصل پلاستیک به آن ناحیه می شود . 
o    با توجه به آزمایشات صورت پذیرفته در مقیاس واقعی مشخص شد که نحوه اتصال بال تیر به بال ستون و فلز جوش مورد استفاده می تواند دارای تاثیر بسیار زیادی در رفتار اتصال باشد و در صورتیکه طاقت فلز جوش تحت بارگذاری کم باشد (الکترود E70T-4) برش بال پایینی تیر و ایجاد اتصال RBS به تنهای نمی تواند باعث بهبود رفتار لرزه ای اتصال شود . درصورتیکه جوش مورد استفاده از نوع پر مقاومت (الکترود E71T-8) باشد ، آنگاه ایجاد برش در بال پایینی تیر می تواند باعث افزایش کارایی اتصال شود . 
o    همچنین مشخص شد که دال بتنی دارای تاثیر مثبتی دررفتار لرزه ای اتصال می باشد و باعث کاهش میزان کرنش در بال بالایی تیر می شود . و دال هیچگونه تاثیری بر روی روند گسترش مفصل پلاستیک و میزان کرنش در بال پایینی تیر ندارد . 
o    باتوجه به آنالیزهای صورت گرفته مشخص شد که این روند در پروفیلهای متداول در ایران نیز صادق می باشد و نحوه گسترش مفصل پلاستیک در مدلهای دارای اتصال RBS در بال پایین بسیار متفاوت با الت اتصال SMF می باشد . در اتصال مقاومسازی شده توسط برش بال تحتانی ، مفصل پلاستیک بخوبی بداخل تیر منتقل شده است و در نتیجه کرنش در جوش متصل کننده بال تیر به ستون کاهش یافته و خطر شکست ترد کمتر می شود . در اتصالات مقاومسازی نشده لنگر بیشتری به ناحیه اتصال و چشمه اتصال وارد می گردد . البته شایان ذکر است در مدلهای آنالیز شده طراحی اولیه با فرض رعایت وارد می گردد . البته شایان ذکر است در مدلهای آنالیز شده طراحی اولیه با فرض رعایت کامل ضوابط مربوط به تیر ضعیف ـ ستون قوی می باشد . همچنین مقاومت چشمه اتصال وارد می گردد . البته شایان ذکر است در مدلهای آنالیز شده طراحی اولیه با فرض رعایت کامل ضوابط مربوط به تیر ضعیف ـ ستون قوی می باشد . همچنین مقاومت چشمه اتصال در حالت تعادل با ظرفیت خمشی تیر می باشد . بدیهی است در صورت تغییر در مقاومت چشمه اتصال میزان چرخش پلاستیک تیر و همچنین شکل پذیری سیستم ئ تاثیر ایجاد اتصال RBS در رفتار لرزه ای اتصال تغییر می نماید . 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
ترمیم و مقاوم سازی ساختمان ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان,pptx , ,o مدلسازی اتصال : ,o با توجه به اینکه مقاطع مورد آزمایش در SAC و FEMA و سایر منابع موجود همگی مقاطع با ارتفاع زیاد برای تیر می باشند و در ایران از این مقاطع استفاده نمی شود ، بررسی تاثیر روش مقاومسازی مطرح ش,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی علل و عوامل ترک بتن ، روشهای شناسایی و تعمیر ترکهای بتن
پاورپوینت بررسی پیش تنیدگی در بتن
پاورپوینت بررسی تکنولوژی احداث ساختمان های بتنی
پاورپوینت بررسی چکش اشمیت
پاورپوینت بررسی تکنولوژی اجرایی سقف وافل ، مزایا محسنات معماری سقف وافل
پاورپوینت بررسی مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
پاورپوینت بررسی پوشش ضد حریق سازه فولادی
پاورپوینت بررسی سقف کاواک ، سقف کامپوزیت عرشه بتنی ضد حریق
پاورپوینت بررسی بهسازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP
پاورپوینت بررسی الیاف کربن Carbon fiber
پاورپوینت بررسی رزین اپوکسی EPOXY RESIN
پاورپوینت بررسی کامپوزیت CFRP
پاورپوینت بررسی ضد یخ بتن
پاورپوینت بررسی شمع درجا ، 4 پاورپوینت با موضوع شمع درجا
پاورپوینت بررسی پیش تنیدگی در بتن و سقفهای پیش تنیده
پاورپوینت بررسی چیلر های جذبی و تراکمی
پاورپوینت بررسی خرابيها و آسیبهای راههای آسفالته
پاورپوینت بررسی خرابي ها و ترک های روسازي راهها و جاده ها
پاورپوینت بررسی ترک ها و خرابي هاي روسازي ( عوامل بوجود آورنده و راه هاي پيشگيري و يا تعمير آن )
پاورپوینت بررسی کاربرد انواع مختلف پمپ حرارتی زمین‌ گرمایی

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد