خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
عمران - پاورپوينت
 
فهرست مطالب: دانلود,بررسی پاورپوینت روسازی راه,pptx

تاریخ ایجاد 08/07/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 30   قیمت: 7500 تومان     تعدادمشاهده  17


دانلود,بررسی پاورپوینت روسازی راه,pptx
 
 
بخشی از مطلب  
 
 نشانه خدمت‌دهی و عملکرد روسازی
عملکرد کلی روسازی، شامل دو نوع عملکرد وظیفه‌ای و سازه‌ای است‌. عملکرد وظیفه‌ای، چگـونگی خـدمتدهـی روسـازی بـه استفاده کنندگان از راه، از نظر راحتی رانندگی و کیفیت سواری دهی است. عملکرد سازه‌ای روسازی به شرایط فیزیکی آن مانند بـروز ترک و گسیختگی مربوط می‌شود که می‌تواند بر توانایی باربری سازه اثر بگذارد.
خدمتدهی یک روسازی به عنوان توانایی آن برای ارائه خدمت به ترافیکی که از آن استفاده می‌کند، تعریف می‌شود.
‌‌همواری، عامل غالـب در تخمـین نشـانه خـدمتدهـی روسـازی اسـت. نشـانه خـدمتدهـی از صـفر ‌بـرای یـک راه مطلقـاً غیر قابل استفاده‌ تا پنج‌ برای یک راه بسیار عالی تغییر می‌کند. برای طراحی روسازی، انتخـاب نشـانه خـدمتدهـی اولیـه و نهـایی ضرورت دارد. نشانه خدمتدهی در روزهای اولیه بهره‌برداری از راه، حداکثر است و بعد از مدتی که راه مورد استفاده قـرار مـی‌گیـرد، کاهش می‌یابد. اساسی ترین عواملی که در کاهش خدمتدهی روسازی تاثیر می‌گذارد، ترافیک و شرایط محیطی اسـت. بـرای لحـاظ کردن اثرات شرایط محیطی بر عملکرد روسازی در حالت رس‌های تورمزا یا بالاآمـدگی ناشـی از یخبنـدان مصـالح بسـتر روسـازی، کاهش نشانه خدمتدهی روسازی از حاصل جمع اثرات فوق به دست می‌آید.
تاثیر رطوبت
مقاومت خاک‌های ریزدانه و برخی خاک‌های درشت دانه با افزایش رطوبت و ایجاد شرایط اشباع کاهش می‌یابد. تـاثیرات مخـرب ناشی از افزایش رطوبت را می‌توان به کمک یکی از روش‌های متداول نظیر اصـلاح مصـالح، زهکشـی، بـالا بـردن رقـوم روسـازی، استفاده از مواد تثبیت کننده نظیر آهک، سیمان، قیر و سایر افزودنی‌های شیمیایی حذف کرد‌. تراز آب زیرزمینی نباید از بستر روسازی راه، ۱۲ کمتر از متر فاصله داشته باشد، در غیر اینصورت باید سطح ایستابی را بـا حفـر کانال‌های عمیق و نصب لوله‌های زهکشی و پرکردن روی آن با مصالح زهکشی پائین آورد‌.
‌زهکشی آب‌های آزاد موجود (در لایه‌های زیرسازی و روسازی) با زهکشی سطحی و زهکشی زیرزمینی انجام مـی‌پـذیرد. لـیکن آب‌های ناشی از خاصیت موئینگی را نمی‌توان مطابق فوق زهکشی نمود و تاثیرات این رطوبت را باید به لحاظ تـاثیر آن بـر خـواص مصالح روسازی در طرح روسازی در نظر گرفت. زهکشی آب آزاد می‌تواند با زهکشی آب بصورت عمودی یا جانبی از داخل لایه زهکش و اتصال بـه یـک سیسـتم جمـع کننـده‌ در نظـر لوله‌ای و یا ترکیبی از این دو انجام گیرد.
در طرح روسازی، اثر زهکشی با اصلاح ضرایب سازه‌ای لایه و با اعمال ضـریب m گرفته می‌شود. خاک‌های تورمزا (منبسط شونده) هنگامی که رطوبت جذب کند، تغییر حجم موضعی خواهند داشت. عموماً تورمزایی فقـط بـرای خاک‌های ریزدانه نظیر رس‌ها و لای‌ها در نظر گرفته می‌شود. اما باید توجه داشت که همه رس‌ها یا لای‌هـا، تـورمزا نیسـتند. تـاثیر خاک‌های تورمزای مصالح بستر روسازی موجب کاهش عمر بهره‌برداری روسازی مـی‌ شـود.
تاثیر یخبندان
اثرات یخبندان، شامل بالاآمدگی ناشی از یخبندان و کاهش باربری بستر روسازی در دوره ذوب یخ‌ها است. بالا آمدگی ناشی از یخبندان در فصل زمستان و ضعیف شدن خاک در طی فرآیند ذوب یخ در اوایل فصل بهـار در کـاهش دوام روسـازی نقـش تعیـین کننده‌ای دارد. بالا آمدگی ناشی از یخبندان در روسازی و زیرسازی راه ، هنگامی بروز می‌کند که هر سه عامل زیر در یک پروژه حادث شود.
1.    ‌هوای سرد با دمای زیر صفر
2.    ‌وجود خاک‌های حساس در مقابل یخبندان (مصالح روسازی، مصالح زیر بستر روسازی و خاکریز )
3.    ‌آب در دسترس ‌عمدتاً تراز آب زیرزمینی در عمق کمتر از سه متر
چنانچه حتی یک عامل از سه عامل فوق در پروژه مورد طراحی وجود نداشته باشد، تاثیر یخبنـدان در نظـر گرفتـه نمی‌شود. منبع تامین آب در دستر‌س معمولاً سطح آب زیرزمینی است که در عمق کمی از منطقه یخ زده قرار دارد‌. حرکت آب از سطح آب زیرزمینی به سمت بالا و بسوی منطقه یخ زده توسط خاصیت موئینگی خاک صورت می‌گیرد.
 روسازی شانه راه
روسازی آسفالتی در شانه‌های راه به منظور افزایش ایمنی برای توقف وسایل نقلیه انجام میگیرد. از شانه راه در شرایط اضطراری برای عبور و مرور ترافیک و نیز خط عبور موقت وسایل نقلیه در جریان تعمیر و نگهداری راه استفاده می شود . لذا به منظور پیشگیری از خرابیهای ناشی از عبور و مرور موقت و تصادفی از روی شانه راه، ضخامت روسازی را می توان با توجه به نوع، کیفیت مصالح غیر آسفالتی و ترافیک عبوری از شانه ها تعیین کرد. حداقل ضخامت آسفالت گرم شانهها معادل ضخامت توپکای سـواره رو و یـک لایـه بیندر زیر آن است.
ارزیابی وضعیت روسازی راه
بررسی وضعیت روسازی راه، پیشنیاز اصلی برنامه‌ریزی برای تعیین اولویت و انتخاب روش‌های بهسازی اسـت‌. هر نـوع روش برای بهسازی، منوط به تعیین شاخص‌های مربوط به وضـعیت روسازی راه اسـت. ‌در ارزیابی وضعیت روسازی، چهار بخش زیر باید انجام پذیرد.
1.    تعیین وضعیت خرابی‌های سطحی روسازی
2.    تعیین وضعیت باربری سازه‌ای روسازی
3.    ارزیابی و تحلیل ناهمواری سطح روسازی
4.    اندازه‌گیری و تحلیل مقاومت لغزشی سطح روسازی
از داده‌های حاصل از ارزیابی‌های فوق می‌توان به منظور دستیابی به اهداف زیر بهره برد.
1.    کنترل وضعیت خدمت‌دهی روسازی راه
2.    تشخیص روش مناسب بهسازی باتوجه به شاخص‌های فوق در طی عمر روسازی راه
3.    برنامه ریزی جهت روشهای نگهداری و بهسازی روسازی راه در طول عمر سرویس دهی آن
بررسی وضعیت خرابی‌های سطحی روسازی راه
‌مقدار و شدت گستردگی کلیه آسیب دیدگی‌های سطحی لایه آسفالتی شامل موارد زیر است.
•    ترک‌های پوست سوسماری
•    ترک‌های کناری راه
•    ترک‌های ( خطی طولی و عرضی)
•    ترک‌های بلوکی
•    ترک‌های لغزشی
•    انواع موج‌ها و شیارهای طولی وعرضی
•    نشست‌های موضعی
•    چاله‌ها
•    تورم
•    فرو رفتگی و برآمدگی
•    قیر زدگی
•    لکه گیری
•    افتادگی شانه‌ها
•    پمپاژ یا رو زدن آب
•    صیقلی شدن سنگدانه‌ها
•    جداشدن سنگدانه‌ها از رویه راه
•    عریان شدن پوشش قیری سنگدانه‌ها
ارزیابی و تحلیل ناهمواری‌های سطح روسازی
ناهمواری، عامل مهمی جهت کاهش راحتی و سهولت رانندگی و ایمنی راه محسـوب می‌شـود. از دیـد اسـتفاده کننـدگان از راه، ناهمواری به معنی عدم راحتی، کاهش سرعت و افزایش استهلاک و هزینه بهره‌برداری وسیله نقلیه است. عوامـل ایجـاد نـاهمواری شامل موارد زیر است.
1.    ترافیک
2.    عوامل محیطی و آب و هوایی
3.    کیفیت ضعیف مصالح مصرفی در لایه‌های روسازی
4.    تحکیم و نشست لایه‌های خاکریزی
5.    نواقص ناشی از عملیات اجرایی
اندازه‌گیری و تحلیل مقاومت لغزشی سطح روسازی
مقاوت لغزشی سطح روسازی بدلیل تاثیر عمده آن بر افزایش ایمنـی عبـور و مـرور و کـاهش تصـادفات ناشـی از آن از اهمیـت ویژه‌ای برخوردار است. مقاومت لغزشی سطح روسازی راه به خصوصیات سطح روسازی، وجود آب و رطوبت، فشار باد چرخ، آج تایر، دمـا و سرعت وسیله نقلیه بستگی دارد. وقتی سطح روسازی خشک است، اصطکاک آن با تایر بیشتر است اما در زمان بارن دگی، مقاومت لغزشی کاهش می‌یابد و احتمال وقوع لغزش ماشین برروی سطح روسازی وجود دارد‌.
انواع بهسازی
بهسازی، تابع کمیت وکیفیت وگستره آسیب دیدگی‌های روسازی و علل بوجود آمدن آنهاست و عمدتاً به دو نوع بهسازی سطحی و بهسازی سازه‌ای تفکیک می‌شود.
بهسازی سطحی
بهسازی سطحی برای اصلاح ناهمواری‌های سطحی و تامین رانندگی راحت، سریع و ایمن انجام می‌شود که در شرایطی نیـز بـا اجرای یک لایه آسفالت سطحی یا ماسه آسفالت به ضخامت حداکثر ۲۵ میلیمتر همراه است. خرابی‌های سطحی، تمامی عوارضـی را که موجب کاهش کیفیت رانندگی، مقاومت لغزشی و ایمنی استفاده کنندگان از راه می‌شود، در برمی گیرد و شامل موارد زیر است.
 


کلمات کلیدی مرتبط:
روسازی راه, ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت روسازی راه,pptx , ,بخشی از مطلب , , نشانه خدمت‌دهی و عملکرد روسازی ,عملکرد کلی روسازی، شامل دو نوع عملکرد وظیفه‌ای و سازه‌ای است‌. عملکرد وظیفه‌ای، چگـونگی خـدمتدهـی روسـازی بـه استفاده کنندگان از راه، از نظر راحتی رانندگی و کیفیت سواری دهی است. عملکرد ساز,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی علل و عوامل ترک بتن ، روشهای شناسایی و تعمیر ترکهای بتن
پاورپوینت بررسی پیش تنیدگی در بتن
پاورپوینت بررسی تکنولوژی احداث ساختمان های بتنی
پاورپوینت بررسی چکش اشمیت
پاورپوینت بررسی تکنولوژی اجرایی سقف وافل ، مزایا محسنات معماری سقف وافل
پاورپوینت بررسی مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
پاورپوینت بررسی پوشش ضد حریق سازه فولادی
پاورپوینت بررسی سقف کاواک ، سقف کامپوزیت عرشه بتنی ضد حریق
پاورپوینت بررسی بهسازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP
پاورپوینت بررسی الیاف کربن Carbon fiber
پاورپوینت بررسی رزین اپوکسی EPOXY RESIN
پاورپوینت بررسی کامپوزیت CFRP
پاورپوینت بررسی ضد یخ بتن
پاورپوینت بررسی شمع درجا ، 4 پاورپوینت با موضوع شمع درجا
پاورپوینت بررسی پیش تنیدگی در بتن و سقفهای پیش تنیده
پاورپوینت بررسی چیلر های جذبی و تراکمی
پاورپوینت بررسی خرابيها و آسیبهای راههای آسفالته
پاورپوینت بررسی خرابي ها و ترک های روسازي راهها و جاده ها
پاورپوینت بررسی ترک ها و خرابي هاي روسازي ( عوامل بوجود آورنده و راه هاي پيشگيري و يا تعمير آن )
پاورپوینت بررسی کاربرد انواع مختلف پمپ حرارتی زمین‌ گرمایی

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد