خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: مطالعات طراحی شهرک مسکونی

تاریخ ایجاد 07/06/1394 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 179 برگ ورد   قیمت: 28500 تومان   حجم فایل: 6789 kb  تعدادمشاهده  8


فایل کامل مطالعات طراحی شهرک مسکونی

 چکیده:

مسکن يکي از دغدغه هاي انسان در همه مراحل حيات بشري بوده است. شکل گيري آن در دوران مختلف تاريخ از زماني که انسان در جنگل مي زيسته تا غارنشيني و ابزار سازي, بر اساس نياز هاي او چه فيزيکي و چه احساسي استوار بوده است.

نياز بشر به داشتن پناهگاه از ديدگاههاي مختلف, عامل شروع يا نقطه شروع امر ساختمان سازي به وسيله بشر تلقي شده است. اين که اين نيازچگونه در انسان به وجود آمده, موضوعي است که مکاتب مختلف فکري به نحوي به آن پاسخ داده اند. در بيشتر جوابها, انسان موجودي سرگردان در طبيعت بوده که وقتي غاري يا درختي را مي بيند به آن پناه مي برد و در اين جا است که به او الهام ساختن با الگويي مثل غار دست مي دهد.

نياز به پناهگاه, نياز مادي, معنوي و فطري است. اين نياز در درون هر انسان وجود دارد و اين خود محرکي است براي ساختن :  وخدا قرار داد براي شما از خانه هاي شما آرامشگاهي و قرار داد براي شما از پوست دامها خانه هايي که آسمان بر گيريد آنها را روز کوچيدن شما و روز ماندن شما و» … آيه ۷۸ سوره نحل.

در مطالعه تاريخ مسکن در مي يابيم که بشر اجباراً خود و فضاي زندگيش را با شرايط اقليمي هم آهنگ و هم ساز کرده است. برخورد با طبيعت اطراف و چگونگي ساختن در آن, برخوردي است که هر انساني در نقاط مختلف کره زمين داشته وخواهد داشت. چکونگي برخورد با مسائل اقليمي, آب و هوا وغيره, چگونگي برخورد او با نا امنيها ي به وجود آمده از طرف انسانهاي ديگر, نمومه هايي از اين نوع بر خورد هستند و  راه حلهاي ارائه شده, نشان دهنده فايق شدن او به صورت کامل يا ناقص بر اين عوامل است.

« فهرست مطالب »

عنوان                                                                                            صفحه                                          
پيشگفتار  الف  

1-1) مقدمه  1

2-1) شرح مسئله  3

3-1) روند تحقيق  5

فصل اول : وعوامل تاثیر گذار در طراحی

1-1) بخش اول عوامل تاثیر گذار در طراحی در شهرستان فیروز کوه

1-1-1) بافت  7

2-1-1)اقلیم  7

3-1-1) اقتصاد  7  

4-1-1) دسترسی ها  8

5-1-1) ضرورتهای طراحی مسکونی8

فصل دوم : شامل مطالعات تاريخي، فرهنگي و اجتمائي

1)    بخش اول :موقعیت و اهمیت جغرافیایی فیروزکوه

 2) بخش دوم:  بررسی و شناخت شهر

1-2) خصوصیات جغرافیایی شهر 10

2-2) ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی شهر15

3-2) خصوصیات اقتصادی شهر17

2)    بخش سوم:  تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسیها

1-3) تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی موجود و آتی18

2-3) پیش بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر در آینده19

2-3) امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر20

4-2) بخش چهارم : معیارها و ضوابط طرح ریزی کالبد شهر

5-2) بخش پنجم : الگوی توسعه منتخب شهر

فصل سوم : مبانی نظری معماری مسکونی

1-3) بخش اول : سکونت

1-1-3) معانی واژۀ سکونت  25

2-1-3) تاريخچه سکونت  25

3-1-3) فلسفه سکونت  27

2-3) بخش دوم : مسکن

1-2-3) تعاريف  28

2-2-3) مفاهيم مسکن  29

3-2-3) ديدگاه ها  31

4-2-3) مسکن ــ تاريخ ــ سنت  33

5-2-3) ساکنين مساکن  33

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اجزاء وعناصر واحد مسکونی

1-4) فضاهای زندگی و موقعيت آنها  35

2-4) عناصر واجزاء مسکن و روابط آنها  36

3-5) تعريف و تحليل فضاهای خانه  38

فصل پنجم : انواع مسکن

1-5) خانه های تک واحدی مستقل  61

2-5) خانه های حياط مرکزی  64

3-5) خانه های شهری  69

4-5) مجموعه مسکونی اشتراکی  72

5-5) آپارتمانهای بلند  76

6-5) برج های مسکونی  80

7-5) آپارتما ن ها با دسترسی مرکزی  83

8-5) مجموعه های مسکونی با ارتفاع متوسط  87

9-5) مجتمع مسکونی جمعی  91

10-5) ساختمان های چند عملکردی  95

فصل ششم : زبان مشترک معماری مسکونی

1-6) کلمات مشترک زبان معماری مسکونی  99

2-6) بررسی مهمترين مفاهيم و ويژگيهای سکونت و مسکن در جامعه سنت ايران  108

3-6) مسکن سنتی ــ واحد مسکونی معاصر  111

4-6) نتيجه گيری  115

فصل هفتم : طراحی سايت

1-7) بخش اول : طراحی سايت در يک طرح آپارتمانی

1-1-7) گردش وسايل نقليه  118

2-1-7) الگوی خيابان ها  119

3-1-7) پياده روها  123

4-1-7) طراحی محوطه  123

5-1-7) اشراف  124

6-1-7) کنترل سر و صدا  125

7-1-7) کنترل کننده های مکانيکی  127

8-1-7) حياط خلوت ها  127

9-1-7) بالکن  128

10-1-7) پارکينگ  129

7-2) بخش دوم : امنيت سايت

1-2-8) انواع محافظت  131

فصل هشتم : استانداردها

1-8) بخش اول : برقراری استانداردهای مسکن و تسهيلات مربوطه

1-1-8) ضرورت طرح مسئله استاندارد مسکن  136

2-1-8) تعريف استاندارد  136

3-1-8) انواع استانداردهای مسکن  137

4-1-8) هدف از تدوين استانداردهای مسکن  137

5-1-8) عوامل مؤثر در تدوين استانداردهای مسکن  138

6-1-8) زيانهان های ناشی از بی دقتی در تدوين استانداردهای مسکن  140

2-8) بخش دوم : استاندارد فضاها

فصل نهم : ضوابط و مقررات شهرسازی

1-9) بخش اول : تعاريف

1-1-9) قطعه زمين  151

2-1-9) ساختمان  151

3-1-9) واحد مسکونی  151

4-1-9) سطح ناخالص طبقات  151

5-1-9) سطح خالص طبقات  152

6-1-9) ضريب سطح طبقات  152

7-1-9) عمران  152

8-1-9) اضافات  152

9-1-9) تعميرات اساسی  153

10-1-9) تغييرات اساسی  153

11-1-9) ارتفاع ساختمان  153

12-1-9) زيرزمين  153

2-9) بخش دوم : تراکم ساختمانی مجاز

1-2-9) ميزان تراکم ساختمانی مجاز با توجه به نوع استفادۀ زمين  154

2-2-9) نحوۀ محاسبه تراکم و ارتفاع مجاز ساختمان های مسکونی  155

3-2-9) حد مجاز ارتفاع ساختمان  156

3-9) بخش سوم : اجزاء ساختمانی

1-3-9) حياط خلوت ها  156

2-3-9) بالکن ها  157

3-3-9) پله فرار و آسانسور  158

فصل دهم : بررسی نمونه کار

1-10) خانه شماره 57 سعادت آباد ( تهران )   160

2-10) مجتمع مسکونی زيتون ( اصفهان )  173

فصل یازدهم : مدارک طراحی

منابع و مأخذ179


نکته:

فایل کامل این پروژه در سایت موجود میباشد که میتوانید با کلیک بر لینک زیر

دانلود پروژه کامل طراحی شهرک مسکونی

با قیمتی مناسب تهیه بفرمایید.

 

 


کلمات کلیدی مرتبط:
فایل کامل مطالعات , طراحی شهرک مسکونی ,رساله طراحی , شهرک مسکونی ,شهرک مسکونی ,نمونه موردی ,برنامه فیزیکی ,مبانی نظری ,استاندادهای , معماری مسکن ,طراحی شهرک مسکونی ,تحقیق شهرک مسکونی ,مطالعه شهرک مسکونی ,روابط شهرک مسکونی ,طراحی شهرک مسکونی ,مطالعات طراحی , شهرک مسکونی ,رساله طراحی ,شهرک مسکونی ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی پایدار با رویکرد زمینه گرایی
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی پایدار با رویکرد همساز با اقلیم
مطالعات طراحی مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز
پاورپوینت بررسی نمونه های داخلی و خارجی شهرک مسکونی
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد کاربرد انرژی خورشیدی در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد افزایش روابط اجتماعي
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد امنیت روانی ساکنان
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
مطالعات طراحی شهرك مسكوني جهت اسكان اقشار متوسط جامعه با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی محله مسکونی پایدار با رویکرد ایجاد واحدهای همسایگی
مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد رعایت واحدهای همسایگی
دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی
مطالعات مجتمع مسکونی پایدار(مسکن ارزان با رویکرد مصرف بهینه انرژی)
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی رویکرد اجتماعی
مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد معماری ارگانیک
مطالعات طراحی هنرستان هنر و معماري
دانلود مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکولوژیکی
مطالعات خانه مسکونی و ویلایی ۱۶۰ صفحه
مطالعات طراحی- تأثیر فرهنگ بومی بر مجتمع های مسکونی با طرح موردی (خاماچیلار) - رشته معماری
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد حریم ۱۴۵ صفحه

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد