خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: طرح مجموعه شهري مشهد-مطالعات پايه مسكن

تاریخ ایجاد 10/06/1394 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 190 برگ pdf   قیمت: 1500 تومان   حجم فایل: 6434 kb  تعدادمشاهده  23


طرح مجموعه شهري مشهد-مطالعات پايه مسكن (190 صفحه Pdf)
 
مهندسان مشاور فرنهاد
ويرايش نخست- مرداد 1387
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه
فصل اول- مباني نظري مطالعات
-1-1 اهداف
-2-1 وظايف
-3-1 الزامات فرادست
-1-3-1 رسميسازي سكونتگاههاي غيررسمي
-2-3-1 كارايي اقتصادي (صرفهجويي در هزينه ها
-3-3-1 بافتهاي فرسودة شهري
-4-3-1 كوچكسازي
-5-3-1 مسكن استيجاري
-4-1 روش و فرايند مطالعه
-1-4-1 فرايند مطالعة برنامهريزي مسكن
-2-4-1 فرايند مكانيابي زمين
-5-1 تعاريف و مفاهيم پايه
فصل دوم- برنامهها و طرحهاي فرادست
-1-2 سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404
-2-2 قانون برنامة چهارم توسعه
-3-2 مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
-4-2 طرح جامع مسكن
-5-2 استراتژي بخش مسكن
-6-2 سند توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي
فصل سوم- مطالعات جمعيتي و اجتماعي
مقدمه
-1-3 تعداد جمعيت
-1-1-3 تعداد جمعيت و نرخ رشد آن
-2-1-3 جمعيت شهري
-3-1-3 جمعيت روستايي
2-3 ساير ويژگيهاي جمعيتي
-1-2-3 تحولات تعداد و بعد خانوار
-2-2-3 تحولات ساختار سني
-3-2-3 تحولات مهاجرت
فصل چهارم- مطالعات اقتصادي
مقدمه
-1-4 تركيب اشتغال و سهم بخش ساختمان
-2-4 پيوند بخش مسكن با ساير بخشها
-3-4 اشتغالزايي بخش مسكن
-4-4 روند سرمايهگذاري مسكن در نقاط شهري مجموعه شهري
-1-4-4 بخش دولتي
-2-4-4 بخش خصوصي
-5 توليد مسكن
-1-5-4 تحولات حجم توليد و ويژگيهاي آن
-2-5-4 بخشهاي توليد كنندة مسكن
-6-4 بررسي ساختار هزينة توليد مسكن
-1-6-4 هزينة كل
-2-6-4 قيمت مصالح ساختماني
-3-6-4 هزينة نيروي انساني
-4-6-4 نتيجه گيري
-7-4 بررسي روند تحولات قيمت زمين، مسكن و اجاره
-1-7-4 قيمت زمين
-2-7-4 قيمت مسكن
-3-7-4 قيمت اجاره
-8-4 تحولات تقاضا
-1-8-4 بررسي روند هزينه و درآمد
-2-8-4 نسبت قيمت مسكن به درآمد
-3-8-4 نسبت قيمت مسكن به هزينه
-4-8-4 اجارة مسكن از ميزان هزينه و درآمد
فصل پنجم: شاخصهاي مسكن و روند تحول و توزيع آن
مقدمه
-1-5 شاخصهاي اجتماعي و فرهنگي
-1-1-5 ميزان نياز به مسكن و كمبود آن
-2-1-5 نرخ رشد سالانة خانوار
-3-1-5 تراكم خانوار در واحد مسكوني
-4-1-5 تراكم اتاق در واحد مسكوني
-5-1-5 تراكم نفر در اتاق
-6-1-5 نحوة تصرف مسكن
-7-1-5 كيفيت و دسترسي به خدمات
-8-1-5 جمع بندي و نتيجه گيري
-2-5 شاخصهاي اقتصادي
-1-2-5 سرمايه گذاري در مسكن
-2-2-5 قيمت زمين
-3-2-5 شاخص بهاي عمدهفروشي مصالح ساختماني
-4-2-5 شاخص بهاي خدمات ساختماني
-5-2-5 شاخص بهاي مسكن
-6-2-5 شاخص كرايه مسكن اجارهاي
-7-2-5 هزينه مسكن خانوار
-3-5 شاخصهاي كالبدي
-1-3-5 الگوي مسكن
-2-3-5 متوسط زيربنا و مساحت زمين
-3-3-5 تراكم ساختماني
-4-3-5 نوع مصالح ساختماني و ميزان دوام
-5-3-5 عمر ساختمان
فصل ششم- خلاصه و نتيجه گيري
مقدمه
-1-6 مسائل و چالش هاي اساسي
-1-1-6 افزايش روزافزون جمعيت شهري
-2-1-6 تحول در ساختار سني جمعيت
-3-1-6 عدم تناسب (يا تعادل) عرضه و تقاضاي مسكن
-4-1-6 مسأله زمين
-5-1-6 نارسايي نظام برنامه ريزي و شهرسازي
-6-1-6 بافت اقتصاد كلان
-2-6 چشم انداز برنامه ريزي و توسعة مسكن
-1-2-6 جمعيت
-2-2-6 زمين و نحوة عرضه و تخصيص آن
-3-2-6 عدالت اجتماعي و توسعة فضاي

 

مقدمه
مسكن يكي از مسائل و موضوعات محوري و حاد مجموعه شهري مشهد است، برنامه ريزي
متمركز و از بالا به پايين، فقدان منابع كافي و ساير مسائل موجود در سطح مجموعه شهري از
يكطرف، و افزايش شتابان شهرنشيني و تغييرات اساسي در ساختار سني جمعيت مجموعه
شهري از طرفديگر، تأمين مسكن مناسب و به طور كلي مسكن را در سطح مجموعه شهري
مشهد به صورت يك مسأله و چالش اساسي مطرح كرده است.
بديهي است براي پاسخگويي به تقاضاي روزافزون مسكن در سطح مجموعه شهري مشهد،
علاوه بر نياز به زمين، سرمايه، مصالح ساختماني، نيروي انساني و غيره، وجود يك نظام
برنامهريزي جامع و يكپارچه به منظور ايجاد هماهنگي بين بخش مسكن و ساير بخشهاي
اقتصاد مجموعه شهري و همچنين بين اجزاي تشكيلدهندة مسكن (زمين، سرمايه، نيروي انساني
و...) و زيرساختهاي توسعه (خدمات عمومي، حملونقل و...) ضرورتي اجتنابناپذير است. بر
اين اساس، بايد شناخت كافي نسبت به عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي مسكن به دست آورد
و ابعاد و ميزان تأثيرگذاري اين عوامل را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. به عبارت ديگر
دستيابي به برنامهريزي مطلوب مسكن مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي مسكن
و ميزان تأثيرگذاري آنهاست.
با توجه به مطالب فوق و در راستاي تحقق برنامهريزي مسكن مطلوب در سطح مجموعه
شهري مشهد، هدف اصلي مطالعات و برنامهريزي مسكن، در راستاي نزديك ساختن عرضة
مسكن با نياز و تقاضاي واقعي براي آن سوق داده شده است. تقاضاي مؤثر براي مسكن با
آنچه كه توسط بازار مسكن عرضه ميشود، تفاوت اساسي دارد. در واقع ميان عرضة مسكن و
تقاضاي مؤثر و واقعي براي آن شكافهاي اساسي وجود دارد كه برنامهريزي مسكن مجموعه
شهري مشهد به دنبال كاهش اين شكافها است. در راستاي كاهش شكاف ميان عرضة مسكن
و تقاضاي واقعي براي آن، برنامهريزي مسكن اهداف زير را دنبال ميكند:
• شناسايي و تعيين عوامل مؤثر در عرضه و تقاضاي مسكن
• شناسايي و تعيين گروههاي هدف ( كمدرآمدها)
• توجه ويژه به اسكان غيررسمي و سكونتگاههاي حاشيهاي
• شناسايي و تعيين زمينهاي مناسب براي ايجاد و توسعة مسكن با توجه به عوامل مختل


کلمات کلیدی مرتبط:
طرح مجموعه شهري مشهد-مطالعات پايه مسكن (190 صفحه Pdf) , ,مهندسان مشاور فرنهاد ,ويرايش نخست- مرداد 1387 , , ,فهرست مطالب , ,مقدمه ,فصل اول- مباني نظري مطالعات ,-1-1 اهداف ,-2-1 وظايف ,-3-1 الزامات فرادست ,-1-3-1 رسميسازي سكونتگاههاي غيررسمي ,-2-3-1 كارايي اقتصادي (صرفهجويي در هزينه ها ,-3-3-1 بافتهاي,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی طراحی معماری مجتمع مسکونی
مطالعات طراحی معماری مجتمع مسکونی
پاورپوینت بررسی استانداردها ضوابط و برنامه فیزیکی طراحی مجتمع مسکونی
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی
مطالعات تأثير كيفيت محيط زندگي مجتمعهاي مسكوني در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين
مطالعات مجتمع مسکونی - مورد مطالعه: منطقه خاوران تبریز
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی پایدار با رویکرد زمینه گرایی
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی پایدار با رویکرد همساز با اقلیم
بررسي ميزان رضايت مندي خانواده هاي شاهد از مجتمع نشيني
دانلود مطالعات مجتمع مسکونی , word
مطالعات طراحی مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری زمینه گرا
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی
مطالعات طراحی و معماری خانه ای با انرژی صفر
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد افزایش روابط اجتماعي
پاورپوینت بررسی نمونه های داخلی و خارجی شهرک مسکونی
پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد کاربرد انرژی خورشیدی در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی
مطالعات طراحی کامل خانه مسکونی پایدار
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد افزایش روابط اجتماعي

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد