خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی

تاریخ ایجاد 02/07/1395 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 210 برگ ورد با فهرست رفرنسی و منابع   قیمت: 50000 تومان     تعدادمشاهده  10


رساله طراحی مجموعه مسکونی با هویت ایرانی با رویکرد پایداری اجتماعی
 
فهرست مطالب
 
چکیده
 
فصل اول : طرح مساله 
1-1 مقدمه
 
۱-۲عنوان تحقیق  ۳
 
۱-۳ مشکلات موجود در سیاست گذاری ،برنامه ریزی و طراحی مسکن  ۳
 
۱-۴ضرورت توجه به مسایل فرهنگی-اجتماعی در طراحی مسکن  ۵
 
۱-۵ اهداف بررسی مسایل فرهنگی –اجتماعی در مسکن   ۵
 
۱-۵- ۱اهداف کلی   ۶
 
۱-۵- ۲ اهداف جزئی   ۶
 
۱- ۶ قلمرو تحقیق    ۶
 
۱-۶-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۶
 
۱-۶-۲قلمرو زمانی تحقیق ۷
 
۱-۷   سوالات و فرضیات تحقیق   ۷
 
۱-۸   تعریف واژها، مفاهیم عملیاتی و متغیر ها   ۷
 
۱-۸- ۱ تعاریف نظری ۷
 
۱-۸- ۱-۱ توسعه پایدار ۷
 
۱-۸- ۱-۲ پایداری اجتماعی ۷
  هویت
هویت در مجامع انسانی
اصطلاح هویت
هویت مکان
هویت فردي
هویت اجتماعی
حمایت از زندگی اجتماعی و فرهنگی از طریق ارتقاء فضاهاي عمومی
هویت فرهنگی
هویت دینی
مسکن، خانه
حس اجتماع (احساس تعلق و هویت محلهاي)
الگوهاي کالبدي رفتار اجتماعی در هویت بافت سنتی(
شاخص هاي پایداري اجتماعی مسکن
توسعه پایدار فضاهاي شهري و مسکونی
شاخص ها و زیرشاخص هاي پایداري اجتماعی در مقیاس محله و مسکن

۱-۸- ۱-۳  معماری فرهنگ گرا ۸
 
۱-۸- ۲ تعریف عملیاتی ۸
 
طراحی منزل مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی1
 
طراحی منزل مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی1
 
  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
 
۲-۲ انسان و نیازهای محیطی   ۱۱
 
۲-۲- ۱ انسان ونیازهای اجتماعی-محیطی ساکنان ۱۱
 
۲-۲- ۲ انسان و نیازهای زیستی  ۱۲
 
۲-۳ طراحی سکونت گاه پایدار  ۱۳
 
۲-۳- ۱ نظریات در رابطه با مفاهیم توسعه پایدار  ۱۴
 
۲-۳- ۲ راهبرد های  معماری پایدار در مسکن  ۱۵
 
۲-۳- ۳ رویکرد پایداری اجتماعی در طراحی مسکن  ۱۶
 
۲-۳- ۴رابطه بین فرهنگ و معماری  ۱۸
 
۲-۳- ۵ نگرش فرهنگی – اجتماعی به مسکن ۲۰
 
۲-۳- ۵- ۱  ارتباط ظرف مکانی و فرهنگ  ۲۱
 
۲-۳- ۵-۲ معماری جهانی –حذف مرزها  و فرهنگ بومی ۲۲
 
۲-۴ نحو فضای معماری ۲۲
 
۲-۴- ۱ روش چیدمان فضا  ۲۳
 
۲-۴- ۲ عناصر تشکیل دهده نحو فضا ۲۳
 
۲-۵ ارزش های پایدار در معماری مسکونی  ایران  ۲۷
 
۲-۵- ۱ معماری خانه های سنتی ایران  ۲۷
 
۲-۶ اصول و مبانی فضای قابل دفاع    ۳۲
 
۲-۶-۱تاثیر انواع ساختمان بر شکل گیری رفتار ۳۳
 
۲-۷ هویت و معماری ۳۴
 
۲-۷- ۱ هویت پایدار در معماری ۳۵
 
۲-۷- ۲هویت ناپایدار در معماری ۳۶
 
۲-۸ روانشناسی فضای سبز  ۳۷
 
۲-۹تبعات کوچک سازی و مجتمع سازی  ۴۰
 
۲-۹- ۱ تاثیرات کمی کوچک سازی مسکن ۴۱
 
۲-۹- ۲ مشکلات کیفی کوچک سازی ۴۱
 
۲-۱۰   مفهوم سکونت  ۴۱
 
۲-۱۱   مفهوم مکان  ۴۳
 
۲-۱۱-۱  عوامل موثر در ادراک مکان  ۴۵
 
۲-۱۱-۱-۱ حواس پنجگانه ۴۶
 
۲-۱۱-۱-۲ مکان ـ خاطره  ۴۶
 
۲-۱۲   مفهوم فضا  ۴۹
 
۲-۱۲- ۱ انگیزه محافظت  ۵۰
 
۲-۱۲- ۲ انگیزه تطبیق  ۵۱
 
۲-۱۲-۳انگیزه تفکیک ۵۱
 
۲-۱۲-۴ انگیزه تنظیم ۵۱
 
۲-  ۱۳ انواع سکونتگاه های جمعی  ۵۱
 
۲-۱۴   نظریات در مورد مفهوم محله و بازتاب آن در ایران  ۵۴
 
۲-۱۴-۱     ترکیب کالبدی واحد های مسکونی  ۵۸
 
۲-۱۴-۲     مراکز خدمات دهی (مرکز محله)  ۵۹
 
۲-۱۴-۳     واحد همسایگی   ۶۱
 
۲-۱۴-۴     چگونگی دسترسی  ۶۰
 
۲-۱۴-۴-۱  دسترسی پیاده ۶۱
 
۲-۱۴-۴-۲  دسترسی سواره  ۶۲
 
۲-۱۵   نتیجه گیری  ۶۳
 
فصل سوم: روش تحقیق
 
۳-۱مقدمه
 
   ۳-۲ پایداری اجتماعی از دیدگاه جامعه آماری صاحبنظران و  متخصصان  ۶۵
 
۳-۳  روش تحقیق ۶۶
 
۳-۴ روش گرد آوری داده ها از جامعه آماری متخصصان ۶۶
 
۳- ۵ اعتبار سنجی ابزار اندازه گیری  ۶۶
 
۳-۶مشخص نمودن عامل های موثر بر پایداری اجتماعی  ۶۶
 
۳-۷انتخاب اسامی عامل ها    ۷۱
 
۳-۸ تحلیل داده های آماری جامعه متخصصان و صاحبنظران ۷۲
 
۳-۹ توضیح عامل ها  از لحاظ معماری ۷۳* *
 
۳-۹- ۱سر زندگی و پویائی فضای باز و نیمه باز ۷۳
 
۳-۹- ۲آسایش ۷۴
 
۳-۹- ۲-۱تاثیر مسکن بر آسایش جسمانی  ۷۴
 
۳-۹- ۲-۲تاثیر مسکن بر آسایش روانی ۷۵
 
۳-۹- ۳  مدیریت مبتنی بر تعاملات اجتماعی   ۷۶
 
۳-۹- ۴- دسترسی پیاده به خدمات عمومی  ۷۷
 
۳-۹- ۵ رعایت حریم سازی فیزیکی و بصری ۷۸
 
۳-۹- ۶ تشخص ورودی  ۷۹
 
۳-۹- ۷بهداشت و آرامش محیط  ۸۰
 
۳-۹- ۸عرصه بندی و کیفیت فضائی  ۸۱
 
۳-۱۰بررسی تطبیقی دیدگاه جامعه آماری ساکنان با متخصصان  ۸۲
 
۳-۱۱فرآیند تحقیق ۸۳
 
۳-۱۲ جامعه آماری وروش گردآوری دادها و اطلاعات در جامعه آماری ساکنان   ۸۳
 
۳-۱۳اعتبار سنجی ابزار اندازه گیری جامعه ساکنان  ۸۳
 
۳-۱۴مشخص نمودن عامل ها  ۸۳
 
۳-۱۵ انتخاب اسامی برای عامل ها  ۸۷
 
۳-۱۶ تحلیل داده های آماری جامعه ساکنان مجتمع ها به تفکیک  ۸۷
 
۳-۱۷  بررسی تطبیقی دیدگاه ساکنان با هرم نیازهای مازلو  ۹۴
 
۳-۱۸ ارائه مدل پایداری اجتماعی بر اساس نظرات جامعه آماری متخصصان  ۹۵
 
۳-۱۸-۱ انتخاب متغیر ها  ۹۵
 
۳-۱۸-۲ مشخص نمودن متغیر ها ۹۵
 
۳-۱۸-۳ ارائه مدل نظری ۹۷
 
۳-۱۸-۴ فرآیند اصلاح مدل نظری  ۹۷
 
۳-۱۸-۵ توصیف مدل   ۱۰۲
 
۳-۱۹نتیجه گیری   ۱۰۳
 
طراحی منزل مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی3
 
طراحی منزل مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی3
 
 
    فصل چهارم : استانداردها و ضوابط طراحی معماری
 
۴-۱ مقدمه   ۱۰
 
۴-۲عوامل موثر در طراحی سایت  ۱۰۵
 
۴-۲- ۱تاثیرعوامل اقلیمی درطراحی سایت    ۱۰۶
 
۴-۲- ۱-۱قرار گیری نسبت به خورشید   ۱۰۶
 
۴-۲- ۱-۲تاثیر باد در طراحی سایت   ۱۰۸
 
۴-۳مطالعات اقلیمی در خرده اقلیم اردبیل    ۱۱۱
 
۴-۳- ۱ دما  ۱۱۱
 
۴-۳- ۲رطوبت و بارش   ۱۱۲
 
۴-۳- ۳بادها ی محلی  ۱۱۲
 
۴-۳- ۴ استفاده از حرارت خورشید ۱۱۳
 
۴-۳- ۵ جهت استقرار بهینه در سایت   ۱۱۳
 
۴-۳-  ۶توصیه های لازم برای معماری همساز با اقلیم در شهر اردبیل ۱۱۴
 
۴-۳- ۷ راهکار های جلوگیری ازاتلاف حرارت در شهر اردبیل    ۱۱۵
 
۴-۳-  ۸ نتیجه گیری کلی دررابطه با  طراحی همساز  با اقلیم   ۱۱۶
 
۴-۴ مطالعات طراحی فضاهای داخلی۱۱۶
 
۴-۴- ۱تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی  ۱۱۶
 
۴-۴- ۲ابعاد فضاهای خانه و تأثیر مبلمان در معماری داخلی  ۱۱۸
 
۴-۴- ۲-۱ابعاد پذیرائی و نشیمن  ۱۱۸
 
۴-۴- ۲-۲آشپزخانه   ۱۱۸
 
۴-۴- ۲-۳  فضای خواب ۱۲۰
 
۴-۴- ۲-۴  سرویسهای بهداشتی  ۱۲۲
 
۴-۴- ۲-۵  پارکینگ  ۱۲۳
 
۴-۵ مطالعات طراحی تجهیزات  ۱۲۳
 
۴-۵- ۱آسانسور ۱۲۳
 
۴-۵- ۱ -۱محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسورها   ۱۲۴
 
۴-۵- ۲- انتخاب سازه و  سیستمهای ساختمانی  ۱۲۵
 
۴-۵- ۳- ایمنی در برابر حریق ۱۲۶
 
۴-۵- ۳-۱ مکانیزم حرکت دود در ساختمان ۱۲۶
 
۴-۵- ۳-۲کنترل دود از طریق تنظیم فشار هوا در داخل ساختمان  ۱۲۷
 
۴-۵- ۳-۳انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی  ۱۲۸
 
۴-۶  بررسی های نمونه موردی مجتمع های مسکونی  ۱۲۸
 
۱-۶-۴  مجتمع مسکونی Housing Type PYا ۱۳۲
 
۴-۶-۲ مجتمع مسکونی  Kint ا۱۳۰
 
 ۳-۶-۴مجتمع مسکونی Bodergraf serraatwegا  ۱۳۲
 
 ۴ -۶-۴مجموعه Social housing hollainhofا  ۱۳۴
 
۴-۶-۵ مجموعه مسکونی زیتون اصفهان ۱۳۶
 
۴-۶-۶ مجتمع مسکونی آذران تبریز ۱۳۷
 
۴-۶-۷ مجتمع پرند ۱۳۹
   فصل پنجم : ارائه طرح نهائی مبتنی بر مطالعات تحقیق
۵-۱مقدمه  ۱۴۲
 
۵-۲محل سایت پیشنهادی  ۱۴۲
 
۵-   ۳تحلیل سایت ۱۴۴
 
۵-۴   عوامل موثر در طراحی سایت  ۱۴۵
 
۵-۴- ۱جهت شریان  ۱۴۵
 
۵-۴- ۲ طراحی بر اساس شعاع دسترسی   ۱۴۷
 
۵-۴- ۳ طراحی تعداد بلوک ها  و تعداد واحد مجتمع ها ۱۴۷
 
۵-۵   عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی  ۱۴۸
 
۵-۵- ۱تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی  ۱۴۹
 
۵-۵- ۱-۱انتخاب جهت بهینه اقلیمی نسبت به دریافت نور و باد  ۱۵۰
 
۵-۵- ۱-۲عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم ۱۵۰
 
۵-۵- ۱-۳ استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی  ۱۵۱
 
۵-۶   تاثیر مولفه های اقتصادی در طراحی مسکن ۱۵۲
 
۵-۷   تاثیر مولفه های اجتماعی مستخرج از مطالعات در طراحی مجتمع مسکونی ۱۵۳
 
۵-۷- ۱تاثیر عامل سرزندگی و پویائی فضای باز و نیمه باز در طراحی مجتمع
مسکونی ۱۵۴
 
۵-۷- ۱-۱ فضای سبز مطلوب  ۱۵۵
 
۵-۷- ۱-۲ وجود فضا های بازی – گذران اوقات فراغت و تفریح ساکنان  ۱۵۷
 
۵-۷- ۲ تاثیر مولفه اجتماعی آسایش در طراحی مجتمع مسکونی ۱۶۱
 
۵-۷- ۲-۱ تامین محدوده آسایش  ۱۶۲
 
۵-۷- ۲-۲  انعطاف پذیری  ۱۶۳
 
۵-۷- ۲-۳ تاثیر عامل مساحت  واحد ها و ابعاد فضاها  در آسایش ساکنان  ۱۶۴
 
۵-۷- ۳ تشخص ورودی ۱۶۵
 
۵-۷- ۴ تاثیر عامل مدیریت مبتنی بر تعاملات انسانی   ۱۶۷
 
۵-۷- ۵ تاثیر مولفه رعایت حریم سازی فیزیکی وبصری ۱۶۸
 
۵-۷- ۶ تاثیر مولفه به دسترسی به خدمات عمومی  ۱۷۱
 
۵-۷- ۷ تاثیر مولفه اجتماعی بهداشت و آرامش محیطی  ۱۷۱
 
۵-۷- ۷-۱ عایق کاری  حرارتی و  صوتی ساختمان  ۱۷۲
 
۵-۷- ۷-۲ استفاده از پنجره دوجداره ۱۷۳
 
۵-۷- ۸ تاثیر مولفه اجتماعی عرصه بندی و کیفیت فضائی ۱۷۳
 
۵-۸ نقشه مجتمع ها به تفکیک ۱۷۶
 
۵-۹ مشخصات فیزیکی طرح پیشنهادی ۱۹۶
 
۵-۱۰نتیجه گیری  ۱۹۷


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات طراحی ,رساله طراحی , مجموعه مسکونی , با هویت ایرانی , با رویکرد , پایداری اجتماعی ,مطالعات , تحقیق ,معماری,پروژه,طرح , برنامه فیزیکی , استاندارد, نمونه موردی ,کیس استادی ,ایده, ppt ,pptx ,doc,iran,نمونه تطبیقی,دانلود ,رايگان,طراحي , بررسی فضاها, طرح نهایی ,استانداردها, اصول, تاريخچه, مباني ,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی طراحی معماری مجتمع مسکونی
مطالعات طراحی معماری مجتمع مسکونی
پاورپوینت بررسی استانداردها ضوابط و برنامه فیزیکی طراحی مجتمع مسکونی
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی
مطالعات تأثير كيفيت محيط زندگي مجتمعهاي مسكوني در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين
مطالعات مجتمع مسکونی - مورد مطالعه: منطقه خاوران تبریز
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی پایدار با رویکرد زمینه گرایی
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی پایدار با رویکرد رضایتمندی سکونتی
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی پایدار با رویکرد همساز با اقلیم
دانلود مطالعات مجتمع مسکونی , word
مطالعات طراحی مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری زمینه گرا
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی
مطالعات طراحی و معماری خانه ای با انرژی صفر
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد افزایش روابط اجتماعي
پاورپوینت بررسی نمونه های داخلی و خارجی شهرک مسکونی
پاورپوینت مطالعات مجتمع مسکونی
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد کاربرد انرژی خورشیدی در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی
مطالعات طراحی کامل خانه مسکونی پایدار
مطالعات طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد افزایش روابط اجتماعي

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد