خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: مطالعات مجتمع تفریحی توریستی صفه اصفهان

تاریخ ایجاد 13/11/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 100 برگ ورد   قیمت: 39500 تومان     تعدادمشاهده  101


 
 
فهرست مطالب
 
عنوان
                 صفحه
چكيده: 1
 
مقدمه: 2
 
كليات: 3
فصل دوم 4
ديدگاه كلي نسبت به موضوع: 5
كليد واژه‌ها 5
1-3) ايام فراغت: 7
1-4) جامعه شناسي اوقات فراغت وحقوق استفاده ازآن : 9
1-5) گذراندن اوقات فراغت درايران وجهان 11
1-6)فراغت و جهانگردي: 12
1-7 )آشنايي با گردشگري وجهانگردي 14
1-8 )تاريخچه صنعت جهانگردي درجهان 16
1-9 )تاريخچه جهانگردي درايران: 18
1-10 )جايگاه ايران در صنعت جهانگردي 20
 
1-11)مزاياي جهانگردي داخلي: 21
1-13) جامعه شناسي جهانگردي: 23
1-14) مفهوم مركز گردشگري 23
1-15) مجتمع هاي تفريحي و گردشگري نقطه تلاقي فرهنگها: 24
1-16)جهانگردي و تغييرات اجتماعي و فرهنگي: 25
1-17) انگيزه‌هاي جهانگردي: 26
1-18) انواع جهانگردي: 28
1-19)گروههاي سني جهانگردان: 29
1-20)چگونگي تشكيل تقاضاي جهانگردي: 30
1-23) گردشگري و تأثيرات آن بر محيط 31
1-24) سياست هاي صنعت گردشگري درايران 32
1-25 )جاذبه هاي گردشگري ايران 33
1-26 )فضاهاي اقامتي درايران 35
آمار جهانگردي داخلي: 38
آمار جهانگردي داخلي درايران: 39
فصل سوم 41
2-1) موقعيت جغرافيائي اصفهان 42
2-2)-جهانگردي 43
2-3)وسيله حمل نقل به سمت اصفهان 45
2-4)شرايط اقامت در اصفهان 46
2-5) مدت اقامت 46
2-6)موقعيت كوهستان صفه در شهر اصفهان: 48
2-7)محدوده برنامه ريزي بر طراحي واولويت هاي توسعه 48
2-9) خاك شناسي 50
 
فلات 52
2-11)شبكۀ ارتباطي 58
2-12)تأسيسات موجود دركوهستان صفه 60
فصل چهارم 62
3-1)مقدمه تاريخي  شهر اصفهان 63
3-3) نظري بر تحولات تاريخي و اجتماعي كوهستان صفه 66
3-4)ويژگيهاي اقليمي شهر اصفهان: 70
3-5)منابع و جاذبه هاي گردشگري و تفريحي كوهستان صفه 73
2- منابع و جاذبه‌هاي تاريخي –فرهنگي 76
- بقايايي قلعه اصلي شاهدژ(قلعه ديو) 76
2- چشمه پاچنار 80
3-6)شيوه و فرهنگ استفاده از پارك كوهستاني صفه 81
3-7)الگوي عمومي استفاده از پارك صفه 81
3-8)ويژگي‌هاي عمده استفاده كنندگان 82
فصل پنجم 85
منابع: 87

 


فهرست جداول
 
عنوان
 صفحه
جدول 1: مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در جامعه ایران
جدول 2: درصد جهانگردان به خاورمیانه و تعداد ورود جهانگردان به ایران
جدول 3: آمار جهانگردی سال 1972
جدول 4: آمار جهانگردی داخلی در سال 1990
جدول 5: درصد ورود جهانگردان و درصد درآمد ارزی در سال 1380
جدول 6: درصد ورود جهانگردان و درصد درآمد ارزی هر منطقه در سال 1370
جدول 7: نسبت گردشگران مبتنی بر طبیعت و سود ناشی از آن
جدول 8: افزایش و توسعه تجهیزات هتلی
جدول 9: تعداد مسافر داخلی و خارجی هتل های استان اصفهان در ماه های سال
1385 به همراه متوسط اقامت و درصد های اشتغال ماهیانه
جدول 10: آثار تاریخی اصفهان
جدول 11: رطوبت نسبی
جدول 12: حداکثر سرعت وزش باد در ماه های سال
جدول 12: ویژگی های عمده استفاده کنندگان
 
فهرست تصاویر
 
عنوان                                                                                                                             
    صفحه
 
تصویر1: ویژگی های طبیعی _ اقلیمی سایت
 
1
 
تصویر2: سایت همسایگی
 
2
 
تصویر 3: دسترسی به سایت
 
3
 
تصویر4: محورهای اصلی حاکم بر سایت
تصویر2: قلعه شاهدژ
تصویر 6: چشمه پاچنار
تصویر 7: دیاگرام
تصویر 8: دیاگرام فضای عمومی
تصویر 9: دیاگرام فضای اداری
تصویر10: دیاگرام فضاهای خدماتی
تصویر 11: دیاگرام رستوران و اتاق ها
تصویر 12: عکس از سایت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مطالعات خاك شناسي اراضي دامنه كوه صفه اصفهان با حفر و مطالعه تعداد
محدودي پروفيل خاك در ادريبهشت ماه سال 1380 انجام گرديده است
اين مطالعات از طريق تشريح مقاطع خاك و پيمايش اراضي و بدون انجام 
تجزيه‌هاي آزمايشگاهي صورت گرفته و محدوده‌هاي خاك از طريق بازديدهاي
ميداني و مورفولوژي مقاطع خاك و پيمايش اراضي، تفسير عكس هاي هوايي و
استفاده از نتايج تجزيه‌هاي آزمايشگاهي مطالعات پراكنده موجود تعيين گرديده
است
2-9-2)تيپ‌هاي فيزيوگرافي اراضي دامنه كوه صفه
اراضي دامنه كوه صفه اصفهان از نظر شكل ظاهري شامل پنج تيپ كوه، تپه، فلات
، مخروط افكنه و دشت دامنه‌اي است كه تعريف هر يك از تيپ‌هاي فيزيوگرافي با
استعداد بالقوه منابع اراضي مشابه است
كوه
اراضي كاملاً تخريبي با پستي و بلندي بسيار شديد متشكل از سنگ آهك‌هاي مسيو
و دولوميت و در پايين دست، كمربندي از جنس شيل
كوهستان‌هاي آهكي سخت و مرتفع با قله‌هاي مدور و يا صاف و شيب‌هاي خيلي تند
درجه شيب كلي: معمولاً بيشتر از 25 درصد بعضي مكان‌ها 25-8 درصد و شيب كلي
فاقد جهت معين ودر جهات مختلف
شدت پستي و بلندي: اختلاف ارتفاع بين بالاترين و پايين ترين قسمت ودر
اينجا بين خط الرأس قله و كف در بيشتر از 100 متر و عمدتاً 500 تا 1000 متر
خاك‌ هاي  وابسته: بيرون زدگي هاي سنگي، در بعضي قسمت‌ها احتمال وجود خاك
هاي خيلي كم عمق و در پائين دست گاهي خاك هاي واريزه‌اي متشكل از شيل‌هاي
خرد شده
كوه ها در راهنما و نقشه خاك شناسي اراضي دامنه كوه صفه اصفهان با شماره 1
مشخص گرديده است
تپه
تپه‌ها معمولاً معادل سطوح ژئومورفولوژيكي فرسايش و يا تجمعي هستند كه كاملاً
به نحوي تخريب يافته‌اند كه هيچ بقايايي از سطوح قبلي صاف و مسطح برجاي
نمانده است، با اين وصف شدت پستي و بلندي ودرجه شيب ملايم باقي مي‌ماند
درجه شيب كلي: بيشترين
2-11)شبكۀ ارتباطي
2-11-1) نحوه دسترسي به كوه صفه 
دسترسي مردم اصفهان به كوه صفه با استفاده از دو مسير، خيابان حكيم نظامي وخيابان هزار جريب، ممكن بوده است با وجود احداث مسير كمربندي سوم (خيابان صفه يا بزرگراه اقارب پرست)، هنوز هم اين دو مسير اهميت خود را حفظ كرده اند ، در عين اينكه يكي از اين دو مسير يعني خيابان حكيم نظامي داراي اهميت بيشتري است
خيابان حكيم نظامي با سه نوار عبور در رفت و سه نوار در برگشت،در سال 1380
مجموعاً در ساعت بين 480 تا 590 وسيله نقليه را در دو طرف از خود عبور
مي‌دهد اين تعداد وسيله نقليه در سال 1385 به گواهي پيش بيني طرح مطالعات
جامع ترافيك اصفهان به 1631 وسيله نقليه (جمع دو طرف) در ساعت مي‌رسد كه
پيش بيني معقولي است
دومين مسير براي رسيدن به كوه صفه كه مورد استفاده قرار میگیرد
  -4)ويژگيهاي اقليمي شهر اصفهان:
گزارش ايستگاه هواشناسي شهر اصفهان متوسط درجه حرارت شهر اصفهان برابر با
6/26 درجه سانتي گراد است اين درحالي است كه حداكثر دماي مطلق در اين شهر
2/41 درجه سانتي گراد و حداقل دماي مطلق نيز 8/9- درجه سانتي گراد بوده
است حداكثر دما در ماه تير و حداقل دما در ماههاي دي وبهمن بوده است ولي
در اكثر ماههاي سال شهر اصفهان هواي معتدل داشته است به طوري كه بيشترين متوسط د
  -5)منابع و جاذبه هاي گردشگري و تفريحي كوهستان صفه
درحال حاضر كوهستان صفه به عنوان يك مجموعه گردشگري و تفريحي شهري عمل
مي‌كند با توجه به مجموعه عوامل و شرايط موجود مي توان گفت كه عملكرد
گردشگري
 
 
 
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
,فهرست جداول , ,عنوان , صفحه ,جدول 1: مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در جامعه ایران ,جدول 2: درصد جهانگردان به خاورمیانه و تعداد ورود جهانگردان به ایران ,جدول 3: آمار جهانگردی سال 1972 ,جدول 4: آمار جهانگردی داخلی در سال 1990 ,جدول 5: درصد ورود جهانگردان و درصد درآمد ارزی در سال 1380 ,جدول 6: درصد,
مقالات مرتبط در این دسته
تحقیق نقش معماری ارگانیک در طراحی محیط های اقامتی هماهنگ با ارزش های بوم گردی
طراحی معماری مجتمع توریستی اقامتی اصفهان
پناهگاه یا کمپ
مجموعه مقالات مرتبط با گردشگری شهری 1
باغ ارم
صنعت توريسم در اصفهان
بررسی و تعیین ظرفیت تحمل گردشگری در جزیره قشم به منظور توسعه پایدار گردشگری
عملکرد و برنامه های اداره پارک ملی تندوره در سال 80 و 81
منطقه توریستی کلات
مکانهای توریستی گردشگری مشهد

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد