خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
نقش برتر پارس
 

روش و توضیحات خرید
جهت اطمينان از عملکرد و تضمين تحويل محصول به بخش ارتباط با ما بخش مجوز ها مراجعه بفرماييد ، شما می توانيد به صورت آنلاين از درگاه  پارسيان، ملت و سامان خريد و درهمان لحظه از روی سايت اکثر فايلها را دانلود کنيد برای این منظور می بايست کليد افزودن به سبد خريد را در انتهای هر صفحه کليک نموده و برای خريد به سايت بانک ارجاع داده شويد . با وارد نمودن رمز دوم  خرید را انجام و بلا فاصله فایل مورد نظر را دانلود کنيد ، در معدودی موارد پس از خرید بدلیل سنگینی فایل و يا نرسيدن نوبت آپلود فايل آن را در ايميل خود دریافت نمایید - ساعت پشتیبانی و پاسخگويی تلفنی (مکالمه) از 11 صبح الی 15 بعد الظهر روزهای کاری و جوابگويی پيامک و واتس آپ از 9 تا 17 روزهای کاری و ایام تعطیل با تشکر از اعتماد شما

    


بنر سمت جپ
 

پشتيبانی آنلاين

واتساپ-پيامک


فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: نقشه های اتوکد طراحی و معماری مدرسه ابتدایی

تاریخ ایجاد 10/05/1399 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: پلانها نماها مقاطع بهمراه جزییات   قیمت: 10000 تومان   حجم فایل: 8407 kb  تعدادمشاهده  5


نقشه های اتوکد طراحی و معماری مدرسه ابتدایی

پلانهای مدرسه ابتدایی
نماهای مدرسه ابتدایی
مقاطع مدرسه ابتدایی
جزییات مدرسه ابتدایی

 مطلبی مفید در این زمینه
جمع بندی تعاریف وبحث های ارایه شده درباره مدرسه محوری نشان می دهدکه مدرسه محوری راهبرد،خط مشی ،برنامه ویاروشی برای بهبودتعلیم وتربیت دانش آموزان ،کاهش اختیارات وزارت ،ادارات کل ومناطق آموزش وپرورش ،کاهش میزان کنترل ونظارت آنهابرمدارس وافزایش قدرت واختیارمدارس است .درمدرسه محوری سعی می شودکه به دست اندرکاران مدرسه ،اعم ازمدیر ، معلمان ،اولیای دانش آموزان وحتی خود دانش آموزان واعضای اجتماع محلی ،اختیاروکنترل بیشتری برآنچه درمدرسه می گذرد،تفویض شود.بنابرین تدوین واجرای موفقیت آمیزهرگونه طرح واقدامی درزمینه مدرسه محوری مستلزم توجه به نکات زیراست :
نکته اول :
ازآنجاکه مدرسه محوری مبتنی برتمرکززدایی وتفویض اختیاراست ،پس بایددلایل عدم تفویض اختیارراشناخت وبرای رفع آنهاچاره اندیشی کرد.دلایل عدم تفویض اختیارویاباشکست مواجه شدن آن ممکن است مربوط به مدیران رده بالاترباشدازجمله :
1-مدیران ممکن است  خودراتواناتراززیردستان بدانندوببینند.
2-مدیران ممکن است به زیردستان خوداعتمادنداشته باشند.
3-مدیران ممکن است توانایی آموزش وراهنمایی زیردستان راجهت قبول وایفای اختیارومسئولیت نداشته باشند.
4-مدیران ممکن است ازتفویض اختیاراحساس عدم امنیت کنند.
5-مدیران ممکن است احساس کنندکه باتفویض اختیارکنترل ونظارت امورازدست آنهاخارج شود.

دلایل عدم تفویض اختیار و یا با شکست  مواجه شدن آن ازطرف مدیران و و احدها و رده های    پایین تر:
1-احساس ترس ازعدم توانایی درانجام کارویامواخذه درمقابل اشتباهات
2-افزایش مسئولیت ،حجم وفشارکار
3-فقدان سامانه پاداش وتشویق براساس عملکرد
4-فقدان امکانات ومنابع انسانی
5-فقدان دانش واطلاعات ،مهارت وتوانمندی های لازم

درهرحال موفقیت مدرسه محوری بستگی به ان داردکه مدرسه ودست اندرکاران آن ازتوانایی لازم برای پذیرش وایفای اختیارومسئولیت برخوردارباشندوچنانچه فاقدچنین توانایی هستند،این توانای در آنها ایجاد و تقویت شود.هم چنین امکانات ،منابع ،دانش واطلاعات لازم در اختیار آنها قرار گیرد و عملکرد صحیح ومثبت آنهاموردتشویق قرارگیردتا میل به قبول وایفای مسئولیت درآنهاتقویت شود.
نکته دوم :
تمرکز زدایی وتفویض اختیاردرمباحث مدیریت همواره همراه وملازم بحث تواناسازی بوده است تقریباً هرشکلی ازمدیریت مشارکتی ،تصمیم گیری مشارکتی وتفویض اختیارنوعی تواناسازی است توانا سازی متضمن احساس هدفمندی ،احساس صلاحیت وکفایت ،احساس خودرهبری واحساس تاثیر و نفوذ است .درتواناسازی قدرت ناشی ازدانش واطلاعات وانگیزش افرادشناسایی می شودوازآن جهت درتحقق اهداف سازمان استفاده می شود .تواناسازی تنهادرواگذاری اختیارخلاصه نمی شودبلکه منابع ، دانش و اطلاعات و امکانات لازم جهت اتخاذ تصمیم و اجرای آن نیز بایست در اختیار آنان قرار گیرد.
در مدرسه محوری بحث تواناسازی به دوصورت مطرح می شود:
الف –تواناسازی مدیران مدارس ،معلمان وحتی اولیای دانش آموزان وخوددانش آموزان .
قصدآن است که اتخاذ تصمیم درباره یادگیری دانش آموزان راهرچه بیشتربه مدیران ،معلمان ،دانش آموزان وخانواده آنان واگذارکند.ازاین طریق پاسخگویی افزایش خواهدیافت .مدرسه محوری مستلزم توانا سازی دست اندرکاران مدرسه است .
ب –برنامه هاوتصمیماتی که درزمینه تعلیم وتربیت به صورت تحمیلی وابلاغی ازرده های بالای سازمان ومدیریت به مدرسه ارسال می شود،توانایی کارکنان مدرسه را زایل می سازدومانع خلاقیت آنها می شود .اجرای مدرسه محوری ودرنتیجه واگذاری اختیارتصمیم گیری به دست اندرکاران مدرسه و فراهم آوردن شرایط ،امکانات وموجبات لازم برای اتخاذتصمیم واجرای آن درمدرسه دست اندرکاران مدرسه راتوانامی سازد  .تواناسازی ،احساس تعهد،تعلق ومالکیت نسبت به تصمیمات و برنامه های مدرسه رادرکارکنان تقویت می کندواین تعلق ،تعهدومالکیت به حرفه گرایی دست اندرکاران مدرسه منجرمی شود،واین امرسلامت سازمانی راارتقا می بخشد ودرنهایت عملکردمدرسه بهترمی شود.
نکته سوم :
هرچه میزان تفویض اختیارافزایش یابدتواناسازی نیز افزایش خواهدیافت .دراینجا تواناسازی به معنای تجهیز و آماده سازی کارکنان است به طوریکه وظایف ومسئولیتهای خودراباحداقل نظارت وکنترل مقام مافوق انجام دهد.
نکته چهارم :
مسئله پاسخگویی یا حساب پس دهی درهمه نهادها،سازمانهای اجتماعی ودرهمه زمینه های سیاسی          اقتصادی واجتماعی ،آموزشی وغیره ازجمله مباحثی است که درموردآن اتفاق نظرقابل توجهی
 وجود دارد.اگرتوسعه جامعه تاحدزیادی درگرو تحقق اهداف آموزش وپرورش است بروز و شکوفایی خلاقیت وکارآفرینی نسل نوخواسته هرجامعه درگرو نحوه عملکردنظام آموزشی است پاسخگویی عدم تحقق اهداف نظام آموزشی یانقصان وکمبودآن چیست ؟لذامسئله پاسخگویی ازدهه 1970میلادی تاکنون مطرح بوده وکتابها ومقالات فراوانی درباره آن نوشته شده ،و پژوهشهای زیادی درباره آن زمینه انجام شده است .رویکرداصلاحات درآموزش وپرورش همواره بابحث پاسخگویی همراه بوده است .مسئولیت پذیری ،پاسخگویی وحساب پس دهی یک فلسفه مدیریت است که براساس آن افرادوسازمان متعهدنددرقبال اختیارات مسئولیتهای محوله پاسخگوباشندوحساب پس بدهند.
پاسخگویی یاحساب پس دهی یعنی اینکه افرادو واحدهای سازمان برحسب کمیت وکیفیت عملکردشان تحسین  وتقبیح شوندوپاداش ویاتنبیه راپذیراباشند.پاسخگویی باید در سراسر سازمان وازبالابه پایین و پایین وبالاجریان داشته باشد.لذاچنانچه مدرسه محوری به نحومطلوب وباتامین تمام شرایط ولوازم آنبه  اجرا درآیدواختیارلازم به مدرسه ودست اندرکاران آن تفویض شود،درآن صورت اصل پاسخگوی مدرسه ودست اندرکاران « درراه تحقق اهداف آموزشی اهمیت وضرورت پیدامی کند.منتهی بایدتوجه داشت که اگرقراراست پاسخگویی یاحساب پس دهی معنای واقعی خودراداشته باشد ، نبایست تاکید و فشار بر پاسخگویی فقط متوجه مدرسه ودست اندرکاران آن باشد،بلکه نظام آموزشی به طورکلی و حتی والدین واعضای اجتماع محلی وشهروندان نیزدراین زمینه باد سهم خود را ایفا کنند . لذا یونسکو توصیه کرده است که نظام آموزشی بایست راه کارهای موثری را برای پاسخگویی درمقابل چه چیزی ؟ پاسخگویی به چه مرجع وفردی ؟پاسخگویی تاچه حدومیزان؟پاسخگویی درچه شرایطی ؟ و پاسخگویی باچه عواقبی ؟
نکته پنجم  :
هدف تمرکز زدایی وتفویض اختیارکه امروزه درمدرسه محوری متبلوراست  ،آن نیست که مدیر مدرسه به تنهایی درمورد امورمدرسه تصمیم گیری کندوبه دیگران بگویدکه چه کارکنند،بلکه فلسفه مدرسه محوری آن است که همه دست اندرکاران مدرسه ،به خصوص معلمان ،،نقش وتاثیراصلی در تصمیم گیری های مدرسه ،به ویژه تصمیم گیری های آموزشی ،داشته باشند.البته مدیرمدرسه درفراهم آوردن چنین شرایط وفضایی بسیارموثر،حساس وبااهمیت است .
سو برداشتی که ممکن است درمدرسه محوری پیش بیایدآن است که فکرشوداختیارتصمیم گیری در مورد مدرسه ازمنطقه ورئیس منطقه به مدیرمدرسه منتقل شده است تا او راساً دراین زمینه تصمیم گیری کرده وبه اجرابگذاردودراین نهایت معلمان رادرحدمشورت ونظرخواهی دراموردخالت دهد . موفقیت مدرسه محوری مستلزم اصلاح این سوُ  برداشت است .بایددرنظرداشت هدف مدرسه محوری توانا سازی همه دست اندرکاران مدرسه وبه ویژه معلمان ازطریق واگذاری مسئولیت واختیارتصمیم گیری به آنان وفراهم آوردن آموزش ها،امکانات ومنابع موردلزوم این امرومهم ترازهمه ابزار اعتماد به آنان می باشد.
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه های اتوکد طراحی و معماری مدرسه ابتدایی , ,پلانهای مدرسه ابتدایی ,نماهای مدرسه ابتدایی ,مقاطع مدرسه ابتدایی ,جزییات مدرسه ابتدایی ,
مقالات مرتبط در این دسته
نقشه های اتوکد طراحی کافه کتاب بهمراه رندرها و پوستر
نقشه های معماری مدرسه ابتدایی دوطبقه
نقشه های اتوکد مدرسه ابتدایی روستایی
نقشه های اتوکد طراحی آموزشگاه فنی خصوصی
نقشه های اتوکد طراحی کتابخانه و مرکز تحقیقاتی پژوهشی شهر
نقشه های اتوکد طراحی دانشکده و کالج آموزشی
پاورپوینت بررسی معماری مهدکودک کشاورزی با رویکرد معماری پایدار در ویتنام
طرح سه بعدی اسکچاپ طراحی و معماری مهدکودک.skp
پلان و پرسپکتیو خطی طراحی مدرسه 6 کلاسه با کانسپت H
پلانهای اتوکد مجتمع آموزشی و فرهنگی
نقشه های اتوکد اجرایی مدرسه
نقشه های اتوکد طراحی مدرسه
نقشه های اتوکد طراحی مدرسه 4 کلاسه یک طبقه روستایی
پلان اتوکد طراحی مدرسه بهمراه مبلمانها
نقشه های اتوکد طراحی مدرسه
نقشه های اتوکد معماری دبیرستان بهمراه نامگذاری فارسی فضاها
پکیج اتوکد 20 نقشه معماری مدرسه ، دبستان ، مدرسه ابتدایی ، دبیرستان
پروژه اتوکد طراحی و معماری مرکز آموزش فنی و حرفه ایی صنعتی
پروژه اتوکد طراحی و معماری دبستان ، مدرسه ابتدایی
پلانهای اتوکد طراحی معماری مدرسه

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد