خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر - Zero Energy Biulding

تاریخ ایجاد 24/02/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50 برگ PDF   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 8311 kb  تعدادمشاهده  6


بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر - Zero Energy Biulding
 
قیمت ارزان انرژي در ایران سبب گردیده تا بهینه سازي مصرف از لحاظ اقتصادي توج یهی بر اي مصرف
کننده گان نداشته باشد. میزان مصرف انرژي در کشور بسیار سرسام آور بوده که این مسئله تاکنون جز اتلاف
سرمایه، سودي به همراه نداشته است. با توجه به این نکته و همچنین آمار ارائه شده توسط مراجع ذي صلاح ،
چنانچه روند رشد کنونی مصرف انرژي ادامه یابد، در میان مدت، ایران به ی ک کشور وارد کننده حامل هاي
انرژي تبدیل خواهد شد. اما با توجه حذف تدریجی یارانه ها در قیمت حامل هاي انرژ ي در آینده اي نزدی ک
می تواند انگیزه مناسبی براي حرکت به سمت بهینه سازي مصرف انرژي را در سطح کشور فراهم آورد.
به نظر می رسد که جدا از مسائل مرتبط به تولید و انتقال برق، بهینه سازي مصرف نی ز م ی تواند تا ثیر
مهمی در کاهش میزان وابستگی به منابع انرژي داشته باشد. اصولا کاهش مصرف انرژي از دو راه قابل حصول
است:
الف)کاهش تقاضا: به عنوان مثالی ساده، میزان دماي آب گرم مصرف ی در منازل را در نظر بگیری د. ب ا
کاهش تن ها چند درجه اي در دماي آب گرم مصرفی، می توان میزان قابل توجهی از تقاضاي انرژي را کاهش
داد. کاهش تقاضا نیازمند فرهنگ سازي و تغییر استاندارد ها و کیفیت زندگی است. مثلا در فصل زمستان ب اکاهش دماي گرمایش داخلی و استفاده از لباس مناسب می توان می زان تقاض اي انرژ ي را کاهش داد. بر اي
کاهش تقاضا، ابتدا باید الگوي مصرف غالب شناخته شده و سپس راهکارهاي مناسب براي آن ارائه و با فرهنگ
سازي زمینه عملی شدن آن ها محقق شود. در حقیقت براي عملی شدن برخ ی از ای ن روشها ، تغیی ر کیفی ت
زندگی ضروري است.
ب)کاهش اتلاف انرژي: که امکان استفاده از روش هاي نوین جهت کاهش اتلاف انرژ ي بس یار حائز
اهمیت می باشد.
اصولا مصرف انرژي در دو بخش عمده ي گرما و الکتریسیته می باشد. در شکل زیر روند تلفات در استفاده
از منابع مختلف انرژي در تولید الکتریسیته در مقیاس جهانی نشان داده شده است.,....
 
 
 فهرست مطالب
مقدمه 
رویکرد جهانی در زمینه انرژي 
 ZE تعاریف مرتبط با 
تعریف مفهوم کلی ساختمان انرژي صفر 
 :(Net Zero Site Energy) انرژي صفر خالص سایت 
 :(Net Zero Source Energy) انرژي صفر خالص منبع 
 :(Net zero Cost Energy) انرژي صفر خالص هزینه ها 
 :(Net zero Emission Energy) انرژي صفر خالص انتشار 
تعاریف و مفاهیم 
کاهش انرژي مصرفی در ساختمان 
(Passive Energy) انرژي هاي نهان 
ایزولاسیون 
مصرف کنندگان داخلی 
مدیریت انرژي 
تولید انرژي در ساختمان 
بحران انرژي و ضرورت ساختمان هاي انرژي صفر 
بایسته هاي طراحی ساختمان هاي انرژي صفر 
اصول طراحی ساختمان هاي صفر انرژي 
بخش اول: انرژي مصرفی جهت ساخت بنا 
بخش دوم: انرژي مصرفی در استفاده از بنا 
چالش هاي معماري انرژي صفر درایران 
معرفی نرم افزارهاي شبیه سازي انرژي 
بررسی آماري و مقایسه مصرف انرژي ساختمان انرژي صفر با خانه ها معمولی 
بررسی و تحلیل آماري 
برسی یک نمونه ي اجرا شده از ساختمان هاي صفر انرژي
منابع
 


کلمات کلیدی مرتبط:
بررسی معماری ,ساختمان هاي انرژي صفر ,Zero Energy Biulding ,مصرف کنندگان داخلی ,مدیریت انرژي ,تولید انرژي در ساختمان ,بحران انرژي و ضرورت ساختمان هاي انرژي صفر ,بایسته هاي طراحی ساختمان هاي انرژي صفر ,اصول طراحی ساختمان هاي صفر انرژي ,بخش اول: انرژي مصرفی جهت ساخت بنا ,بخش دوم: انرژي مصرفی د,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی معماری ساختمان انرژی صفر ZNE
پاورپوینت بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر - Zero Energy Biulding
پاورپوینت بررسی معماری پارك ميكرو الكترونيك ، نئودروف ، داسبورگ اثر فاستر نورمن
پاورپوینت بررسی معماری بام سبز ، پروژه انسان،طبیعت،معماری

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد