خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 آموزش  نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
Enter Title
 
شما باید در حالت ویرایش باشید تا بتوانید متن را ویرایش کنید.

فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: رساله و مطالعات فرودگاه

تاریخ ایجاد 08/26/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 165   قیمت: 35000 تومان   حجم فایل: 3024 kb  تعدادمشاهده  378


فهرست مطالب
عنوان 
                                                                                             صفحه 
چکیده ............................................................................................................  1
مقدمه .............................................................................................................  3  
 
فصل اول
بخش اول ( شناخت و معرفی استان کرمانشاه )
مقدمه ای بر شناخت استان کرمانشاه :
1-1-1) تقسیمات اقلیمی در ایران ..........................................................................  4
1-1-2) طبقه بندی اقلیمی آب و هوای استان کرمانشاه ................................................  4 
1-1-3) موقعیت جغرافیایی و خصوصیات اقلیمی .....................................................   5
1-1-4) ویژگی های جغرافیایی استان کرمانشاه ........................................................   5
1-1-5) جغرافیای استان کرمانشاه .........................................................................   5
1-1-5-1) نژاد .................................................................................................  6
1-1-5-2) زبان ................................................................................................  6
1-1-5-3) دین ..................................................................................................  6
1-1-6) سابقه تمدن در کرمانشاه ............................................................................  6
1-1-7) وجه تسمیه کرمانشاه ................................................................................  7
1-1-8) آثار باستانی، بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری .......................................  7
1-1-9) جغرافیای طبیعی استان ( آب و هوا )  ..........................................................  7      
1-1-9-1) ارتفاعات ...........................................................................................  7
1-1-9-2) دما ...................................................................................................  7
1-1-9-3) رژیم فصلی ........................................................................................  7
1-1-9-4) بارش ...............................................................................................  8
1-1-9-5) فشاراتمسفری، وضعیت بادهای محلی وبادهای غربی غالب ............................  8
1-1-9-6) آب ها ...............................................................................................  9
1-1-9-6-1) آبهای روی زمین .............................................................................  9
1-1-9-6-2) آبهای زیرزمین ...............................................................................  9
1-1-10) جمعیت ..............................................................................................  9
1-1-11) وضعیت سواد ......................................................................................  9
1-1-12) ویژگی های معماری بومی کرمانشاه ..........................................................  10 
1-1-13) انتخاب جهت مناسب برای ساختمان ...........................................................  10
1-1-14) انتخاب جهت ساختمان باتوجه به وزش باد ...................................................  10
1-1-15) فرم ساختمان متناسب بااقلیم .....................................................................  11
1-1-15-1) فرم خطی ........................................................................................  11
1-1-15-2) فرم مرکزی .....................................................................................  11
1-1-15-3) فرم مجموعه ای ...............................................................................  11
1-1-15-4) فرم خطی مرکزی .............................................................................  12
1-1-16) کنترل تابش آفتاب .................................................................................  12
1-1-17) انتخاب مصالح مناسب بااقلیم کرمانشاه .......................................................  12
1-1-18) محوطه سازی درجهت تامین آسایش لازم درفصول سرد وگرم سال ...................  13      
1-1-18-1) سایه طبیعی .....................................................................................  13
1-1-18-2) سایه مصنوعی .................................................................................  13
 
بخش دوم ( شناخت و تاریخچه موضوع )
ضرورت انتخاب پروژه :
1-2-1) مقدمه ..................................................................................................  14
1-2-2)انتخاب موضوع ......................................................................................  14
1-2-3) اهداف ایجاد موضوع ...............................................................................  14
1-2-4) روش تحقیق ..........................................................................................  15
1-2-5) پیشینه هوانوردی ....................................................................................  15
حمل و نقل هوایی :
1-2-6) مدل های مختلف حمل و نقل ......................................................................  17
1-2-6-1) سرعت .............................................................................................  17
1-2-6-2) مسافرت ممتد .....................................................................................  17
1-2-6-3) دسترسی ...........................................................................................  18
1-2-6-4) ایمنی ...............................................................................................  18
1-2-7) محدودیت های حمل و نقل هوایی ................................................................  18
1-2-7-1) ظرفیت .............................................................................................  18
1-2-7-2) وضعیت جوی ....................................................................................  18
1-2-7-3) محدودیت دسترسی ..............................................................................  18
1-2-8) وظایف سازمان های حمل ونقل هوایی .........................................................  18
1-2-9) سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ...............................................  18
1-2-10) سازمان هوانوردی فدرال (FAA) ............................................................  19
1-2-11) سازمان های منطقه ای ...........................................................................  19
1-2-12) انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی یانا ........................................................  19
1-2-13) کمیته مجامع بین المللی فرودگاه ها .............................................................  20
1-2-14) موسسه ترابری هوایی .............................................................................  20
1-2-15) کمیته مشورتی فرودگاه ها ........................................................................  20
1-2-16) مشخصات حمل و نقل هوایی .....................................................................  20
1-2-16-1) گنجایش هواپیما ..................................................................................  20  
1-2-16-2) سرعت هواپیما ...................................................................................  20 
1-2-17) فعالیت های هوایی ..................................................................................  21
1-2-17-1) ترابری هوایی ....................................................................................  21
1-2-17-2) کارهای هوایی ....................................................................................  21
1-2-17-3) هواپیماهای عمومی ..........................................................................  21
1-2-17-4) هواپیماهای دولتی ............................................................................  21
پیشینه هوانوردی در ایران 
1-2-18) تاریخچه پرواز در ایران .......................................................................  21
1-2-19) اساس پی ریزی نیروی هوایی در ایران ..................................................... 21
1-2-20) حمل ونقل هوایی مسافروبار در ایران .......................................................  22
1-2-21) اولین هواپیماکه در ایران ساخته شد ..........................................................  22
1-2-22) توسعه ورشد فرودگاهی در ایران .............................................................  23
1-2-23) موقعیت فرودگاه های ایران ....................................................................  23
1-2-24) چگونگی سرمایه گذاری درصنعت حمل ونقل هوایی درایران .........................   23
1-2-25) تاریخچه احداث فرودگاه .........................................................................  24
1-2-26) تعریف فرودگاه ...................................................................................   24
1-2-27) فلسفه شکل گیری پروازوفرودگاه ازپیش ازجنگ جهانی تابه امروز ...................  24
1-2-28) موارد استفاده از فرودگاه ........................................................................  29
1-2-29) چهار مکتب فرودگاه ..............................................................................  29
1-2-29-1) مکتب اول ........................................................................................ 29  
1-2-29-2) مکتب دوم .......................................................................................  29
1-2-29-3) مکتب سوم ......................................................................................   29
1-2-29-4) مکتب چهارم ...................................................................................   29
 
فصل دوم ( اصول و مبانی نظری پروژه )
سبک های تک :
2-1) تاریخچه ..................................................................................................  30
2-2) بررسی کلی سبک ......................................................................................  30
2-3) جمع بندی های تک .....................................................................................  31
2-4) مفاهیم معماری های تک ..............................................................................   32
2-5) ویژگی ها و خصوصیات معماری های تک .......................................................  34
2-6) اصول فکری وطراحی سبک های تک ............................................................. 34 
2-7) تطابق تکنولوژی با اکولوژی .........................................................................  35
2-8) نمونه های معروف سبک های تک ..................................................................  36
2-9) آثاری در زمینه سبک های تک ......................................................................  38
2-9-1) برج   REW .........................................................................................  38
2-9-2) فرودگاه کانسای ......................................................................................  38
2-9-3) گنبد رایشتاک .........................................................................................  39
2-9-4) فرودگاه لیونTGV4 – ایستگاه ..................................................................  39
2-9-5) ساختمان مری اکس .................................................................................  39
2-9-6) استادیوم المپیک مونیخ .............................................................................  39
2-10) معرفی محصولات سبک های تک ................................................................  40
2-10-1) آی مک ..............................................................................................  40
2-10-2) جاروبرقی دایسون ................................................................................. 40
2-10-3) صندلی آیرون ......................................................................................  40
2-10-4) میزپذیرش خمیده ................................................................................... 41
بیوگرافی معماران مشخصه این سبک :
2-11)  ریچارد راجرز .......................................................................................  41
2-12) رنزو پیانو ..............................................................................................  43
معرفی برترین اثرسبک های تک :
2-13) ژرژ پمپیدو .............................................................................................  43
2-14) آشنایی با معماری های تک در ایران .............................................................  48
نمونه های کارشده های تک در ایران :
2-15) ساختمان میلاد .......................................................................................  49
2-16) سفارت ایران در سئول ............................................................................  50
2-17) ساختمان اداری فرشته .............................................................................  50
2-18) سرکنسولگری ایران درهرات ....................................................................  51
 
فصل سوم ( بررسی مصادیق داخلی و خارجی )
بررسی نمونه های داخلی :
3-1) فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه ................................................. 53
3-1-1) موقعیت فرودگاه .....................................................................................  53
3-1-2) تاریخچه فرودگاه ....................................................................................  53
3-1-3) خصوصیات ساختمان ترمینال اصلی فرودگاه .................................................  53
3-1-4) مساحت زیربنای ساختمان های داخل سایت فرودگاه .........................................  53
3-1-5) مساحت ساختمان های فرعی در داخل سایت فرودگاه ........................................  54
3-2) فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) .......................................................  58
3-2-1) تاریخچه طرح ........................................................................................  58
3-2-2) موقعیت قرارگیری فرودگاه ........................................................................  59
3-2-3) بررسی تکنیکهای روزدنیا درفرودگاه امام درمقایسه با فرودگاه مهرآباد .................  60 
3-2-4) مشخصات فنی و کلی طرح ........................................................................  60
3-2-5) داستانی جالب از چگونگی شکل گیری فضای سبز فرودگاه .................................  61
3-2-6) پارکینگ فرودگاه .....................................................................................  62                               
3-2-7) مشکلات مدیریتی فرودگاه ..........................................................................  62 
3-3) نمونه هایی ازساختمان فرودگاه های ساخته شده داخلی ........................................  63
3-3-1) فرودگاه خلیج فارس .................................................................................  63
3-3-2) فرودگاه تبریز ........................................................................................  64
3-3-3) ترمینال فرودگاه رشت ............. فهرست مطالبقیمت : 35
................................................................. 64
3-3-4) فرودگاه ارومیه .......................................................................................  65
3-3-5) ترمینال ساری ........................................................................................  65
3-3-6) فرودگاه خلیج فارس و برج تکنیکال بلاک ......................................................  66  
3-3-7) ترمینال فرودگاه همدان ..............................................................................  66
3-3-8) ترمینال بین المللی کرمان ...........................................................................  67
بررسی نمونه های خارجی :
3-4) ترمینال 4- فرودگاه باراهاس مادرید ................................................................  68 
3-4-1) تاریخچه طرح .........................................................................................  68
3-4-2) اجزا اصلی طرح ترمینال فرودگاه ................................................................  69
3-4-3) سازه سقف فرودگاه ...................................................................................  72                                                                                                      
3-5) فرودگاه بین المللی پکن ...................................................................... 72                                                                                 
3-5-1) تاریخچه طرح .........................................................................................  72
3-6) فرودگاه بین المللی T.W.A ................................................................  75
3-7) فرودگاه بین المللی دالاس فورت ورث ..............................................................  76
3-7-1) تاریخچه طرح ..........................................................................................  76
3-8) فرودگاه سوند یکا ........................................................................................  77
3-8-1) تاریخچه طرح ..........................................................................................  77
3-9) فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن .....................................................................  79
3-9-1) تاریخچه طرح ..........................................................................................  79 
3-9-2) معماری ..................................................................................................  79 
3-9-3) خدمات پیشرفته .........................................................................................  80
3-9-4) سازه ...................................................................................................  80
3-10) فرودگاه چک لپ کک ( CHEK LAP KOK ) ...........................................  82
3-10-1) تاریخچه طرح .......................................................................................  82
3-11) فرودگاه بین المللی کوآلالامپور مالزی ............................................................  85   
3-11-1) تاریخچه طرح .......................................................................................  85
3-11-2) طرح های توسعه فرودگاه .........................................................................  86  
3-11-3) طراحی و زیرساخت ها ...........................................................................  86
3-11-4) برج مراقبت پرواز .................................................................................  87
3-11-5) باندها ..................................................................................................  87
3-11-6) طرح فرودگاه ........................................................................................  87
3-12) فرودگاه بین المللی Incheopn (IIAC) سئول، کره جنوبی ..............................  91
3-12-1) تاریخچه طرح .......................................................................................  91
 
فصل چهارم ( استانداردها، ضوابط و برنامه ریزی فیزیکی ) 
4-1) انواع فرودگاه ها ...........................................................................  93
4-2) تقسیم بندی فرودگاه ها براساس سیستم ایکائو .......................................................   93
4-2-1) ترانسپورت اقیانوس پیما .............................................................................   93
4-2-2) حمل و نقل قاره ای ....................................................................................   93
4-2-3) حمل و نقل بین المللی .................................................................................   93
4-2-4) حمل و نقل داخلی ......................................................................................   93
4-3) ترمینال به مثابه یک نوع ساختمان منحصر به فرد ................................................   94             
4-4) مشخصات تاثیر گذارهواپیما درطراحی فرودگاه ...................................................   94   
4-4-1) نوع بالا بری ...........................................................................................   94 
4-4-2) اندازه هواپیما............................................................................................   95
4-4-3) حداقل شعاع گردش ....................................................................................  95  
4-4-4) حداقل شعاع دور زدن در هوا .......................................................................  95
4-4-5) ظرفیت هواپیما .........................................................................................  95
4-4-6) وزن هواپیما ............................................................................................  95
4-4-7) ترشح سوخت ...........................................................................................  95
4-4-8) سر و صدا ..............................................................................................  95
انتخاب مکان فرودگاه  
4-5) عوامل دخیل درانتخاب محل فرودگاه .................................................................  95
4-6) مطالعات زیست محیطی .................................................................................  96
4-7) عناصرمتشکله یک فرودگاه ............................................................................  96
4-8) انواع مطالعات مربوط به برنامه ریزی فرودگاه ...................................................  96
4-8-1) طرح  سیستمی فرودگاهی ...........................................................................  96
4-8-2) طرح جامع فرودگاهی ................................................................................  96
4-8-3) طرح تفضیلی فرودگاهی .............................................................................  96
4-9) مراحل مطالعه توسعه شبکه فرودگاهی ...............................................................  97 
4-10) برنامه ریزی پایانه فرودگاه ها .......................................................................  97
4-10-1) برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافری ..........................................................  97
4-10-2) شناسایی حجم و انواع مختلف مسافران ..........................................................  98
4-10-3) اصول جریان حرکت مسافران تا پایانه ..........................................................  98  
4-10-4) محاسبه حجم مسافر در ساعت اوج ...............................................................  99
4-10-5) الگوی پایانه های مسافر ............................................................................  99
4-11) انواع الگوهای پایانه در سطح ........................................................................  99
4-12) عناصر متشکله پایانه ..................................................................................  102
4-13) انواع الگوی پایانه در ارتفاع .........................................................................  105
4-14) عملکرد عناصرمتشکله پایانه .........................................................................  105
فضاهای واقع درمسیرمسافرپروازهای خروجی، ورودی 
4-15) فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی ...............................................  106
4-15-1) محوطه مقابل پایانه ..................................................................................  106
4-15-2) محوطه کنترل امنیتی ...............................................................................  106
4-15-3) سالن عمومی خروجی ..............................................................................  106
4-15-4) محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر ...........................................................  106
4-15-5) سالن عمومی پرواز .................................................................................  107
4-15-6) محوطه کنترل امنیتی پرواز .......................................................................  107
4-15-7) دروازه های خروجی ...............................................................................  107
4-16) فضاهای واقع در مسیر پروازهای ورودی ........................................................  107
4-16-1) محوطه توقفگاه هواپیما .............................................................................  107
4-16-2) سالن دریافت بار .....................................................................................  107
4-16-3) سالن عمومی ورودی ...............................................................................  108  
4-16-4) محوطه مقابل ترمینال ...............................................................................  108
اجزای پایانه
4-17) بخش مسافران خروجی ................................................................................  109
4-17-1) جلوخان ................................................................................................  109 
4-17-2) محوطه انتظارعمومی ..............................................................................  110 
4-17-3) محوطه دریافت بلیط و پذیرش توشه و مسافر .................................................  111
4-17-4) تعداد پیشخوان ها ....................................................................................  111 
4-17-5) قسمت توشه داری ...................................................................................  111
4-17-6) کنترل های امنیتی ...................................................................................  111   
4-17-7) سالن ها و راهروهای مسافران خروجی ........................................................  112 
4-17-8) تسهیلات و تجهیزات لازم دربخش مسافران خروجی ........................................  112 
4-18) بخش مسافران ورودی .................................................................................  113 
4-18-1) سالن مسافران ورودی ..............................................................................   113
4-18-2) محوطه باراندازی و مطالبه توشه ................................................................  113 
4-18-3) جلوخان پایانه .........................................................................................  114 
4-18-4) کنترل دسترسی ......................................................................................  114 
4-18-5) امنیت محوطه ........................................................................................  114 
4-18-6) کنترل های امنیتی در سالن مسافران ............................................................  114
4-18-7) محوطه های پذیرش .................................................................................  114 
4-18-8) محوطه های چشم اندازباز دیدکنندگان ...........................................................  115 
4-18-9) تسهیلات بازرسی ....................................................................................  115 
4-19) ساختمان های عملیاتی و جنبی .......................................................................  115 
4-19-1) برج مراقبت و ساختمان عملیاتی ................................................................  115  
4-19-2) ساختمان میهمانان عالیقدر .........................................................................  117
4-19-3) مرکز فوریت های پزشکی ........................................................................  117 
4-19-4) پست و تسهیلات امنیتی پرواز ....................................................................  117 
4-19-5) تاسیسات سوخت رسانی ............................................................................  118
4-19-6) تاسیسات هواشنا سی ................................................................................  118 
4-20) ریز فضاهای موردنیاز در طراحی فرودگاه .......................................................   119
4-21) بررسی حرکت مسافران ورودی و خروجی به همراه باربه ترمینال ..........................  121 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله و مطالعات فرودگاه , فرودگاه ,رساله فرودگاه ,مطالعات فرودگاه ,نمونه موردی فرودگاه ,نقشه فرودگاه ,پلان فرودگاه ,برنامه فیزیکی فرودگاه ,
مقالات مرتبط
رساله کامل طراحی فرودگاه

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک