خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: رساله و مطالعات فرودگاه

تاریخ ایجاد 08/26/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 165   قیمت: 35000 تومان   حجم فایل: 3024 kb  تعدادمشاهده  875


چکیده ............................................................................................................  1
مقدمه .............................................................................................................  3  
 
فصل اول
بخش اول ( شناخت و معرفی استان کرمانشاه )
مقدمه ای بر شناخت استان کرمانشاه :
1-1-1) تقسیمات اقلیمی در ایران ..........................................................................  4
1-1-2) طبقه بندی اقلیمی آب و هوای استان کرمانشاه ................................................  4 
1-1-3) موقعیت جغرافیایی و خصوصیات اقلیمی .....................................................   
1-1-12) ویژگی های معماری بومی کرمانشاه ..........................................................  10 
1-1-13) انتخاب جهت مناسب برای ساختمان ...........................................................  10
1-1-14) انتخاب جهت ساختمان باتوجه به وزش باد ...................................................  10
1-1-15) فرم ساختمان متناسب بااقلیم .....................................................................  11
1-1-16) کنترل تابش آفتاب .................................................................................  12
1-1-17) انتخاب مصالح مناسب بااقلیم کرمانشاه .......................................................  12
1-1-18) محوطه سازی درجهت تامین آسایش لازم درفصول سرد وگرم سال ...................  13      
 
بخش دوم ( شناخت و تاریخچه موضوع )
ضرورت انتخاب پروژه :
1-2-1) مقدمه ..................................................................................................  14
1-2-2)انتخاب موضوع ......................................................................................  14
1-2-3) اهداف ایجاد موضوع ...............................................................................  14
1-2-4) روش تحقیق ..........................................................................................  15
1-2-5) پیشینه هوانوردی ....................................................................................  15
حمل و نقل هوایی :
1-2-6) مدل های مختلف حمل و نقل ......................................................................  17
1-2-7) محدودیت های حمل و نقل هوایی ................................................................  18
1-2-7-1) ظرفیت .............................................................................................  18
1-2-7-2) وضعیت جوی ....................................................................................  18
1-2-7-3) محدودیت دسترسی ..............................................................................  18
1-2-8) وظایف سازمان های حمل ونقل هوایی .........................................................  18
1-2-9) سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ...............................................  18
1-2-10) سازمان هوانوردی فدرال (FAA) ............................................................  19
1-2-11) سازمان های منطقه ای ...........................................................................  19
1-2-12) انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی یانا ........................................................  19
1-2-13) کمیته مجامع بین المللی فرودگاه ها .............................................................  20
1-2-14) موسسه ترابری هوایی .............................................................................  20
1-2-15) کمیته مشورتی فرودگاه ها ........................................................................  20
1-2-16) مشخصات حمل و نقل هوایی .....................................................................  20
1-2-16-1) گنجایش هواپیما ..................................................................................  20  
1-2-16-2) سرعت هواپیما ...................................................................................  20 
1-2-17) فعالیت های هوایی ..................................................................................  21
پیشینه هوانوردی در ایران :
1-2-18) تاریخچه پرواز در ایران .......................................................................  21
1-2-19) اساس پی ریزی نیروی هوایی در ایران ..................................................... 21
1-2-20) حمل ونقل هوایی مسافروبار در ایران .......................................................  22
1-2-21) اولین هواپیماکه در ایران ساخته شد ..........................................................  22
1-2-22) توسعه ورشد فرودگاهی در ایران .............................................................  23
1-2-23) موقعیت فرودگاه های ایران ....................................................................  23
1-2-24) چگونگی سرمایه گذاری درصنعت حمل ونقل هوایی درایران .........................   23
1-2-25) تاریخچه احداث فرودگاه .........................................................................  24
1-2-26) تعریف فرودگاه ...................................................................................   24
1-2-27) فلسفه شکل گیری پروازوفرودگاه ازپیش ازجنگ جهانی تابه امروز ...................  24
1-2-28) موارد استفاده از فرودگاه ........................................................................  29
1-2-29) چهار مکتب فرودگاه ..............................................................................  29
 
فصل دوم ( اصول و مبانی نظری پروژه )
سبک های تک :
2-1) تاریخچه ..................................................................................................  30
2-2) بررسی کلی سبک ......................................................................................  30
2-3) جمع بندی های تک .....................................................................................  31
2-4) مفاهیم معماری های تک ..............................................................................   32
2-5) ویژگی ها و خصوصیات معماری های تک .......................................................  34
2-6) اصول فکری وطراحی سبک های تک ............................................................. 34 
2-7) تطابق تکنولوژی با اکولوژی .........................................................................  35
2-8) نمونه های معروف سبک های تک ..................................................................  36
2-9) آثاری درزمینه سبک های تک .......................................................................  38
2-10) معرفی محصولات سبک های تک ................................................................  40
 
بیوگرافی معماران مشخصه این سبک :
2-11)  ریچارد راجرز .......................................................................................  41
2-12) رنزو پیانو ..............................................................................................  43
معرفی برترین اثرسبک های تک :
2-13) ژرژ پمپیدو .............................................................................................  43
2-14) آشنایی با معماری های تک در ایران .............................................................  48
نمونه های کارشده های تک در ایران :
2-15) ساختمان میلاد .......................................................................................  49
2-16) سفارت ایران در سئول ............................................................................  50
2-17) ساختمان اداری فرشته .............................................................................  50
2-18) سرکنسولگری ایران درهرات ....................................................................  51
 
فصل سوم ( بررسی مصادیق داخلی و خارجی )
بررسی نمونه های داخلی :
3-1) فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه .................................................  53
3-2) فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ......................................................  58
3-3) نمونه هایی ازساختمان فرودگاه های ساخته شده داخلی .......................................  63
بررسی نمونه های خارجی :
3-4) ترمینال 4- فرودگاه باراهاس مادرید ..............................................................  68 
3-5) فرودگاه بین المللی پکن ....................................................................  72                                                                                 
3-6) فرودگاه بین المللی T.W.A ...............................................................  75
3-7) فرودگاه بین المللی دالاس فورت ورث ...........................................................  76
3-8) فرودگاه سوند یکا .....................................................................................  77
3-9) فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن ...................................................................  79
3-10) فرودگاه چک لپ کک ( CHEK LAP KOK ) ..........................................  82
3-11) فرودگاه بین المللی کوآلالامپور مالزی ..........................................................  85   
3-12) فرودگاه بین المللی Incheopn (IIAC) سئول، کره جنوبی .............................  91
 
فصل چهارم ( استانداردها، ضوابط و برنامه ریزی فیزیکی ) 
4-1) انواع فرودگاه ها ...........................................................................  93
4-2) تقسیم بندی فرودگاه ها براساس سیستم ایکائو .......................................................   93
4-2-1) ترانسپورت اقیانوس پیما .............................................................................   93
4-2-2) حمل و نقل قاره ای ....................................................................................   93
4-2-3) حمل و نقل بین المللی .................................................................................   93
4-2-4) حمل و نقل داخلی ......................................................................................   93
4-3) ترمینال به مثابه یک نوع ساختمان منحصر به فرد ................................................   94             
4-4) مشخصات تاثیر گذارهواپیما درطراحی فرودگاه ...................................................   94   
انتخاب مکان فرودگاه  
4-5) عوامل دخیل درانتخاب محل فرودگاه .................................................................  95
4-6) مطالعات زیست محیطی .................................................................................  96
4-7) عناصرمتشکله یک فرودگاه ............................................................................  96
4-8) انواع مطالعات مربوط به برنامه ریزی فرودگاه ...................................................  96
4-9) مراحل مطالعه توسعه شبکه فرودگاهی ...............................................................  97 
4-10) برنامه ریزی پایانه فرودگاه ها .......................................................................  97
4-10-1) برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافری ..........................................................  97
4-10-2) شناسایی حجم و انواع مختلف مسافران ..........................................................  98
4-10-3) اصول جریان حرکت مسافران تا پایانه ..........................................................  98  
4-10-4) محاسبه حجم مسافر در ساعت اوج ...............................................................  99
4-10-5) الگوی پایانه های مسافر ............................................................................  99
4-11) انواع الگوهای پایانه در سطح ........................................................................  99
4-12) عناصر متشکله پایانه ..................................................................................  102
4-13) انواع الگوی پایانه در ارتفاع .........................................................................  105
4-14) عملکرد عناصرمتشکله پایانه .........................................................................  105
فضاهای واقع درمسیرمسافرپروازهای خروجی، ورودی 
4-15) فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی ...............................................  106
4-15-1) محوطه مقابل پایانه ..................................................................................  106
4-15-2) محوطه کنترل امنیتی ...............................................................................  106
4-15-3) سالن عمومی خروجی ..............................................................................  106
4-15-4) محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر ...........................................................  106
4-15-5) سالن عمومی پرواز .................................................................................  107
4-15-6) محوطه کنترل امنیتی پرواز .......................................................................  107
4-15-7) دروازه های خروجی ...............................................................................  107
4-16) فضاهای واقع در مسیر پروازهای ورودی ........................................................  107
4-16-1) محوطه توقفگاه هواپیما .............................................................................  107
4-16-2) سالن دریافت بار .....................................................................................  107
4-16-3) سالن عمومی ورودی ...............................................................................  108  
4-16-4) محوطه مقابل ترمینال ...............................................................................  108
اجزای پایانه
4-17) بخش مسافران خروجی ................................................................................  109
4-17-1) جلوخان ................................................................................................  109 
4-17-2) محوطه انتظارعمومی ..............................................................................  110 
4-17-3) محوطه دریافت بلیط و پذیرش توشه و مسافر .................................................  111
4-17-4) تعداد پیشخوان ها ....................................................................................  111 
4-17-5) قسمت توشه داری ...................................................................................  111
4-17-6) کنترل های امنیتی ...................................................................................  111   
4-17-7) سالن ها و راهروهای مسافران خروجی ........................................................  112 
4-17-8) تسهیلات و تجهیزات لازم دربخش مسافران خروجی ........................................  112 
4-18) بخش مسافران ورودی .................................................................................  113 
4-18-1) سالن مسافران ورودی ..............................................................................   113
4-18-2) محوطه باراندازی و مطالبه توشه ................................................................  113 
4-18-3) جلوخان پایانه .........................................................................................  114 
4-18-4) کنترل دسترسی ......................................................................................  114 
4-18-5) امنیت محوطه ........................................................................................  114 
4-18-6) کنترل های امنیتی در سالن مسافران ............................................................  114
4-18-7) محوطه های پذیرش .................................................................................  114 
4-18-8) محوطه های چشم اندازباز دیدکنندگان ...........................................................  115 
4-18-9) تسهیلات بازرسی ....................................................................................  115 
4-19) ساختمان های عملیاتی و جنبی .......................................................................  115 
4-19-1) برج مراقبت و ساختمان عملیاتی ................................................................  115  
4-19-2) ساختمان میهمانان عالیقدر .........................................................................  117
4-19-3) مرکز فوریت های پزشکی ........................................................................  117 
4-19-4) پست و تسهیلات امنیتی پرواز ....................................................................  117 
4-19-5) تاسیسات سوخت رسانی ............................................................................  118
4-19-6) تاسیسات هواشنا سی ................................................................................  118 
4-20) ریز فضاهای موردنیاز در طراحی فرودگاه .......................................................   119
4-21) بررسی حرکت مسافران ورودی و خروجی به همراه باربه ترمینال ..........................  121 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست عکسها، جداول و نمودارها 
عنوان                                                                                                صفحه  
عکس ها :
1-1-1 نقشه ایران ..................................................................................................  4                 
1-1-2 نقشه تقسیم بندی شهرستان های استان کرمانشاه ....................................................  6 
1-1-3 نقشه آب و هوای ایران ...................................................................................  8
2-1 موزه BMW .................................................................................................  36
2-2 استادیوم فوتبال مونیخ .......................................................................................  36
2-3 برج هزاره توکیو .............................................................................................  37
2-4 فرودگاه چک لپ کک .......................................................................................  37
2-5 مرکزفرهنگی ژرژپمپیدو ...................................................................................  37
2-6 بانک HSBC هنگ هنگ ..................................................................................  38  
2-7 فرودگاه کا نسای ..............................................................................................  38
  
2-8 گنبد رایشتا گ .................................................................................................  39
 
2-9 فرودگاه لیونTGV۴-  ایستگاه ............................................................................  39
 
2-10 استادیوم المپیک مونیخ ....................................................................................  39               
2-11 آی مک .......................................................................................................  40
2-12 جارو برقی دایسون ........................................................................................  40
2-13 صندلی آیرون ...............................................................................................  41
2-14 میز پذیرش خمیده ..........................................................................................  41
2-15 ریچارد راجرز ..............................................................................................  43 
2-16 رنزو پیانو ....................................................................................................  43 
2-17 ژرژپمپیدو ...................................................................................................  44
2-18 مشخصات کلی بنا ..........................................................................................  45 
2-19 مشخصات فنی ساختمان ..................................................................................  46 
2-20 سازه ساختمان ...............................................................................................  46       
2-21 فضاهای داخلی ساختمان ..................................................................................  47
2-22 نماهای داخلی ساختمان ....................................................................................  47
2-23 ساختمان میلاد ...............................................................................................  49
2-24 ساختمان اداری فرشته ...................................................................................  50
فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه 
3-1 ساختمان اصلی ترمینال فرودگاه ..........................................................................  55
3-2 ساختمان خدمات بارهوایی و مطالبات ...................................................................  55
3-3 فضای داخلی قسمت اداری ترمینال .......................................................................  55
3-4 فضای امنیتی کنترل توشه و باردرسالن پروازهای داخلی ...........................................  55
3-5 نمایشی ازسقف فضایی اسپیس فرم سالن اصلی ترمینال ..............................................  56
3-6 غرفه ها واماکن خدمات رسانی داخل فرودگاه .........................................................  56
3-7 سالن اصلی ومحل رفت و آمد مسافرین ومشایعین پرواز ............................................  56
3-8 محل سوارو پیاده شده مسافران وهمراهان وتوشه ها برای ورود به ترمینال .....................  56
3-9 محل پارک وسایل نقلیه درمحوطه ........................................................................  57  
3-10فضای سبز داخل محوطه ..................................................................................  57            
3-11 ورودی اصلی به مجموعه فرودگاه .....................................................................  57
3-12 جاده دسترسی سواره روبه سایت .......................................................................  57     
3-13 اتوبان دسترسی سواره رو به فرودگاه ..................................................................  57
فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
3-14 فرودگاه بین المللی امام خمینی ...........................................................................  59 
3-15 برج مراقبت فرودگاه ......................................................................................  59
3-16 دید پرنده از فضای سبز ...................................................................................  61
3-17 شمای کلی از پارکینگ فرودگاه .........................................................................  61          
3-18 ساختمان مبادلات پستی فرودگاه .................................................................  61
3-19 محل اجتماع فرودگاه .......................................................................................  62
3-20 نقشه های راهنمای دسترسی فرودگاه ..................................................................  63
نمونه هایی ازساختمان فرودگاه های ساخته شده داخلی 
3-21ساختمان ترمینال فرودگاه خلیج فارس ..................................................................  64 
3-22 فرودگاه تبریز ...............................................................................................  64
3-23 ترمینال فرودگاه رشت .....................................................................................  65
3-24 فرودگاه ارومیه .............................................................................................  65
3-25 ترمینال ساری ...............................................................................................  66
3-26 خلیج فارس و برج تکنیکال بلاک .......................................................................  66 
3-27 ترمینال فرودگاه همدان ....................................................................................  67
3-28 ترمینال بین المللی کرمان .................................................................................  67
ترمینال 4- فرودگاه باراهاس مادرید
3-29 ترمینال 4- فرودگاه باراهاس مادرید ...................................................................  68
3-30 سایت فرودگاه ...............................................................................................  68
3-31 سقف موجدارفرودگاه ......................................................................................  69
3-32 بام طراحی شده پارکینگ فرودگاه ......................................................................  70 
3-33برش عرضی از ساختمان وابسته و ساختمان ترمینال اصلی ........................................ 70  
3-34 پلان های ساختمان وابسته  ...............................................................................  71    
3-35 پلان های ساختمان ترمینال ...............................................................................  71
3-36 برش ایزومتریک سقف و فضای دره ما نند ..........................................................  71
3-37 سازه سقف فرودگاه ........................................................................................  72
فرودگاه بین المللی پکن                                                                                  
3-38 سایت پلان ...................................................................................................  73
3-39 شمای کلی فرودگاه .........................................................................................  73                              
3-40 داخل سالن ترمینال .........................................................................................  73
3-41 برش عرضی فرودگاه .....................................................................................  74
3-42 برش طولی فرودگاه .......................................................................................  74
3-43 نمایش ستونهای قرمزدرطول بخش ترمينال ..........................................................  74  
3-44 سازه وسقف ترمينال .......................................................................................  74 
فرودگاه بین المللی T.W.A
3-45 نمای خارجی فرودگاه .....................................................................................  75 
3-46 نمای داخلی اطلاعات فرودگاه ...........................................................................  75     
3-47 مقطع فرودگاه ...............................................................................................  75
3-48 پشتیبانی سازه برای طاق ضربی ........................................................................  75
3-49 فضای عمومی بخش عملکردی ..........................................................................  75
فرودگاه بین المللی دالاس فورت ورث
3-50 نمای خارجی و برج کنترل ...............................................................................  76         
3-51 مسیرحرکتی فرودگاه ازدید پرنده .......................................................................  76
3-52 مقطع فرودگاه ...............................................................................................  76     
3-53 نمای خارجی ترمینال ......................................................................................  76 
فرودگاه و برج مراقبت سوند یکا 
3-54 پرسپکتیو فرودگاه ..........................................................................................  77 
3-55 اسکیس ازحجم ساختمان ..................................................................................  77
3-56 مقطع برج کنترل پرواز ...................................................................................  78 
3-57 برج کنترل پرواز ..........................................................................................  78 
3-58 فضای داخلی ترمینال ......................................................................................  78
فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن 
3-59 پرسپکتیوطرح داخلی ترمینال مسافربری ............................................................  80             
3-60 سایت پلان فرودگاه .........................................................................................  80
3-61 مقطع طولی ..................................................................................................  81 
3-62 باند فرودگاه ..................................................................................................  81
3-63 سازه سقف فرودگاه ........................................................................................  81   
3-64 دید یک نقطه ای نمای شیشه ای فرودگاه ..............................................................  81
3-65 فضای داخلی سالن اصلی ترمینال ......................................................................  82
3-66 سامانه تهویه فرودگاه درسقف ...........................................................................  82
3-67 عکس هوایی سایت فرودگاه ..............................................................................  82
فرودگاه چک لپ کک ( CHEK LAP KOK
3-68 سایت پلان ...................................................................................................  83
3-69 قسمتی از پرسپکتیو سالن .................................................................................  84
3-70 پرسپکتیو مقطع سالن های ورودی ......................................................................  84
3-71 سایت فرودگاه ...............................................................................................  84
3-72 اسکیس فاستر ازحجم فرودگاه ...........................................................................  84  
فرودگاه بین اللملی کوالا لامپور/ مالزی
3-73 ورودی اصلی فرودگاه ....................................................................................  86
3-74 سازه سقف فرودگاه ........................................................................................  87
3-75 سایت پلان ترمینال اصلی ................................................................................  89
3-76 برج مراقبت فرودگاه ......................................................................................  89                      
3-77 نمای ورودی اصلی ........................................................................................  89 
3-78 عکس هوایی فرودگاه ......................................................................................  90   
3-79 ستون های چمانه و مخروطی سقف ترمینال ..........................................................  90
3-80 پلان طبقه چهارم (ترمینال اصلی) ......................................................................  90
3-81 مقطع ترمینال اصلی فرودگاه ............................................................................. 90 
3-82 اتصال اسکله اصلی به ترمینال اصلی .................................................................  91 
فرودگاه بین المللی Incheopn (IIAC) سئول، کره جنوبی
3-83 عکس هوایی فرودگاه ......................................................................................  92               
3-84 نمای جنوبی فرودگاه .......................................................................................  92
3-85 دیدپرنده از فرودگاه ........................................................................................  92
3-86 فضای داخلی سالن اصلی .................................................................................  92
 
 
 
جداول : 
1-2-1 شکل گیری پروازها ازسال 1783 تا 1988 .......................................................  17
1-2-2 هواپیماهای موجود در سیستم حمل و نقل هوایی در ایران ........................................  22
4-1 وضعیت پایانه با توجه به تعداد مسافرین خروجی سالیانه ..........................................  102
4-2 الگوهای فرودگاهی براساس تعدادمسافرخروجی سالیانه هواپیمایی فدرال  ....................  109
4-3 برنامه پروازهای فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه ...............................................  127
 
نمودارها : 
4-1 انواع الگوی پایانه ..........................................................................................  100
4-2 جریان مسافر و توشه و بارپایانه داخلی ...............................................................  104
4-3 جریان مسافروبارخروجی از یک پایانه داخلی .......................................................  121
4-4 مسیر حرکت مسافر ........................................................................................  122
4-5 جریان مسافران ورودی ...................................................................................  123
4-6 مسافران خروجی به صورت متمرکز ..................................................................  124
4-7 مسافران خروجی به صورت نا متمرکز ........................................................  125
4-8 دیاگرام روابط فضاهای داخلی ترمینال ..........................................................  126
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله و مطالعات فرودگاه , فرودگاه ,رساله فرودگاه ,مطالعات فرودگاه ,نمونه موردی فرودگاه ,نقشه فرودگاه ,پلان فرودگاه ,برنامه فیزیکی فرودگاه ,
مقالات مرتبط
دانلود رساله فرودگاه
دانلود مطالعات پایان نامه معماری فرودگاه
رساله کامل طراحی فرودگاه

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک