خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: رساله دهکده ورزشهای آبی و زمستانی

تاریخ ایجاد 06/23/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 205   قیمت: 20000 تومان   حجم فایل: 4025 kb  تعدادمشاهده  2119


فهرست عناوین

مقدمه..............................................
فصل 1: کلیات تحقیق..          
فصل 2: مبانی نظری
   2-1-ورزش های زمستانی.
      2-1-1-تاریخچه ورزش های زمستانی...
      2-1-2-تاریخ اسکی در جهان و ایران....   
   2-2-بررسی ورزش های زمستانی           
      2-2-1-اسکی.
         2-2-1-1-تقسیمات پیست اسکی.
         2-2-1-2-مشخصات فیزیکی پیست اسکی.
     2-2-2-اسکیتینگ روی یخ           14
     2-2-3-لوژسواری           14
     2-2-4-هاکی روی یخ.
     2-2-5-سیستم بالابر (تله کابین، تله سی یژ و
         2-2-5-1-انواع بالابر.
         2-2-5-2-یونیت های بالابر.         18
   2-3-ورزش های آبی.........           
       2-3-1-تاریخچه ورزش شنا.        
          2-3-1-1-انواع شنا             23
          2-3-1-2-انواع مسابقات           24
      2-3-2-شیرجه
      2-3-3-واترپلو.
      2-3-4-اسکی روی آب
      2-3-5-کانوپلو
     2-3-6-موج سواری
فصل 3: بررسی نمونه های موردی
   3-1-مجموعه اوتاکا
   3-2-استادیوم یخ المپیا پارک مونیخ.
   3-3-مرکز ملی ورزش های آبی
   3-4- پیست های اسکی در ایران
   3-5-پیست اسکی- مجموعه ورزشی دیزین
فصل 4: بررسی بستر پروژه
    4-1- موقعیت جغرافیایی سایت
      4-1-1- حدود و وسعت استان آذربایجان شرقی
      4-1-2- تقسیمات کشوری و اداری استان آذربایجان شرقی 
      4-1-3- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت شهرستان تبریز
تاریخچه
فرهنگ تبریز..            55
      4-2-2-آثار تاریخی
         4-2-2-1-ارگ علیشاه
         4-2-2-2-مسجد جامع کبیر
         4-2-2-3-مسجد استاد و شاگرد
         4-2-2-4-مسجد کبود      
         4-2-2-5-ربع رشیدی          
         4-2-2-6-بازار تبریز..         
   4-3- مشخصات اقلیمی منطقه      
      4-3-1- تقسیمات اقلیمی ایران.
       4-3-1-1- اقلیم سرد (کوهستان های غربی)
          4-3-1-2- اقلیم منطقه و ویژگی های آن.
   4-4-اقلیم و تأثیر آن در طراحی ساختمان.
      4-4-1-ویژگی های معماری بومی در مناطق سرد.
     4-4-2-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم.......................................................................           72
   4-5-اقلیم و ورزش............................................................................................................           73
   4-6- توپوگرافی، شیب ها و گستره های شهر.........................................................          75
   4-7- زمین شناسی و زلزله در منطقه تبریز...............................................................          75فصل 5: برنامه ریزی فیزیکی و سیستم تأسیسات و سازه
   5- 1- فضاهای اصلی........................................................................................................          81
   5- 2- فضاهای وابسته....................................................................................................           84
   5- 3- فضاهای رفاهی.....................................................................................................           84
   5- 4- سیستم تأسیسات و تهویه سالن های ورزشی.........................................           86
   5- 5-سیستم گرمایش استخرها................................................................................           86
      5- 5- 1- گرمایش آب استخر....................................................................................           87
      5- 5- 2- تهویه.............................................................................................................           88
   5- 6- سیستم روشنایی سالن های ورزشی...........................................................           89
   5- 7- سیستم ایمنی مجموعه.....................................................................................           89
   5- 8- کمک های اولیه...................................................................................................           89
   5- 9- سیستم آکوستیک سالن ها.............................................................................           89
      5-9-1-معرفی نوع آکوستیک...................................................................................          90
   5- 10- معرفی سیستم سازه ای...............................................................................           90
      5-10-1-خصوصیات سازه های فضایی.................................................................           91
       5-10-2-هندسه های پیچیده.................................................................................           94        
فصل 6: استانداردهای طراحی       
    6-1-ویژگی ها و مشخصات استخر.........................................................................           96
      6-1-1-روشنایی سالن های شنا...............................................................................           98
   6-2- سونا و جکوزی.....................................................................................................          103
   6-3- سالن بیلیارد..........................................................................................................          109
   6-4- الگوهای طراحی...................................................................................................          110
فصل 7: معرفی سایت طراحی
    7-1- موقعیت سایت.....................................................................................................         117
    7-2- تصاویر محدوده..................................................................................................         120 
منابع و مآخذ .......................................................................................................................         122
پیوست.....................................................................................................................................        123           

فهرست تصاویر

فصل 2: مبانی نظری
تصویر 2-1- یک اسکی باز  بر روی سنگ های غار...............................................              7
تصویر 2-2- تصاویر حک شده در سواحل دریای سفید .........................................              7
تصویر 2-3- اسکی با اسنوبرد........................................................................................              9
تصویر2- 4- اسکی روی برف پودر...............................................................................             9      
تصویر2-5- پرش با اسکی از روی سکوی پرتاب.....................................................            10
تصویر2-6- اسکی مارپیچ بزرگ....................................................................................           10
تصویر2-7- اسکی مارپیچ بزرگ....................................................................................           12
تصویر2- 8- اسکی مارپیچ سرعت................................................................................           12
تصویر2- 9- اسکی بیاتلون.............................................................................................           12
تصویر2- 10- اسکی بیاتلون..........................................................................................           13
تصویر1- 11- اسکی بیاتلون..........................................................................................           13
تصویر2- 12- اسکیتینگ روی یخ................................................................................           13
تصویر2- 13- لوژسواری.................................................................................................           15   
تصویر2- 14- لوژسواری.................................................................................................           15   
تصویر2- 15- هاکی روی یخ........................................................................................           15   
تصویر2- 16- هاکی روی یخ........................................................................................           16
تصویر2- 17- هاکی روی یخ........................................................................................           16   
تصویر2- 18- هاکی روی یخ........................................................................................           16   
تصویر2- 19- تله سی یژ تک نفره..............................................................................           18   
تصویر2-20- تله سی یژ چکشی..................................................................................           18
تصویر2- 21- تله سی یژ دونفره..................................................................................           18   
تصویر2- 22- تله سی یژ تک نفره.............................................................................           18
تصویر2- 23- تله کابین.................................................................................................          19
تصویر2- 24- تله کابین و پایه نگه دارنده.................................................................         19
تصویر2- 25- تله سی یژ تک نفره..............................................................................         19
تصویر2- 26- تله فریک.................................................................................................         19


تصویر2- 27- یک شناگر در حال شنای کرال سینه................................................        20
تصویر2- 28- شنا.............................................................................................................        23
تصویر2- 29- تصویری از یک سکوی شیرجه..........................................................        26
تصویر2- 30- مسابقه واترپلو.........................................................................................        27
تصویر2- 31- موج سواری.............................................................................................        28     
فصل 3: بررسی نمونه های موردی
تصویر3- 1- دید پرنده از ماکت مجموعه..................................................................        29  
تصویر3- 2- دید پرنده از ماکت...................................................................................        30
تصویر3- 3- دید پرنده از ماکت...................................................................................        30
تصویر3- 4- نما و مقطع از مجموعه..........................................................................        30
تصویر3- 5- سایت مجموعه........................................................................................        31  
تصویر3- 6-  فضای داخلی استادیوم.........................................................................        32
تصویر3- 7-  فضای داخلی..........................................................................................        33
تصویر3- 8- دید پرنده از سایت مجموعه.................................................................        33  
تصویر3- 9-  نمای پیست یخ......................................................................................        33
تصویر3- 10- ساختمان اداری مجموعه....................................................................        34
تصویر3- 11- مکعب آب...............................................................................................        35              
تصویر3- 12- مکعب آب...............................................................................................        35
تصویر3-13- فرم سازه ای پروژه.................................................................................        35
تصویر3-14-  پروژه بر اساس حباب های آب..........................................................        36
تصویر3- 15- قالب3 بعدی با سازه فضایی بر اساس حباب..................................        36
تصویر3- 16- مقاطع برش خورده حباب های آب...................................................        36
تصویر3- 17- پوشش نهایی سقف با ETEF .......................................................        37
تصویر 3- 18- پوشش نهایی سقف با ETEF ......................................................        37
تصویر3- 19- پوشش های تک ETEF..................................................................        37
تصویر3- 20- مراحل اجرایی و نصب سازه دیوار......................................................        37
تصویر 3- 21 - ساختار پیشنهادی از تعدادی پنتاگون.............................................        38
تصویر  3- 22- ساختار پیشنهادی از تعدادی پنتاگون.............................................        38


تصویر3- 23-  فضای داخلی مکعب آب، بخش استخر موجی..............................        38
تصویر 3-24-  فضای داخلی مکعب آب، بخش استخر موجی..............................        38
تصویر3- 25 - مراحل نصب نمای بیرونی پوسته ساختمان....................................        39
تصویر 3- 26- مراحل نصب نمای بیرونی پوسته ساختمان....................................        39
تصویر3- 27- پلان مجموعه..........................................................................................        39     
تصویر3- 28- نخستین کلاس کایتار در 1326 در پیست تلو.................................        40  
تصویر3-29- پیست آبعلی در سال 1329....................................................................        41  
تصویر3- 30- مسیرهای صحرانوردی مورد استفاده اسکی بازان...........................        42
تصویر3- 31- پیست شمشک.........................................................................................        44
تصویر3- 32- پیست اسکی دیزین................................................................................        44
تصویر3-33- تله اسکی شمشک...................................................................................        44     
تصویر3- 34- ایستگاه تله اسکی پیست شمشک......................................................        44
تصویر3- 35-  پیست شمشک.......................................................................................        45    
تصویر3- 36- رستوران ایستگاه پنجم توچال.............................................................        45       
تصویر3- 37- پیست اسکی توچال................................................................................        45     
تصویر3- 38- پیست اسکی توچال، پیست مبتدی....................................................        46    
تصویر3- 39- تله کابین توچال......................................................................................        46    
تصویر3-40- پیست اسکی توچال.................................................................................        46   
فصل 4 : بررسی بستر پروژه
تصویر4- 1- شهرستان تبریز..........................................................................................        47
تصویر 4- 2- نمای پشت ساختمان شهرداری تبریز.................................................        50     
تصویر 4-3- نقشه کلی محدوده قدیمی محصور و دروازه های شهر...................        51        
تصویر 4-4- یکی از دروازه های شهر تبریز...............................................................        52        
تصویر 4-5- سیمای عمومی تبریز ..............................................................................        53  
تصویر 4- 6- قسمتی از نقشه بافت محصور شهر.....................................................        53        
تصویر 4- 7- گمرک خانه قدیمی شهر........................................................................        54         
تصویر 4- 8- مسجد صاحب الامر.................................................................................        54        
تصویر 4- 9- کاخ شهرداری...........................................................................................        56


تصویر 4- 10- ایل گلی...................................................................................................        57
تصویر 4- 11- فضای ورودی مسجد کبود.................................................................        58
تصویر 4- 12- دالان سرای ورودی..............................................................................        60
تصویر 4- 13- تیمچه مظفریه........................................................................................        60
تصویر4- 14- تقسیمات فلات ایران..............................................................................        63
تصویر 4- 15- نمودار جهت و سرعت باد منطقه........................................................        68
تصویر 4- 16- جدول بیوکلماتیک ساختمانی..............................................................        71
تصویر4- 17- موقعیت و زوایای تابش خورشید..........................................................        72
تصویر4- 18- گسل های جنبا و توانمند منطقه آذربایجان......................................        76
تصویر4- 19 – پیشینه شتاب افقی زمین برای سطح مبنای طراحی.....................        80
تصویر4- 20 – پهنه بندی خطر زمین لرزه در منطقه آذربایجان............................        80
فصل 5 : برنامه ریزی فیزیکی و سیستم تأسیسات و سازه
تصویر 5- 1- شمای گرم کننده آب استخر (نوع دوم) ..............................................        88
تصویر5- 2- استادیوم ورزشی پالافولس.......................................................................        95
تصویر5- 3- دید سه بعدی لایه خارجی شبکه سقف،پالافولس..............................        95
تصویر5- 4- دید داخلی از بام پس از اجرای پوشش بام،پالافولس........................        95 
تصویر5- 5- تکیه گاه های خرپای عمیق، پالافولس................................................        95
فصل 6: استانداردهای طراحی
تصویر 6-1- نورپردازی طبیعی سالن ها (دارای انعکاس مستقیم آفتاب) ............        99
تصویر 6-2- نورپردازی طبیعی سالن ها (دارای انعکاس مستقیم آفتاب) ............        99
تصویر 6-3- نورپردازی طبیعی سالن ها (ممانعت از انعکاس مستقیم آفتاب) ....        99
تصویر6- 4-  طیف های قابل قبول دما و رطوبت عملی.........................................        100
تصویر6- 5-  تابش آفتاب از سقف سالن با زاویه حداکثر 50 درجه......................        101
تصویر6- 6-  نمونه ارتباطات داخلی ورزشگاه ها.......................................................        102
تصویر6- 7-  استخر آموزش خردسالان.......................................................................        102
تصویر6- 8-  سونا.............................................................................................................        104
تصویر6- 9-  سونا.............................................................................................................        104
تصویر6- 10- سونا............................................................................................................        104


تصویر 6-  11- سالن بیلیارد..............................................................................................        109
تصویر6- 12 –  آفتاب گیر بودن سایت..........................................................................        110
تصویر6- 13- ابعاد و اندازه های قابل اجرا....................................................................        111
تصویر6- 14- موقعیت قرار گیری در سایت..................................................................        112
تصویر6- 15- استفاده از فضای سبز جهت حذف کوران هوا....................................        112
تصویر 6– 16- زهکشی شیاری........................................................................................        113
تصویر 6– 17- روش حذف آب های سطحی...............................................................        113
تصویر6 –18-  اجرای پله و رمپ در سایت...................................................................        113
تصویر 6- 19-  انعکاس نور خورشید...............................................................................        114
تصویر 6- 20– استفاده از انبار برف در اطراف...............................................................        115
تصویر 6– 21- شیب لازم جهت دپو نشدن برف.........................................................        115
تصویر 6- 22– جهت شیب نامناسب جاده.....................................................................        115
تصویر 6- 23– جهت شیب مناسب و نامناسب.............................................................        116
تصویر6- 24 – ایجاد گودال زهکشی جهت دفع برف های پارو شده.....................        116
فصل 7 : معرفی سایت طراحی
تصویر 7- 1– موقعیت استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز.....................................        117
تصویر 7- 2– موقعیت سایت ...........................................................................................        117
تصویر 7- 3– منطقه عمومی طرح...................................................................................        118
تصویر 7- 4–  عکس هوایی محدوده (پلان) ..............................................................        119
تصویر 7- 5–  عکس هوایی محدوده (سه بعدی) ......................................................        119
تصویر 7- 6–  روستاهای اطراف......................................................................................        120
تصویر 7- 7–  دید به سمت ارتفاعات.............................................................................        120
تصویر 7- 8–  مسیر دسترسی به سایت.........................................................................        120
تصویر 7- 9–  مسیر دسترسی به سایت.........................................................................        120
تصویر 7- 10–  دید به سمت ارتفاعات..........................................................................        120
تصویر 7- 11–  مسیر دسترسی به سایت.......................................................................        120
تصویر 7- 12–  دید به سمت ارتفاعات...........................................................................        121
تصویر 7- 13–  همجواری سایت با کوه.........................................................................        121


تصویر 7- 14–  همجواری مجموعه با کوه....................................................................        121
تصویر 7- 15–  بنای در حال احداث در بخشی از سایت............................................        121
تصویر 7- 16–  دید های بسیار زیبا به مجموعه...........................................................        121
تصویر 7- 17–  احداث تله کابین در مجموعه...............................................................        121

 

    
                                                                                                          
   
              


فهرست جداول

جدول 3- 1: آمار پیست ها و مدارس اسکی..................................................................        43
جدول4-1: تعداد و مناطق جغرافیایی استان...................................................................        48
جدول4-2: موقعیت جغرافیایی تبریز................................................................................        49     
جدول4-3: تعداد شهر، دهستان و آبادی به تفکیک بخش........................................        49
جدول4-4: اسامی دهستان و مراکزشان به تفکیک بخش.........................................        49
جدول4-5: دمای اقلیم سرد...............................................................................................        62
جدول4-6 : مختصات جغرافیایی و سال های آماری ایستگاه ها..............................        63
جدول4-7 :  معدل دمای سالیانه......................................................................................        64     
جدول4- 8 : درصد نیازهای حرارتی ساختمان..............................................................        64
جدول4- 9 : معدل 10 ساله میانگین درجه حرارت هوای شهر تبریز......................        65
جدول4-10 : میانگین و حدود نهایی آمار دما و رطوبت نسبی تبریز........................        66
جدول4-11 : میانگین و حدود نهایی آمار دما و رطوبت نسبی تبریز........................        66
جدول4-12: معدل آمار 15 ساله..........................................................................        67
جدول4-13 : نیازهای حرارتی ساختمان در منطقه.......................................................        72
جدول4-14: نیازهای حرارتی ساختمان...........................................................................        73
جدول4-15: ویژگی مناطق اقلیمی و سرانه های ورزشی...........................................        74
جدول4-16 : نمونه داده های دستگاه ها درباره زمین لرزه های آذربایجان............        79
جدول5- 1: عناصر تشکیل دهنده.....................................................................................        81
جدول5-2 : زیر مجموعه فضاهای سرپوشیده................................................................        82
جدول5-3 : سرانه فضاهای اصلی.....................................................................................        83
جدول5- 4: سرانه فضاهای وابسته...................................................................................        84
جدول5- 5 : سرانه فضاهای رفاهی..................................................................................        84
جدول5- 6 : سرانه فضاهای پشتیبانی..............................................................................        85
جدول 5- 7 : دمای مناسب استخرهای شنا....................................................................        87
جدول 6- 1 : سرانه استخر به ازاء شناگر به متر مربع..................................................        98
جدول 6- 2 : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (فضاهای عمومی) ...............................        105


جدول 6 - 3 : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (فضاهای اداری) .................................        106      
جدول 6- 4 : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (سالن ورزش های آبی) .....................        107
جدول 6- 5 : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (فضاهای پشتیبانی) ............................        108     
     
       


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, ,مطالعات دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, , پروژه دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, ,پروپوزال رساله دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, , پایان نامه دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, ,پلان دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, , پاورپوینت دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, , دانلود رایگان دهکده ورزش,
مقالات مرتبط
مطالعات طراحی مجموعه اسپا و طب سنتی- طراحی مرکز ماساژ درمانی
مطالعات بندر تفریحی
دانلود مطالعات طراحی مجتمع اقامتی توریستی سلطانیه بهمراه نقشه
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان-پايان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت امور فرهنگي(M.A)
بررسی تاثیر انواع تبلیغات بر صنعت گردشگری - ضمیمه گردشگری برای پایان نامه توریستی
پایان نامه پدیده سیاحت
مطالعات پایان نامه معماری ، مجموعه گردشگری – تفریحی طاق بستان
مطالعات پایان نامه معماری ، مجتمع تفریحی-اقامتی چمخاله
مطالعات پایان نامه معماری ، خانه آرامش (مرکز یوگا و مدیتیشن)
دانلود مطالعات پایان نامه مجتمع تفریحی و گردشگری
رساله مجتمع توریستی، تجاری و نمایشگاهی انزلي
مطالعات طراحی مجموعه اقامتی و توریستی در شهر دماوند (هتل سه ستاره)
مطالعات طراحی مجتمع توریستی ، اقامتی ، فرهنگی ، ورزشی در تهران
پاورپوینت مطالعات مجتمع آبدرمانی
مطالعات و تحليل گردشگري و اقليمي- طراحی یکی از فضا های مجموعه امامزاده شاه سلیمان علی
پاورپوینت مطالعات پایه گردشگری
مطالعات مجتمع فرهنگی تفریحی معمار
مطالعات مجتمع فرهنگی – تفریحی معماران جوان
مطالعات پایان نامه طراحی دهکده توریستی پایدار
مطالعات مجتمع ابدرمانی و هتل اقامتی

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک