خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: رساله دهکده ورزشهای آبی و زمستانی

تاریخ ایجاد 06/23/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 205   قیمت: 20000 تومان   حجم فایل: 4025 kb  تعدادمشاهده  2416


فهرست عناوین

مقدمه..............................................
فصل 1: کلیات تحقیق..          
فصل 2: مبانی نظری
   2-1-ورزش های زمستانی.
      2-1-1-تاریخچه ورزش های زمستانی...
      2-1-2-تاریخ اسکی در جهان و ایران....   
   2-2-بررسی ورزش های زمستانی           
      2-2-1-اسکی.
         2-2-1-1-تقسیمات پیست اسکی.
         2-2-1-2-مشخصات فیزیکی پیست اسکی.
     2-2-2-اسکیتینگ روی یخ           14
     2-2-3-لوژسواری           14
     2-2-4-هاکی روی یخ.
     2-2-5-سیستم بالابر (تله کابین، تله سی یژ و
         2-2-5-1-انواع بالابر.
         2-2-5-2-یونیت های بالابر.         18
   2-3-ورزش های آبی.........           
       2-3-1-تاریخچه ورزش شنا.        
          2-3-1-1-انواع شنا             23
          2-3-1-2-انواع مسابقات           24
      2-3-2-شیرجه
      2-3-3-واترپلو.
      2-3-4-اسکی روی آب
      2-3-5-کانوپلو
     2-3-6-موج سواری
فصل 3: بررسی نمونه های موردی
   3-1-مجموعه اوتاکا
   3-2-استادیوم یخ المپیا پارک مونیخ.
   3-3-مرکز ملی ورزش های آبی
   3-4- پیست های اسکی در ایران
   3-5-پیست اسکی- مجموعه ورزشی دیزین
فصل 4: بررسی بستر پروژه
    4-1- موقعیت جغرافیایی سایت
      4-1-1- حدود و وسعت استان آذربایجان شرقی
      4-1-2- تقسیمات کشوری و اداری استان آذربایجان شرقی 
      4-1-3- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت شهرستان تبریز
تاریخچه
فرهنگ تبریز..            55
      4-2-2-آثار تاریخی
         4-2-2-1-ارگ علیشاه
         4-2-2-2-مسجد جامع کبیر
         4-2-2-3-مسجد استاد و شاگرد
         4-2-2-4-مسجد کبود      
         4-2-2-5-ربع رشیدی          
         4-2-2-6-بازار تبریز..         
   4-3- مشخصات اقلیمی منطقه      
      4-3-1- تقسیمات اقلیمی ایران.
       4-3-1-1- اقلیم سرد (کوهستان های غربی)
          4-3-1-2- اقلیم منطقه و ویژگی های آن.
   4-4-اقلیم و تأثیر آن در طراحی ساختمان.
      4-4-1-ویژگی های معماری بومی در مناطق سرد.
     4-4-2-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم.......................................................................           72
   4-5-اقلیم و ورزش............................................................................................................           73
   4-6- توپوگرافی، شیب ها و گستره های شهر.........................................................          75
   4-7- زمین شناسی و زلزله در منطقه تبریز...............................................................          75فصل 5: برنامه ریزی فیزیکی و سیستم تأسیسات و سازه
   5- 1- فضاهای اصلی........................................................................................................          81
   5- 2- فضاهای وابسته....................................................................................................           84
   5- 3- فضاهای رفاهی.....................................................................................................           84
   5- 4- سیستم تأسیسات و تهویه سالن های ورزشی.........................................           86
   5- 5-سیستم گرمایش استخرها................................................................................           86
      5- 5- 1- گرمایش آب استخر....................................................................................           87
      5- 5- 2- تهویه.............................................................................................................           88
   5- 6- سیستم روشنایی سالن های ورزشی...........................................................           89
   5- 7- سیستم ایمنی مجموعه.....................................................................................           89
   5- 8- کمک های اولیه...................................................................................................           89
   5- 9- سیستم آکوستیک سالن ها.............................................................................           89
      5-9-1-معرفی نوع آکوستیک...................................................................................          90
   5- 10- معرفی سیستم سازه ای...............................................................................           90
      5-10-1-خصوصیات سازه های فضایی.................................................................           91
       5-10-2-هندسه های پیچیده.................................................................................           94        
فصل 6: استانداردهای طراحی       
    6-1-ویژگی ها و مشخصات استخر.........................................................................           96
      6-1-1-روشنایی سالن های شنا...............................................................................           98
   6-2- سونا و جکوزی.....................................................................................................          103
   6-3- سالن بیلیارد..........................................................................................................          109
   6-4- الگوهای طراحی...................................................................................................          110
فصل 7: معرفی سایت طراحی
    7-1- موقعیت سایت.....................................................................................................         117
    7-2- تصاویر محدوده..................................................................................................         120 
منابع و مآخذ .......................................................................................................................         122
پیوست.....................................................................................................................................        123           

فهرست تصاویر

فصل 2: مبانی نظری
تصویر 2-1- یک اسکی باز  بر روی سنگ های غار...............................................              7
تصویر 2-2- تصاویر حک شده در سواحل دریای سفید .........................................              7
تصویر 2-3- اسکی با اسنوبرد........................................................................................              9
تصویر2- 4- اسکی روی برف پودر...............................................................................             9      
تصویر2-5- پرش با اسکی از روی سکوی پرتاب.....................................................            10
تصویر2-6- اسکی مارپیچ بزرگ....................................................................................           10
تصویر2-7- اسکی مارپیچ بزرگ....................................................................................           12
تصویر2- 8- اسکی مارپیچ سرعت................................................................................           12
تصویر2- 9- اسکی بیاتلون.............................................................................................           12
تصویر2- 10- اسکی بیاتلون..........................................................................................           13
تصویر1- 11- اسکی بیاتلون..........................................................................................           13
تصویر2- 12- اسکیتینگ روی یخ................................................................................           13
تصویر2- 13- لوژسواری.................................................................................................           15   
تصویر2- 14- لوژسواری.................................................................................................           15   
تصویر2- 15- هاکی روی یخ........................................................................................           15   
تصویر2- 16- هاکی روی یخ........................................................................................           16
تصویر2- 17- هاکی روی یخ........................................................................................           16   
تصویر2- 18- هاکی روی یخ........................................................................................           16   
تصویر2- 19- تله سی یژ تک نفره..............................................................................           18   
تصویر2-20- تله سی یژ چکشی..................................................................................           18
تصویر2- 21- تله سی یژ دونفره..................................................................................           18   
تصویر2- 22- تله سی یژ تک نفره.............................................................................           18
تصویر2- 23- تله کابین.................................................................................................          19
تصویر2- 24- تله کابین و پایه نگه دارنده.................................................................         19
تصویر2- 25- تله سی یژ تک نفره..............................................................................         19
تصویر2- 26- تله فریک.................................................................................................         19


تصویر2- 27- یک شناگر در حال شنای کرال سینه................................................        20
تصویر2- 28- شنا.............................................................................................................        23
تصویر2- 29- تصویری از یک سکوی شیرجه..........................................................        26
تصویر2- 30- مسابقه واترپلو.........................................................................................        27
تصویر2- 31- موج سواری.............................................................................................        28     
فصل 3: بررسی نمونه های موردی
تصویر3- 1- دید پرنده از ماکت مجموعه..................................................................        29  
تصویر3- 2- دید پرنده از ماکت...................................................................................        30
تصویر3- 3- دید پرنده از ماکت...................................................................................        30
تصویر3- 4- نما و مقطع از مجموعه..........................................................................        30
تصویر3- 5- سایت مجموعه........................................................................................        31  
تصویر3- 6-  فضای داخلی استادیوم.........................................................................        32
تصویر3- 7-  فضای داخلی..........................................................................................        33
تصویر3- 8- دید پرنده از سایت مجموعه.................................................................        33  
تصویر3- 9-  نمای پیست یخ......................................................................................        33
تصویر3- 10- ساختمان اداری مجموعه....................................................................        34
تصویر3- 11- مکعب آب...............................................................................................        35              
تصویر3- 12- مکعب آب...............................................................................................        35
تصویر3-13- فرم سازه ای پروژه.................................................................................        35
تصویر3-14-  پروژه بر اساس حباب های آب..........................................................        36
تصویر3- 15- قالب3 بعدی با سازه فضایی بر اساس حباب..................................        36
تصویر3- 16- مقاطع برش خورده حباب های آب...................................................        36
تصویر3- 17- پوشش نهایی سقف با ETEF .......................................................        37
تصویر 3- 18- پوشش نهایی سقف با ETEF ......................................................        37
تصویر3- 19- پوشش های تک ETEF..................................................................        37
تصویر3- 20- مراحل اجرایی و نصب سازه دیوار......................................................        37
تصویر 3- 21 - ساختار پیشنهادی از تعدادی پنتاگون.............................................        38
تصویر  3- 22- ساختار پیشنهادی از تعدادی پنتاگون.............................................        38


تصویر3- 23-  فضای داخلی مکعب آب، بخش استخر موجی..............................        38
تصویر 3-24-  فضای داخلی مکعب آب، بخش استخر موجی..............................        38
تصویر3- 25 - مراحل نصب نمای بیرونی پوسته ساختمان....................................        39
تصویر 3- 26- مراحل نصب نمای بیرونی پوسته ساختمان....................................        39
تصویر3- 27- پلان مجموعه..........................................................................................        39     
تصویر3- 28- نخستین کلاس کایتار در 1326 در پیست تلو.................................        40  
تصویر3-29- پیست آبعلی در سال 1329....................................................................        41  
تصویر3- 30- مسیرهای صحرانوردی مورد استفاده اسکی بازان...........................        42
تصویر3- 31- پیست شمشک.........................................................................................        44
تصویر3- 32- پیست اسکی دیزین................................................................................        44
تصویر3-33- تله اسکی شمشک...................................................................................        44     
تصویر3- 34- ایستگاه تله اسکی پیست شمشک......................................................        44
تصویر3- 35-  پیست شمشک.......................................................................................        45    
تصویر3- 36- رستوران ایستگاه پنجم توچال.............................................................        45       
تصویر3- 37- پیست اسکی توچال................................................................................        45     
تصویر3- 38- پیست اسکی توچال، پیست مبتدی....................................................        46    
تصویر3- 39- تله کابین توچال......................................................................................        46    
تصویر3-40- پیست اسکی توچال.................................................................................        46   
فصل 4 : بررسی بستر پروژه
تصویر4- 1- شهرستان تبریز..........................................................................................        47
تصویر 4- 2- نمای پشت ساختمان شهرداری تبریز.................................................        50     
تصویر 4-3- نقشه کلی محدوده قدیمی محصور و دروازه های شهر...................        51        
تصویر 4-4- یکی از دروازه های شهر تبریز...............................................................        52        
تصویر 4-5- سیمای عمومی تبریز ..............................................................................        53  
تصویر 4- 6- قسمتی از نقشه بافت محصور شهر.....................................................        53        
تصویر 4- 7- گمرک خانه قدیمی شهر........................................................................        54         
تصویر 4- 8- مسجد صاحب الامر.................................................................................        54        
تصویر 4- 9- کاخ شهرداری...........................................................................................        56


تصویر 4- 10- ایل گلی...................................................................................................        57
تصویر 4- 11- فضای ورودی مسجد کبود.................................................................        58
تصویر 4- 12- دالان سرای ورودی..............................................................................        60
تصویر 4- 13- تیمچه مظفریه........................................................................................        60
تصویر4- 14- تقسیمات فلات ایران..............................................................................        63
تصویر 4- 15- نمودار جهت و سرعت باد منطقه........................................................        68
تصویر 4- 16- جدول بیوکلماتیک ساختمانی..............................................................        71
تصویر4- 17- موقعیت و زوایای تابش خورشید..........................................................        72
تصویر4- 18- گسل های جنبا و توانمند منطقه آذربایجان......................................        76
تصویر4- 19 – پیشینه شتاب افقی زمین برای سطح مبنای طراحی.....................        80
تصویر4- 20 – پهنه بندی خطر زمین لرزه در منطقه آذربایجان............................        80
فصل 5 : برنامه ریزی فیزیکی و سیستم تأسیسات و سازه
تصویر 5- 1- شمای گرم کننده آب استخر (نوع دوم) ..............................................        88
تصویر5- 2- استادیوم ورزشی پالافولس.......................................................................        95
تصویر5- 3- دید سه بعدی لایه خارجی شبکه سقف،پالافولس..............................        95
تصویر5- 4- دید داخلی از بام پس از اجرای پوشش بام،پالافولس........................        95 
تصویر5- 5- تکیه گاه های خرپای عمیق، پالافولس................................................        95
فصل 6: استانداردهای طراحی
تصویر 6-1- نورپردازی طبیعی سالن ها (دارای انعکاس مستقیم آفتاب) ............        99
تصویر 6-2- نورپردازی طبیعی سالن ها (دارای انعکاس مستقیم آفتاب) ............        99
تصویر 6-3- نورپردازی طبیعی سالن ها (ممانعت از انعکاس مستقیم آفتاب) ....        99
تصویر6- 4-  طیف های قابل قبول دما و رطوبت عملی.........................................        100
تصویر6- 5-  تابش آفتاب از سقف سالن با زاویه حداکثر 50 درجه......................        101
تصویر6- 6-  نمونه ارتباطات داخلی ورزشگاه ها.......................................................        102
تصویر6- 7-  استخر آموزش خردسالان.......................................................................        102
تصویر6- 8-  سونا.............................................................................................................        104
تصویر6- 9-  سونا.............................................................................................................        104
تصویر6- 10- سونا............................................................................................................        104


تصویر 6-  11- سالن بیلیارد..............................................................................................        109
تصویر6- 12 –  آفتاب گیر بودن سایت..........................................................................        110
تصویر6- 13- ابعاد و اندازه های قابل اجرا....................................................................        111
تصویر6- 14- موقعیت قرار گیری در سایت..................................................................        112
تصویر6- 15- استفاده از فضای سبز جهت حذف کوران هوا....................................        112
تصویر 6– 16- زهکشی شیاری........................................................................................        113
تصویر 6– 17- روش حذف آب های سطحی...............................................................        113
تصویر6 –18-  اجرای پله و رمپ در سایت...................................................................        113
تصویر 6- 19-  انعکاس نور خورشید...............................................................................        114
تصویر 6- 20– استفاده از انبار برف در اطراف...............................................................        115
تصویر 6– 21- شیب لازم جهت دپو نشدن برف.........................................................        115
تصویر 6- 22– جهت شیب نامناسب جاده.....................................................................        115
تصویر 6- 23– جهت شیب مناسب و نامناسب.............................................................        116
تصویر6- 24 – ایجاد گودال زهکشی جهت دفع برف های پارو شده.....................        116
فصل 7 : معرفی سایت طراحی
تصویر 7- 1– موقعیت استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز.....................................        117
تصویر 7- 2– موقعیت سایت ...........................................................................................        117
تصویر 7- 3– منطقه عمومی طرح...................................................................................        118
تصویر 7- 4–  عکس هوایی محدوده (پلان) ..............................................................        119
تصویر 7- 5–  عکس هوایی محدوده (سه بعدی) ......................................................        119
تصویر 7- 6–  روستاهای اطراف......................................................................................        120
تصویر 7- 7–  دید به سمت ارتفاعات.............................................................................        120
تصویر 7- 8–  مسیر دسترسی به سایت.........................................................................        120
تصویر 7- 9–  مسیر دسترسی به سایت.........................................................................        120
تصویر 7- 10–  دید به سمت ارتفاعات..........................................................................        120
تصویر 7- 11–  مسیر دسترسی به سایت.......................................................................        120
تصویر 7- 12–  دید به سمت ارتفاعات...........................................................................        121
تصویر 7- 13–  همجواری سایت با کوه.........................................................................        121


تصویر 7- 14–  همجواری مجموعه با کوه....................................................................        121
تصویر 7- 15–  بنای در حال احداث در بخشی از سایت............................................        121
تصویر 7- 16–  دید های بسیار زیبا به مجموعه...........................................................        121
تصویر 7- 17–  احداث تله کابین در مجموعه...............................................................        121

 

    
                                                                                                          
   
              


فهرست جداول

جدول 3- 1: آمار پیست ها و مدارس اسکی..................................................................        43
جدول4-1: تعداد و مناطق جغرافیایی استان...................................................................        48
جدول4-2: موقعیت جغرافیایی تبریز................................................................................        49     
جدول4-3: تعداد شهر، دهستان و آبادی به تفکیک بخش........................................        49
جدول4-4: اسامی دهستان و مراکزشان به تفکیک بخش.........................................        49
جدول4-5: دمای اقلیم سرد...............................................................................................        62
جدول4-6 : مختصات جغرافیایی و سال های آماری ایستگاه ها..............................        63
جدول4-7 :  معدل دمای سالیانه......................................................................................        64     
جدول4- 8 : درصد نیازهای حرارتی ساختمان..............................................................        64
جدول4- 9 : معدل 10 ساله میانگین درجه حرارت هوای شهر تبریز......................        65
جدول4-10 : میانگین و حدود نهایی آمار دما و رطوبت نسبی تبریز........................        66
جدول4-11 : میانگین و حدود نهایی آمار دما و رطوبت نسبی تبریز........................        66
جدول4-12: معدل آمار 15 ساله..........................................................................        67
جدول4-13 : نیازهای حرارتی ساختمان در منطقه.......................................................        72
جدول4-14: نیازهای حرارتی ساختمان...........................................................................        73
جدول4-15: ویژگی مناطق اقلیمی و سرانه های ورزشی...........................................        74
جدول4-16 : نمونه داده های دستگاه ها درباره زمین لرزه های آذربایجان............        79
جدول5- 1: عناصر تشکیل دهنده.....................................................................................        81
جدول5-2 : زیر مجموعه فضاهای سرپوشیده................................................................        82
جدول5-3 : سرانه فضاهای اصلی.....................................................................................        83
جدول5- 4: سرانه فضاهای وابسته...................................................................................        84
جدول5- 5 : سرانه فضاهای رفاهی..................................................................................        84
جدول5- 6 : سرانه فضاهای پشتیبانی..............................................................................        85
جدول 5- 7 : دمای مناسب استخرهای شنا....................................................................        87
جدول 6- 1 : سرانه استخر به ازاء شناگر به متر مربع..................................................        98
جدول 6- 2 : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (فضاهای عمومی) ...............................        105


جدول 6 - 3 : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (فضاهای اداری) .................................        106      
جدول 6- 4 : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (سالن ورزش های آبی) .....................        107
جدول 6- 5 : ترکیب فضایی مراکز ورزشی (فضاهای پشتیبانی) ............................        108     
     
       


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, ,مطالعات دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, , پروژه دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, ,پروپوزال رساله دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, , پایان نامه دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, ,پلان دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, , پاورپوینت دهکده ورزشهای آبی و زمستانی, , دانلود رایگان دهکده ورزش,
مقالات مرتبط
مطالعات طراحی مجتمع تفریحی آب درمانی – مجموعه تفریحی درمانی
مطالعات طراحی مجموعه توریستی تفریحی گردشگری با رویکرد اکوسیستم منطقه
مطالعات طراحی کمپ کوهنوردی کوهستان
دانلود طرح 6 طرح نهایی مجتمع تفریحی و اقامتی به همراه پلان معماری
مطالعات طراحی مجموعه توریستی تفریحی آبدرمانی
مطالعات مجموعه توریستی جهانگردی با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه اقامتی توریستی هدف افزایش تعاملات اجتماعی
مطالعات پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی در نوشهر با رویکرد گسترش علمی توریسم در ایران
مطالعات طراحی مجموعه تفریحی توریستی اقامتی
فایل کامل مطالعات تفرجگاه و اقامتگاه ساحلی فرمت فایل:word
پایان نامه ارشد با موضوع باغ ایرانی
مطالعات مجموعه درمانی- اقامتی- توریستی مخصوص بیماران عضلانی
مطالعات طراحی مجموعه فراغتی - فرهنگی بر اساس سبک زندگی ایرانی - اسلامی
مطالعات طراحی مجموعه توریستی تفریحی گردشگری با رویکرد اکوسیستم
مطالعات طراحی مجتمع گردشگری با رویکرد اکوسیستم کوهستانی
مطالعات مجتمع آب درماني - رساله مجتمع آب درماني
مطالعات طراحی مجتمع تفریحی ساحلی-رساله طراحی مجتمع تفریحی ساحلی
مطالعات طراحی دهکده هنرمندان
مطالعات پایان نامه مجموعه ورزشی تفریحی
دانلود رساله مجتمع گردشگری حاشیه روستای مصر

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک