خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: مطالعات طراحي کتابخانه تخصصی معماری

تاریخ ایجاد 10/16/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 220   قیمت: 22000 تومان   حجم فایل: 8505 kb  تعدادمشاهده  1631 
فصل اول: كليات    1
1-1-مقدمه    2
1-2-تبيين موضوع    2
1-3-ارائه دلايل انتخاب موضوع    2
1-4-معرفي سايت    3
1-4-1-موقعيت سايت در شهر ساري    4
1-5-روش جمع آوري اطلاعات    4
1-6-معرفي روش و فرآيند طراحي    5
1-7- نتيجه گيري    5
فصل دوم: مباني نظري طراحي    6
2-1-مقدمه    7
2-2- تئوري هاي مرتبط با موضوع    7
2-2-1-آمار مربوط به نشر كتاب در جهان    7
2-2-2-سرانة مطالعه در ايران    7
2-2-3-تئوري آرتور لوئيس در رابطه با رشد جمعيت    7
2-2-4-دلايل كتاب نخواني    8
2-2-5- كافي نتينه كردن    8
2-2-5-شناخت جامعه كتابخانه    8
2-2-6-انواع كتابخانه ها    9
2-2-6-1-كتابخانه ملي    9
2-2-6-2-كتابخانه دانشگاهي    11
2-2-6-3-كتابخانه تخصصـي    13
2-2-6-4-كتابخانه پژوهشي    13
2-2-6-5-كتابخانه عمومي    14
2-2-6-6-كتابخانه شخصي ( خصوصي )    15
2-2-6-7- كتابخانه آموزشگاهي    15
2-2-6-8-آرشـــيو    16
2-3-معرفي و تحليل مصداق ها و نمونه هاي داخلي و خارجي    17
2-3-1- كتابخانة مركزي گرگان ، صفامنش و همكاران    17
2-3-1-1- سايت پلان مجموعه    19
2-3-1-2- دياگرام روابط مجموعه    20
2-3-1-3- لكة فضاها در طبقات    21
2-4-احكام و معيارهاي نظري طراحي    22
2-5-نتيجه گيري    24
مراجع و ماخذها    25
فصل سوم: بستر طراحي    26
3-1- مقدمه    27
3-2-سيماي جمعيتي مازندران    27
3-2-1-سيماي كلي    27
3-2-1-1-ويژگيهاي جغرافيايي ،‌جعيتي و اقتصادي استان مازندران    28
3-3- معماري بومي مازندران    30
3-3-1- شرايط محيطي حاكم بر معماري سنتي مازندران    31
3-3-2- روش هاي عمده ساخت بناهاي مسكوني سنتي    31
3-3-3- مفاهيم سنتي معماري منطقه    32
3-3-3-1- خانه    32
3-3-3-2- ايوان و تالار    32
3-3-3-3- بام    33
3-3-3-4- حصار    33
3-3-4- معماري خانه هاي شهري    33
3-4- اقليم    34
3-4-1- سيماي اقليمي مازندران    34
3-4-2- دما    35
3-4-3- رطوبت    35
3-4-4- ميزان بارندگي    37
3-4-5- ميزان بارندگي در فصل تابستان و زمستان    38
3-4-6- تابش آفتاب    38
3-5- زمين شناسي استان مازندران    39
3-6- مطالعات شهرستان ساري    39
3-6-1- موقعيت عمومي شهرساري    40
3-6-2- پيدايش اوليه و نقطه اوليه شهر ساري    41
3-6-3- وجه تسميه شهر ساري    44
3-6-4- مراحل توسعه فيزيكي شهر ساري در دوره معاصر    45
3-6-5- موانع و جهات توسعه شهرساري    46
3-6-6- توسعه آشفته شهري    46
3-6-7- تعيين الگوي توسعه شهرساري    47
3-6-8- موقعيت رياضي و خصوصي شهر ساري    48
3-6-9- مطالعات اقليمي شهرستان ساري    49
3-6-9-1- درجه حرارت    50
3-6-9-2- رطوبت    51
3-6-9-3- يخبندان    52
3-6-10- منابع آبي، دريا و ساحل    52
3-6-11- پوشش گياهي منطقه ساري    53
3-6-12- خاك هاي منطقه ساري    54
3-6-13- زمين شناسي ساري    54
3-7- نحوه تاثير عوامل اقليمي درتعيين جهت يك ساختمان    54
3-7-1- تابش آفتاب و حرارت    55
3-7-2- تشخيص مواقع گرم و سرد يك محل    56
3-7-3- تاثير سايه بانها    56
3-7-4- باد    56
3-7-5- اثرات باد و نسيم در خانه سازي    57
3-7-6- تعيين درجه آسايش جسمي    57
3-7-7- عملكرد تهويه و نياز به آن در ساختمان    58
3-7-8- موقعيت پنجره و تاثير ان در وضعيت تهويه طبيعي    58
3-8- تهويه مورد نياز در اقليم معتدل و مرطوب    59
3-8-1- اثرات محوطه سازي بر سرعت نسيم در كرانه هاي بحر خزر    59
3-8-2- اثرات ديوارها بر مسير و سرعت نسيم    60
3-8-3- تابش    61
3-8-4- بارندگي و رطوبت    62
3-9- معماري منطقه در رابطه با اقليم    63
3-10- معرفي و تحليل شاخصه هاي معماري شهر    65
3-10-1- اماكن ديدني    65
3-10-2- كتابخانه عمومي    65
3-10-3- امكانات فرهنگي و هنري شهرستان ساري    66
3-10-4- كتابخانه ها و مراكز فرهنگي و هنري كو دكان و نو جوانان    67
3-10-5-  سينما و ظرفيت آن    67
3-10-6- چابخانه و موسسه انتشاراتي    67
3-10-7- آثار تاريخي    67
3-11-معرفي سايت طراحي با نقشه ها و تصاويري از داخل و بيرون سايت    68
3-11-1-معرفي محدوده سايت    68
3-11-2-بررسي ديد از بيرون به داخل سايت    69
3-12-احكام حاصل از قوانين شهري ،اقليم ،همجواري ها و...    70
3-13-نتيجه گيري    70
مراجع و ماخذها    72
فصل چهارم: برنامه ريزي فيزيكي    73
4-1-بررسي استانداردهاي كلان طراحي پروژه و استخراج ليست فضاهاي مورد نياز    73
4-4- بررسي استانداردها و ابعاد ريز فضاها ، مبلمان و... و محاسبة سرانه ها    73
مقدمه    74
4-1-بررسي استانداردهاي كلان طراحي پروژه و استخراج ليست فضاهاي مورد نياز    74
4-1-1- محاسبة ظرفيت پذيرش مجموعه    74
4-1-1-1- انتخاب سايت با توجه به كتابخانه هاي موجود    74
4-1-1-2- محاسبة تعداد افراد جامعة استفاده كننده از مجموعه    75
4-1-2- تعيين استانداردهاي كلان پروژه با داشتن ظرفيت استفاده كنندگان    76
4-1-2-1- تعداد جلدهاي كتاب    77
4-1-2-2- طول قفسه كتاب    77
4-1-2-3- مساحت كف براي قسمت قفسه ها    77
4-1-2-4- مساحت كف براي قسمت مطالعه    77
4-1-2-5- فضاي كار كاركنان    77
4-1-2-6- فضاهاي جانبي    77
4-1-2-7- مساحت كلي مجموعه    77
4-1-2-8- فضاي كاربران اينترنت    78
4-1-2-9- سالن اجتماعات    78
4-1-2-10- كتاب فروشي    78
4-1-2-11- نمايشگاه موقت    78
4-2- بررسي مفاهيم كلي مربوط به پروژه    79
4-2-1- دسترسي به ساختمان    79
4-2-2- اختلاف سطح و شيب ورودي    80
4-2-3-تعداد طبقات    80
4-2-4- سطوح    81
4-2-5-تزئينات    82
4-2-6-حفاظت    82
4-2-7- تاسيسات مكانيكي    84
4-2-7-1- دستگاه هاي بالابرنده    85
4-2-8- وسايل ديداري و شنيداري    86
4-2-8-1- ماشين چاپ    86
4-2-8-2- دستگاه فتوكپي    86
4-2-8-3- ماشين اوزاليد    86
4-2-8-4- دستگاه طبع و نشر روميزي    86
4-2-8-5- دستگاه پست تصويري با پست الكترونيكي    87
4-2-8-6- ميكروفرم    87
4-2-8-7- ميكروفيلم    87
4-2-8-8- ميكروفيش    87
4-2-8-9- ميكرواپاك    87
4-2-8-10- اسلايد    88
4-2-8-11- فيلم    88
4-2-12- .نوارهاي ويدئوئي    88
4-2-13- تأسيسات تلفن    89
4-2-9-عوامل  مؤثر در سيستم تاسيسات ( تهويه ، نور و ... )    90
4-2-9-1-گرما    90
4-2-9-2- هوا    91
4-2-9-3-رطوبت    93
4-2-9-4-گرد و غبار    94
4-2-9-5- صدا    94
4-2-9-6- .نور طبيعي    95
4-2-9-7- .نور مصنوعي    96
4-3- بررسي سناريوي عملكردي و ويژگي هاي فضاها (استخراج ليست فضاهاي مورد نياز )    97
4-3-1- توضيح كلي دربارة كتابخانه هاي نوين و باغ كتاب    97
4-3-2 سالن ورودي    99
4-3-3- سالن مطالعه    100
4-3-2-1-سالن مطالعه با قفسه هاي در دسترس    101
4-3-2-2-سالن مطالعه بدون قفسة كتاب    104
4-3-3-سالن اينترنت    104
4-3-4-سالن اجتماعات    104
4-3-5-اتاق هاي ديداري و شنيداري    105
4-3-6-اداري    107
4-3-6-1-  بخش مديريت    108
4-3-6-2-  بخش تعميرات و انبار كتاب    109
4-3-7-كتاب فروشي    109
4-3-8-نمايشگاه    109
4-3-9-باغ و تراس براي مطالعه در هواي آزاد    109
4-4- بررسي استانداردها و ابعاد ريز فضاها ، مبلمان و... و محاسبة سرانه ها    110
4-4-1- ابعاد و اندازه قفسه كتاب    111
4-3-2- مطالعه كنندگان (استانداردهاي مبلمان فضاي مطالعاتي )    120
4-4-2- كاركنان ( استانداردهاي قسمت اداري )    122
4-4-3-  استانداردهاي سالن اجتماعات    126
4-4-4- ابعاد و اندازه فضاها براي استفادة معلولين    129
4-4-5- استانداردها براي كار با كامپيوتر    130
4-4-6-  بار طبقات    134
4-4-7-آسانسور    135
4-4-8- پاركينگ    137
4-5-محاسبة مساحت فضاهاي خرد و كلان با استفاده از سرانه ها و ظرفيت ها    138
4-6-نتيجه گيري    141
مراجع و ماخذها    142
فصل پنجم: فرايند طراحي    143
مقدمه    144
5-1- تحليل سايت    144
5-1-1-دسترسي به سايت    144
5-1-1-1-  دسترسي پياده    144
5-1-1-2- سواره ( به پاركينگ )    144
5-1-1-3- افرادي كه از وسايل نقليه عمومي (تاكسي)  استفاده مي كنند    145
5-1-2-بررسي همسايگي سايت    146
5-1-3- ديدهاي مطلوب  سايت    146
5-1-4-تحليل نور مطلوب و نا مطلوب سايت    147
5-1-5- تحليل بادهاي مطلوب و نامطلوب سايت    148
5-2-مكان يابي بنا در سايت با توجه به عوامل مختلف    149
5-2-1-لكه هاي اوليه    149
5-2-1-1-لكه پاركينگ    149
5-2-2-2-لكه ساختمان    150
5-2-2-كشيدگي ساختمان با توجه به عوامل اقليمي،ديد و دسترسي    150
5-3-ايده هاي اوليه    151
5-3-1-ايده هاي اوليه طرح    152
5-3-2-تبديل ذهنيت به عينيت    153
5-4-تحليل و انتخاب گزينه برتر    155
5-5-طراحي هاي صورت گرفته    155
5-5-1-اولين طرح    155
5-5-1-1- مزاياي اولين طرح (كه در طرح بعدي نيز از آنها استفاده شد)    156
5-5-1-2- معايب اولين طرح    156
5-5-2-دومين طرح    157
5-5-2-1-مزاياي طرح دوم    159
5-5-2-2-معايب طرح ايدة دوم    160
5-6-تحليل طرح برگزيده    161
5-6-1- بررسي كانسپت و ايده و ويژگي ها و مفاهيم كلي طرح    161
5-6-2- تحليل و بررسي هر يك از فضاها و ايده هاي به كار رفته در آنها    176
5-7-تحليل سيستم سازه اي و مصالح برگزيده شده براي طرح    191
5-7-1- اولين طرح سازه اي براي محل درزهاي انقطاع    193
5-7-2- دومين طرح سازه اي براي محل قرارگيري درزهاي انقطاع    195
فصل ششم: ارائه نقشه ها    198
فصل هفتم : ضمايم    222
 
شكل 1-1- موقعيت سايت در شهر ساري ، مهندسين مشاور ابردشت    4
شكل 3-6- ماكت كتابخانة مركزي گرگان ، مآخذ نگارنده    17
شكل 3-7- كروكي سايت كتابخانه مركزي گرگان ، مآخذ نگارنده    18
شكل 3-8- ورودي كتابخانة مركزي گرگان، مآخذ نگارنده    18
شكل 3-9- سايت پلان كتابخانة مركزي گرگان ، مآخذ نگارنده    19
شكل 3-10 دياگرام روابط فضاهاي كتابخانة مركزي گرگان ، مآخذ نگارنده    20
شكل 3-11- لكة فضاها در طبقات كتابخانة مركزي گرگان ، مآخذ نگارنده    21
شكل 3-1- عكس هوايي مازندران ، http://www.google.com/maps    28
شكل 3-3- چهار دروازه و حصار تاريخي ساري در دوران آغامحمدخان قاجار ، سينايي، جغرافياي تاريخي ساري،1373، 326    43
شكل 3-4- محدودة سايت .مهندسان مشاور معماري و شهرسازي    68
شكل 3-5- ديد از بيرون به داخل سايت ، ماخذ نگارنده    69
شكل 1-1- محدودة تحت پوشش كتابخانه هاي موجود و محدودة پيشنهادي باغ كتاب در مركز شهر ساري ، مهندسين مشاور ابردشت .    75
شكل 4-2- نسبت مساحت محدودة تحت پوشش باغ كتاب به مساحت كل شهر ساري ، مهندسين مشاور ابردشت .    75
شكل4-3- مساحت قفسه هاي كتاب در قسمت هاي بسته به روي عموم (.نويفرت ، اطلاعات معماري، 327)    111
شكل 4-3- مساحت قفسه هاي با دسترسي باز (.نويفرت ، اطلاعات معماري، 327)    111
شكل4-4- واحدهاي قفسه براي بزرگسالان ( نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    112
شكل 4-5- كاردكس سنتي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    112
شكل 4-6- قفسه مطبوعات  (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    112
شكل 4-7- ارتفاع واحد چهار قفسه اي بزاي بچه هاي كوچك (نويفرت ، اطلاعات معماري ، 329)    112
شكل 4-8- قفسه مخصوص بچه هاي مدرسه رو (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    113
شكل 4-9- ارتفاع واحد 5 قفسه اي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    113
شكل4-10- حداقل فضاي لازم براي قفسه ها با توجه به حالت هاي مختلف افراد    115
standards,p384)  Time saver Donald ، Watson )    115
شكل 4-11- حداقل فضاي ميان ميزها (نويفرت ، اطلاعات معماري،  329)    121
شكل 4-12- مساحت يك محل كار فردي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    121
شكل 4-13- همگامي كه كتاب ها بين كاربران در حال نشسته و ايستاده حركت داده مي شوند (نويفرت ، اطلاعات معماري،329)    121
شكل 4-14-حداقل فضاي آزاد در قسمت مطالعه ( نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    121
شكل 4-15- غرفه هاي مطالعة فردي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    122
شكل 4-16- ميز دفتري با 5/0 متر مربع فضاي كف (نويفرت ، اطلاعات معماري، 349)    124
شكل 4-17- ميز كامپيوتر با صفحة كشويي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 349)    124
شكل4-18- كابينت هاي فايل گذاري (نويفرت ، اطلاعات معماري،349)    125
شكل 4-19- كابينت فايل گذاري عمودي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 349)    125
شكل 4-20- كابينت هاي فايل گذاري كه مي توانند رديفي تركيب شوند (نويفرت ، اطلاعات معماري، 349)    125
شكل 4-21- كمترين ابعاد دفتر دو نفره (نويفرت ، اطلاعات معماري، 346)    125
شكل 4-22- ابعاد صندلي هاي تاشو (نويفرت ، اطلاعات معماري، 478)    127
شكل 4-23- عرض رديف : 25 صندلي+در ضروري (نويفرت ، اطلاعات معماري ، 478)    127
شكل 4-24- عرض رديف : 16 صندلي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 478)    127
شكل 4-25- ارتفاع صندلي هاي سالن اجتماعات (نويفرت ، اطلاعات معماري، 479)    128
شكل 4-26- منحني محل چيدن صندلي ها و تغييرات آن  (نويفرت ، اطلاعات معماري، 479)    129
شكل4-27- فضاي حركتي لازم براي حركت معلولين standards, 389)  Time saver Donald Watson , )    129
شكل 4-28- نمونه اي از چيدمان فضا براي استفادة معلولين standards389)  Time saver Donald  Watson , )    130
شكل 4-29- محل كار فردي (نويفرت، اطلاعات معماري، 351)    131
شكل 4-30- ابعاد اثاثية محل كار فردي (نويفرت، اطلاعات معماري، 351)    132
شكل 4- 31- فضاي پا (نويفرت، اطلاعات معماري،351)    132
شكل 4-32- وضعيت ارگونوميك صحيح (نويفرت، اطلاعات معماري،351)    133
شكل 4-33-  دسترسي ترجيحي و مجاز (نويفرت، اطلاعات معماري،351)    133
شكل 4-34- در و پلان آسانسور (نويفرت، اطلاعات معماري،197)    136
شكل 4-35- اتاق موتور آسانسور (نويفرت، اطلاعات معماري، 197)    136
شكل 4-36- اتومبيل استاندارد (نويفرت، اطلاعات معماري، 437)    137
شكل 4-37- نرده ها و سپر ماشين (نويفرت، اطلاعات معماري، 437)    137
شكل 4-38- پارك كردن 90 درجه ورود و خروج با حركت دو طرفه  (نويفرت، اطلاعات معماري، 437)    137
شكل 5-1- دسترسي به سايت ، ماخذ نگارنده    145
شكل5-2- همسايگي هاي سايت ، ماخذ نگارنده    146
شكل 5-3- ديدهاي مطلوب سايت ، ماخذ نگارنده    147
شكل 5-4- نورهاي مطلوب و نامطلوب سايت ، ماخذ نگارنده    147
شكل 5-5- بادهاي مطلوب و نامطلوب سايت ، ماخذ نگارنده    148
شكل 5-6- مكان يابي لكة پاركينگ ، ماخذ نگارنده    149
شكل 5-7- مكان يابي لكة ساختمان ، ماخذ نگارنده    150
شكل 5-8- كشيدگي ساختمان ، ماخذ نگارنده    151
شكل 5-9- ارتباط بصري لابي و مسير پياده ، ماخذ نگارنده    154
شكل 5-10- اولين طرح ، ماخذ نگارنده    155
شكل 5-11-  ايدة كلي دومين طرح ، ماخذ نگارنده    157
شكل 5-12- ايدة لايه هاي فكري انسان در طرح دوم  ، ماخذ نگارنده    158
شكل 5-13- تاثير خطوط فكري نويسنده و سيل اطلاعات بر لايه هاي فكري  ، ماخذ نگارنده    159
شكل 5-14- ماكت سازه اي طرح دوم و نمايش رواق هاي به دور لابي  ، ماخذ نگارنده    160
شكل 5-15- تصوير سه بعدي طرح برگزيده  ، ماخذ نگارنده    161
شكل 5-16- فرم خطي و امكان تهويه در تمامي فضاها  ، ماخذ نگارنده    162
شكل 5-17- استفاده از نورهاي مطلوب و جلوگيري از نور نامطلوب  ، ماخذ نگارنده    163
شكل 5-18- لكة پاركينگ و فضاي سبز قسمت انتهايي سايت  ، ماخذ نگارنده    163
شكل 5-19-  قرارگيري لايه هاي فضاي سبز بين لايه هاي ساختمان  ، ماخذ نگارنده    164
شكل5-20- سياليت فضاها  ، ماخذ نگارنده    165
شكل 5-21- ارتباط بصري در تمامي طبقات  ، ماخذ نگارنده    165
شكل 5-22- محل در نظر گرفته شده براي تاكسي  ، ماخذ نگارنده    166
شكل 5-23- تاثير پذيري خطوط كلي طراحي و احجام از خطوط سايت ، ماخذ نگارنده    167
شكل 5-24- كشيدگي اداري و نمايشگاه و دسترسي از دو سمت ابتدا و انتهاي سايت  ، ماخذ نگارنده    168
شكل5-25- ايدة دروازه و استفاده از حجمي از نور و روشنايي در تركيب احجام  ، ماخذ نگارنده    169
شكل 5-26- نماي اصلي مجموعه و ايدة گذر و ارتباط  ، ماخذ نگارنده    169
شكل 5-27- نماي مجموعه از سمت پاركينگ و ايدة دروازه  ، ماخذ نگارنده    170
شكل 5-28- تعريف محوطة ورودي ساختمان توسط جهت گيري جداره هاي فضا  ، ماخذ نگارنده    170
شكل 5-29- فضاي سبز ابتداي سايت و استفاده از آن در نقش فضاي سبز شهري  ، ماخذ نگارنده    171
شكل 5-30- تبلور ايدة گذر توسط ارتباط ابتدا و انتهاي سايت توسط مسير پياده  ، ماخذ نگارنده    172
شكل 5-31- ارتباط هاي عمودي در جداره هاي لابي و نمايان و شفاف بودن آنها  ، ماخذ نگارنده    173
شكل 5-32- گرة مسيرهاي حركتي لابي  ، ماخذ نگارنده    174
شكل 5-33- تقسيم گرة حركتي مسيرهاي لابي به دو بخش و در دو سطح  ، ماخذ نگارنده    175
شكل 5-34- دسترسي نيم طبقات از لابي  ، ماخذ نگارنده    175
شكل 5-35- سالن مطالعه اصلي  ، ماخذ نگارنده    176
شكل 5-36- لايه هاي سبز و نقش عايق صوتي ، بصري و بهداشتي آنها  ، ماخذ نگارنده    177
شكل5-37- اختلاف سطح كف لابي و سالن انتظار و محوطة ورودي مجموعه  ، ماخذ نگارنده    178
شكل 5-38- حجم لابي  ، ماخذ نگارنده    178
شكل 5-39- حجم سالن اينترنت  ، ماخذ نگارنده    179
شكل 5-40- مقطع دسترسي به طبقات از كف خيابان  ، ماخذ نگارنده    180
شكل 5-41- حجم سالن مطالعه بدون قفسه هاي كتاب ، ماخذ نگارنده    180
شكل 5-42- ارتباط مفهومي و بصري سالن اينترنت و خيابان اصلي و حركت زندگي  ، ماخذ نگارنده    181
شكل 5-43- ارتباط مفهومي سالن مطالعة بدون قفسة كتاب با خيابان فرعي و استفاده از سكوت آن  ، ماخذ نگارنده    182
شكل 5-44- مقطع از مسير پياده و نمايش عبور ان از زير دو حجم از ساختمان  ، ماخذ نگارنده    182
شكل 5-45- ارتباط حجمي نمايشگاه و فروشگاه با مجموعه توسط نيم طبقة دوم و سوم  ، ماخذ نگارنده    183
شكل 5-46- حجم سالن اجتماعات  ، ماخذ نگارنده    184
شكل 5-47- حجم سرويس ها  ، ماخذ نگارنده    184
شكل 5-48- حجم اداري  ، ماخذ نگارنده    185
شكل 5-49- ارتباط سالن مطالعه اصلي و اداري توسط مسير به شكل پل  ، ماخذ نگارنده    187
شكل 5-50- حجم پل ارتباطي  ، ماخذ نگارنده    187
شكل 5-51-  محل پل ارتباطي در مجموعه  ، ماخذ نگارنده    188
شكل 5-52- كانوپي و تعريف فضاي ورودي  ، ماخذ نگارنده    188
شكل 5-53- كلوناد و كانوپي و ورودي فضاهاي محاط  ، ماخذ نگارنده    189
شكل 5-54- نماي اصلي مجموعه و كانوپي براي تعريف و شخصيت بخشي به ورودي  ، ماخذ نگارنده    189
شكل 5-55- خط آسمان و ايدة اوج و تعالي  ، ماخذ نگارنده    190
شكل 5-56- مدول مربع 10*10 در طرح  ، ماخذ نگارنده    191
شكل 5-57- تقسيم مجموعه به 3 بخش متصل به لابي و درزهاي انقطاع حاصل  ، ماخذ نگارنده    193
شكل 5-58- جداسازي فضاهايي كه با درز انقطاع به ساير فضاها متصل اند در طرح سازه اي اول  ، ماخذ نگارنده    194
شكل 5-59- جداسازي فضاهايي كه با درز انقطاع به ساير فضاها متصل اند در طرح سازه اي دوم  ، ماخذ نگارنده    195
شكل 5-60- نمايش احجام مرتبط بدون درز انقطاع  ، ماخذ نگارنده    196
 
جدول 3-1- آمار رطوبت و بارش در مازندران ( قلي پور ، 1385 ، 31)    36
جدول3-2- آمار مربوط به درجه حرارت در شهر ساري (سالنامة آماري استان مازندران،1383، 65)    51
جدول 3-3- آمار مربوط به رطوبت شهر ساري (سالنامة آماري استان مازندران،1383، 33)    52
جدول 3-4-  اثرات محوطه سازي بر سرعت نسيم در كرانه هاي بحر خزر  ( قلي پور ، 1385 ، 72 )    60
جدول 3-5-اطلاعات كلي كتابخانه هاي شهرستان ساري(گزارش اقتصادي و اجتماعي شهرستان ساري،1383، 83)    65
جدول 3-6-تعداد بناهاي عمومي و مذهبي شهرستان ساري(گزارش اقتصادي و اجتماعي شهرستان ساري،1383، 84)    67
جدول 4-1-  راهنماي محاسبة حداقل فضاي مورد نياز در كتابخانه با توجه به تعداد افراد تحت پوشش standards,384)  Time saver Donald , Watson  )    77
جدول4-2-  نور مناسب براي قسمتهاي مختلف كتابخانه ، واحد لوكس (علومي طاهره ، اداره كتابخانه، 98)    97
جدول 4-3-  جلدها در هر قفسه (نويفرت ، اطلاعات معماري ، 327)    113
جدول 4-4- نمونة فاصله هاي ميان خطوط مركزي واحد قفسه (نويفرت ، اطلاعات معماري ، 327)    114
جدول 4-5- محاسبة سطح قفسه هاي دو طرفه (نويفرت ، اطلاعات معماري ، 328)    116
جدول4-6- حداكثر و نرمال ابعاد مربوط به فضاهاي اداري (نويفرت ، اطلاعات معماري،346)    124
جدول 4-7- شرايط تهويه نمونه در دفاتر كار (نويفرت ، اطلاعات معماري، 346)    126
جدول 4-8- ميزان نور در ساختمان هاي اداري (نويفرت ، اطلاعات معماري،346)    126
جدول4-9- بار طبقات براي تعداد متفاوتي از طبقه ها و فاصله هاي خط مركزي (نويفرت، اطلاعات معماري، 328)    134
جدول 4-10- بارهاي 5/7 كيلو نيوتن در هر مترمربع قفسه هاي كتاب در طبقات (نويفرت، اطلاعات معماري، 327)    134
جدول 4-11- بار طبقة فرض شده (نويفرت، اطلاعات معماري، 328)    135
جدول 4-12- ابعاد سازه اي ، ابعاد كابين آسانسور و درها (نويفرت، اطلاعات معماري، 197)    135
 


کلمات کلیدی مرتبط:
کتابخانه تخصصی، مطالعات کتابخانه ، رساله کتابخانه تخصصی، دانلود کتابخانه تخصصی ، رساله کتابخانه تخصصی ، پایان نامه کتابخانه تخصصی ، برنامه فیزیکی کتابخانه تخصصی ، سرانه کتابخانه تخصصی،اصول و ضوابط ، مبانی نظری ، ضوابط ، دیاگرام، نمونه مشابه ، نمونه تطبیقی ،تاریخچه ، دانلود رساله ،دیاگرام ، استاندارد,
مقالات مرتبط

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک