خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس منحوس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
مقالات و مطالعات طراحی شهری
 
فهرست مطالب: گزارش طرح شهرسازی تجزیه و تحلیل فضای شهری محله ملکش بجنورد

   تعدادبرگ: 95 برگ pdf   قیمت: 20000 تومان   حجم فایل: 12315 kb  تعدادمشاهده  191


گزارش طرح شهرسازی تجزیه و تحلیل فضای شهری محله ملکش بجنورد
 
فصل اول: مطالعات جغرافیایی و طبیعی  00
موقعیت جغرافیایی شهر و محله ) عوامل طبیعی، عوارض زمینی، وضع توپوگرافی، شیب های اصلی و (  01
تقسیمات منطقه ای و موقعیت محله ملکش- حوزه نفوذ شهر بجنورد  01
ویژگی های طبیعی )توپوگرافی و (  01
مسائل کلی زمین شناسی وتکتونیک )جنس خاک، گسل، زلزله، آبهای زیرزمینی و (  01
گسل های مهم دشت بجنورد  01
لرزه خیزی در شهرستان بجنورد  01
منابع و نحوه تامین آب، سیستم حرکت آب های سطحی و موقعیت مسیل ها در شهر  01
نحوه دفع آب های سطحی )باران( در سطح شهر و محله ملکش  01
مسائل هواشناسی"حرارت، رطوبت، باد، تبخیر، روزهای یخبندان و "_ اقلیم شناسی  00
بررسی میزان دما، بارندگی و رطوبت شهر بجنورد و محله ملکش  01
بررسی میزان درجه حرارت و تبخیر شهرستان بجنورد  01
بررسی ساعات آفتابی، زاویه تابش، فشار هوا و روزهای یخبندان شهر بجنورد  02
بررسی وضعیت باد و بادهای محلی در شهر بجنورد  01
فصل خشک و ضریب خشکی- طبقه بندی اقلیمی  01
پوشش گیاهی شهرستان بجنورد و محله ملکش  11
فصل دوم: مطالعات تاریخی  10
تاریخچه و وجه تسمیه محله ی ملکش  11
نحوه شکل گیری محله  11
فصل سوم: مطالعات جمعیت و عوامل جمعیتی  11
مسائل )اجتماعی،اقتصادی و جمعیتی و فرهنگی (  11
ویژگی ها و شاخص های )جمعیتی و اجتماعی- دین و مذهب، زبان( محله  11
محدوده های نیازمند مداخله جمعیتی و اجتماعی  10
فصل چهارم: مطالعات اقتصادی  10
بررسی ویژگی ها و حجم اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشینان  11
بررسی قیمت زمین در سطح محله  11
فصل پنجم: مطالعات رفت و آمد و شبکه های ارتباطی  11
اهمیت دسترسی ها در کیفیت زندگی شهری  12
تاثیر حمل و نقل در کیفیت زندگی شهری  12
طبقه بندی و انواع راه های شهری و برون شهری  12
سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت  11
نظام سلسله مراتب و دسترسی ها  11
طبقه بندی و سلسله مراتب شبکه بجنورد  11
سلسله مراتب شبکه راه ها محله ملکش شهر بجنورد  11
مقطع عرضی خیابان ها  10
ترافیک پباده – پیاده رو ها 11
فصل ششم: مطالعات بافت کالبدی محله  11
تقسیمات فضایی – کالبدی  11
عناصر تقسیمات کالبدی شهر- عناصر تشکیل دهنده محله  12
برداشت وضع موجود کاربری ها  11
بررسی سطوح و سرانه های کاربری های موجود در محله ی ملکش 11
بررسی کمبود سطوح و سرانه های وضع موجود بر اساس سرانه های استاندارد  11
تراکم خالص و ناخالص- تراکم مسکونی کم و زیاد  11
فصل هفتم: بررسی و تحلیل مسائل ناشی از کاربری زمین  11
ارزیابی کیفی کاربری ها )ماتریس های سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستگی(  12
ارزیابی کیفی کاربری های محله  11
ماتریس مطلوبیت  11
ماتریس سازگاری  21
ماتریس ظرفیت  21
ماتریس وابستگی  21
فصل هشتم: عناصر سیمای محله بر اساس دیدگاه کوین لینچ  21
راه  22
لبه  21
مرکز محله 
گره  21
نشانه  10
پرسشنامه  10
11  Sowt فصل نهم: تجزیه و تحلیل مطالعات جغرافیایی، اقتصادی و  به روش
 Swot:)Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats( 11
11  Swot اهمیت تکنینک
سوات مطالعات جغرافیایی و طبیعی  12
سوات مطالعات اقتصادی  11
سوات مطالعات کالبدی و کاربری 11
سوات مطالعات حمل و نقل  11
سوات تاسیسات و تجهیزات  10
سوات اجتماعی و جمعیتی  10
نتیجه گیری  11
11  )Refreance( منابع و ماخذ
فهرست جدول ها :
جدول شماره 1: تقسیمات کشوری در محدوده استان  01
جدول شماره 2: وضعیت مخازن آبی موجود در شهر بجنورد  01
01  ))1331- جدول شماره 3: پراکندگی ماهانه و سالیانه به میلیمتر )میانگین 11 ساله ) 22
جدول شماره 1: میزان بارش در فصول سال  01
01  )1331- جدول شماره 5: میانگین درجه حرارت، رطوبی نسبی و بارندگی ایستگاه هواشناسی بجنورد ) 22
01  )1355- جدول شماره 3: وضعیت تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد )دوره آماری 21
01  )1355- جدول شماره 7: متوسط حداقل و حداکثر ماهانه درجه حرارت در ایستگاه سینوپتیک بجنورد )دوره آماری 21
جدول شماره 2: میانگین ماهانه روزهای یخبندان  02
02  )1355- جدول شماره 1: وضعیت ساعات آفتابی در ایستگاه سینوپتیک بجنورد )دوره آماری 21
01  )1321- جدول شماره 11 : درصد هوای آرام و جهت غالب و سرعت وزش باد در ایستگاه سینوپتیک بجنورد )دوره آماری 23
جدول شماره 11 : ویژگی های جمعیتی و اجتماعی محله ملکش شهر بجنورد  11
11  ) جدول شماره 12 : جمعیت گروه های سنی محله ملکش شهر بجنورد ) 1325
جدول شماره 13 : مقایسه اشتغال زنان محله ملکش با شهر بجنورد  11
جدول شماره 11 : نحوه استفاده از اراضی محله به تفکیک شامل: مساحات- سرانه ها- نسبت ها و درصد هریک  10
جدول شماره 15 : کمبود سرانه های وضع موجود محله  11
جدول شماره 13 : ماتریس مطلوبیت کاربری های محله  11
جدول شماره 17 : ماتریس سازگاری کاربری های محله  20
جدول شماره 12 : ماتریس ظرفیت کاربری های محله  21
جدول شماره 11 : ماتریس وابستگی کاربری های محله  21
مطالعات جغرافیایی و طبیعی  12 swot جدول شماره 21 : ماتریس
جدول شماره 21 : جدول استراتژی مطالعات جغرافیایی و طبیعی  12
مطالعات اقتصادی  11 swot جدول شماره 22 : ماتریس
جدول شماره 23 : جدول استراتژی مطالعات اقتصادی  11
مطالعات کالبدی و کاربری  11 swot جدول شماره 21 : ماتریس
جدول شماره 25 : جدول استراتژی مطالعات کالبدی و کاربری  11
مطالعات حمل و نقل  11 swot جدول شماره 23 : ماتریس
جدول شماره 27 : جدول استراتژی مطالعات حمل و نقل  11
مطالعات تاسیسات و تجهیزات  10 swot جدول شماره 22 : ماتریس
جدول شماره 21 : جدول استراتژی مطالعات تاسیسات و تجهیزات  10
مطالعات جمعیتی و اجتماعی  10 swot جدول شماره 31 : ماتریس
جدول شماره 31 : جدول استراتژی مطالعات جمعیتی و اجتماعی  10
فهرست نمودارها:
21  ))1331- نمودار شماره 1 : پراکندگی ماهانه و سالانه بارندگی به میلیمتر )میانگین 11 سال) 1322
نمودار شماره 2
:میزان بارش و درصد آن در فصول مختلف سال  01
01  )1353- نمودار شماره 3: آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی بجنورد ) 1322
01  )1353- نمودار شماره 1: رطوبت نسبی ایستگاه هواشناسی بجنورد ) 1322
01  )1321- نمودار شماره 5: درصد هوای آرام و جهت غالب و سرعت وزش باد در ایستگاه سینوپتیک بجنورد )دوره آماری 23
11  ) نمودار شماره 3: جمعیت گروه های سنی محله ملکش شهر بجنورد ) 1325
نمودار شماره 7: مساحت کاربری های وضع موجود محله  1
نقشه ها:
نقشه شماره 1: موقعیت شهر و شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی  01
نقشه شماره 2: موقعیت حوزه نفوذ در شهرستان  01
نقشه شماره 3: توپوگرافی شهرستان بجنورد  01
نقشه شماره 1: خاک شناسی و طبقه بندی خاک  01
نقشه شماره 5: زمین شناسی شهرستان بجنورد  01
نقشه شماره 3 : نقشه گسل های شهرستان بجنورد  01
نقشه شماره 7: منابع آب و مسیل ها در شهر بجنورد  01
نقشه شماره 2: سیستم حرکت آبهای سطحی، مسیلها و جهات شیب در محدوده بجنورد  00
نقشه شماره 1: شیب بندی محله  00
نقشه شماره 11 : توده هواهای تاثیر گذار بر استان  00
نقشه شماره 11 : مراحل گسترش تاریخی شهر بجنورد  11
نقشه شماره 12 : توزیع گروه های قومی و زبانی  11
نقشه شماره 13 : محدوده های نیازمند مداخله اجتماعی- جمعیتی  10
نقشه شماره 11 : نظام سلسله مراتب شبکه دسترسی ها  11
نقشه شماره 15 : سلسله مراتب معابر اصلی شهر بجنورد  10
نقشه شماره 01 : پلان و مقطع عرضی خیابان 11 متری خیابان اصلی محله 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
گزارش طرح 2 شهرسازی , تجزیه و تحلیل فضای شهری ,محله ملکش بجنورد , ,فصل اول: مطالعات جغرافیایی و طبیعی 00 ,موقعیت جغرافیایی شهر و محله ) عوامل طبیعی، عوارض زمینی، وضع توپوگرافی، شیب های اصلی و ( 01 ,تقسیمات منطقه ای و موقعیت محله ملکش- حوزه نفوذ شهر بجنورد 01 ,ویژگی های طبیعی )توپوگرافی و ( 01 ,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی سیستم اطلاعات توریسم
بررسی چالش ها و مشکلات شهرسازی و معماری در شهرهای جدید
جزوه روشهای برنامه ریزی شهری
گزارش طرح شهرسازی تجزیه و تحلیل فضای شهری منطقه 2 شیراز حدفاصل خیابانهای کریم خان ، توحید ، حائری و خیام
محوطه سازی
دانلود بررسی پرسشنامه شناخت و تحلیل میدان شهری,pdf
دانلود بررسی ابنزر هاورد و نظریه باغشهر,ppt
دانلود بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری شهر خرم آباد,pdf
طرح 3 شهرسازی محله مطهری حمل و نقل
دانلود بررسی جزوه روش‌های برنامه‌ریزی شهری,pdf
آبراهام مزلو درباره نيازهاي انسان چه مي گويد
دانلود بررسی و تحلیل و شناخت شهر تهران,
دانلود بررسی و تحلیل کالبدی فضای شهری سبزه میدان قزوین,pdf
دانلود بررسی و شناخت فضای شهری کوی ولیعصر شهر تبریز,pdf
دانلود بررسی پرسشنامه ادراک محیطی شهروندان از محله,pdf
دانلود بررسی خلاصه زیرساخت‌های شهری از دکتر مصطفی بهزادفر,ppt
دانلود بررسی و تحلیل فضای شهری محله درب شاهزاده(موردستان) شیراز,pdf
دانلود بررسی خلاصه آیین شهرسازی پایدار,pdf
دانلود بررسی گزارش مطالعات محله تهرانسر شمالی( منطقه 21 شهر تهران),pdf
دانلود بررسی گزارش مطالعات محله تهرانسر غربی( منطقه 21 شهر تهران),pdf

Text/HTML
 
شما باید در حالت ویرایش باشید تا بتوانید متن را ویرایش کنید.

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد