خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: خواف -------- بازپيرايي شهرستان (همراه با نقشه هاي اتوكد)

   تعدادبرگ: 110   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 25406 kb  تعدادمشاهده  77


چشم انداز 1
بيان مسئله 1
بخش اول    مبانی و معیارها2
1-1- تعریف و مبانی نظری فضاهای شهری3
1-1- 1- مبانی فضای شهری 3
1-1- 2-  معني و مفهوم فضاي شهري 5
1-1- 3- انواع فضاي شهري 6
1-1- 3-1- فضاهاي عمومي 6
1-1- 3-2- فضاهاي نيمه عمومي 6
1-1- 3-3- فضاهاي خصوصي6
1-1- 4-  بررسي هويت و ادراك ، فعاليت هاي اجتماعي و روابط ميان فضا و روابط اجتماعي در فضاي شهري7
1-1-4- 1-  هويت و ادراك فضاي شهري  7
1-1-4-2- ترسيم ذهني تصاوير از فضاي شهري 8
1-1-4- 3-  معنا و نشانه شناسي فضاي شهري11
1-1-4-4- فعاليت هاي اجتماعي در فضاي شهري 12
1-1-4- 5-  عوامل موثربر سرزندگي و پويايي روابط اجتماعي در فضاي شهري 14
1-2- مبانی ومعیارهای تجهیزات ومبلمان شهری21
1-2- 1- کف سازی 21
1-2- 2- روشنایی و چراغهای پیادرو23
1-2- 2-1-  انواع منابع نوري24
1-2- 2-2-  تعادل و هماهنگي24
1-2- 2-3-  نورپردازي 25
1-2- 2-4-  زيبا سازي 26
1-2- 2-5-  امنيت و ايمني 26
1-2- 2-6-  پيكره و ظاهر27
1-2- 2-7-  روشنايي گذرگاههاي عرضي 27
1-2- 2-8-  ضوابط تأمين روشنايي در گذرگاههاي عرضي 27
1-2- 2-9-  طراحي سيستم روشنايي 28
1-2- 3- سطل آشغال (زباله دان) 29
1-2- 3-1- انواع سطل هاي زباله 29
1-2- 3-1- طراحي ، مكان يابي و آرايش فضايي سطل هاي زباله30
1-2- 4- علائم راهنمايي و رانندگي31
1-1-2- 4- 2- مكانيابي تابلوها31
2- 4- 1- تابلوهاي راهنمايي و رانندگي 31
1-2- 4- 3- چراغ هاي راهنمايي32
1-2- 4-4- ضوابط مكانيابي و نصب32
1-2- 4- 5- خط كشي 33
1-2- 4- 6- خطوط ايست 33
1-2- 4- 7- علائم و كلمات روي سطح سواره رو 34
1-2- 4- 8- موانع ايمني 34
1-2- 5- پوشش گیاهی 35
1-2- 5- 1- درختان 35
1-2- 5- 2- گلها37
1-2- 5- 2- جعبه گل 38
1-2- 6- نیمکت و صندلی39
1-2- 6- 1- مكان يابي نيمكتها 40
1-2- 6- 2- جنس و مصالح ساخت نيمكتها 40
1-2- 6- 3- اختصاص فضاهاي ويژه براي محل هاي نشستن 40
1-2- 6- 4- تناسبات نيمكتها40
1-2- 7- ایستگاه های تاکسی41
1-2- 8- آبخوری42
1-2- 9- باجه هاي تلفن 42
1-2- 10- صندوق هاي پستي 43
1-2- 11- جوي و كانال آب 43
1-2-12- سایر مبلمان شهری44
بخش دوم    شناخت وضع موجود 53
2 ـ 1 ـ جایگاه محدوده مورد مطالعه در شهر55
2 ـ 2 ـ مطالعات اقلیمی 57
2 ـ 2 ـ 1 ـ موقعیت جغرافیایی شهر خواف57
2 ـ 2 ـ 2 ـ دما 58
2 ـ 2 ـ 3 ـ رطوبت نسبی 58
2 ـ 2 ـ 4 ـ بارندگی 59
2 ـ 2 ـ 5 ـ وزش باد 59
2 ـ 2 ـ 6 ـ انتخاب جهت استقرار ساختمان 62
2 - 3 - بررسی كالبدي 63
2 ـ 4 ـ بررسی کاربری ها 64
2 ـ 5 ـ بررسی جریان ترافیک پیاده 67
2 ـ 5 ـ 1 ـ تراکم حرکت عابران پیاده 67
2 ـ 5 ـ 2 ـ عرض معابر پیاده 68
2 ـ 5 ـ 3 ـ گذرگاه های عرضی 70
2 ـ 5 ـ 4 ـ پیوستگی مسیر پیاده 70
2 ـ 6 ـ بررسی مبلمان ، فضای سبز و تجهیزات شهری71
2 ـ 6 ـ 1 ـ کف سازی72
2 ـ 6 ـ 2 ـ روشنایی و چراغهای پیادرو 73
2ـ 6 ـ 3 ـ سطل زباله74
2 ـ 6 ـ 4 ـ تابلوهای راهنمایی و رانندگی 74
2 ـ 6 ـ 5 ـ پوشش گیاهی75
2 ـ 6 ـ 6 ـ نیمکت وصندلی76
2 ـ 6 ـ 7 ـ ایستگاه های تاکسی 77
2 ـ 6 ـ 8 ـ آبخوری 77
2 ـ 6 ـ 9 ـ باجه تلفن 78
2 ـ 6 ـ 10 ـ صندوق های پستی و صدقه 78
2 ـ 6 ـ 11 ـ جوي و کانال آب 79
2 ـ 6 ـ 12 ـ سایر79
بخش سوم   بررسی وتحلیل (SWOT) 81
3ـ 1 ـ جدول SWOT    82
3 ـ 2ـ ارائه اهداف ، راهبردها و سیاستها83
3 ـ 3ـ نقشه های راهبردی85
بخش چهارم   ضوابط87
4-1- دسترسي ها 88
4-1- 1- دسترسی 88
4-1-2-  مجوز و انواع آن89
4-1-3-  ضوابط عمومی 89
4-1-3-1-  اتصال به خیابان های محلی 89
4-1-3-2-  اتصال به راههای شریانی درجه 2 89
4-1-3-3-  راه اتصالی (راه ورودی)90
4-1-3-4-  مشخصات هندسی پلان 92
4-1-3-5-  نیمرخ طولی 92
4-1-3-6-تخلیه آبهای بارش 94
4-1-4-  پاركينگ 94
4-1-4-1-  اصول 94
4-1-4-2-  محدود كردن پاركينگ حاشيه اي95
4-1- 4- 3- فراهم ساختن پاركينگ خارج از راه 96
4-1-4-4-  پاركينگ در مناطق مركزي شهرها 96
4-1-4-5-  انتخاب محل مناسب پاركينگهاي عمومي 97
4-1-4-6-  قرارگيري و اندازه ها 97
4-1-4-7-  رعايت حال معلولين جسمي 100
4-1-5-  بارگيري و باراندازي 101
4-1-5-1-  استفاده از سطح خيابانها براي بارگيري و باراندازي 101
4-1-5-2-  نياز به تأسيسات بارگيري و باراندازي 102
4-1-5-3- تأسيسات بارگيري و باراندازي خارج از راه 102
4-2- پیشنهاد ضوابط خاص مبلمان خیابان های شهاب ، هفتادوتن و بلوار فردوسی 106
4-2-1-  کف سازی 106
4-2-2- روشنایی و چراغهای پیادرو106
4-2-3- سطل آشغال107
4-2-4- تابلوهای راهنمايي و رانندگي107
4-2-5- پوشش گیاهی107
4-2-5- 1- جعبه گل108
4-2-6- نیمکت 108
4-2-7- ایستگاه تاکسی 109
4-2-8- آبخوری 109
4-2-9- باجه هاي تلفن 109
4-2-10- صندوق هاي پستي و صدقه 110
4-2-11- جوی و کانال آب 110

 


کلمات کلیدی مرتبط:
خواف -------- بازپيرايي شهرستان (همراه با نقشه هاي اتوكد). ,.چشم انداز 1 ,بيان مسئله 1 ,بخش اول مبانی و معیارها2 ,1-1- تعریف و مبانی نظری فضاهای شهری3 ,1-1- 1- مبانی فضای شهری 3 ,1-1- 2- معني و مفهوم فضاي شهري 5 ,1-1- 3- انواع فضاي شهري 6 ,1-1- 3-1- فضاهاي عمومي 6 ,1-1- 3-2- فضاهاي نيمه عمومي ,
مقالات مرتبط در این دسته

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد