خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس منحوس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: دانلود,پاورپوینت هندسه ترسیمی,pptx

   تعدادبرگ: 80 اسلاید   قیمت: 30000 تومان     تعدادمشاهده  42


دانلود,پاورپوینت هندسه ترسیمی,pptx

رسم مثلث:
دايره اي به شعاع R رسم مي كنيم و دو قطر عمود بر هم آن را رسم مي كنيم از محل تقاطع قطر دايره به اندازه شعاع R كمان مي زنيم كه دايره را در دو نقطه A وB قطع مي كند، امتداد همان قطري كه از آن به شعاع  R رسم كرده ايم نقطه C راس ديگر مثلث است.رسم مربع:
دايره اي به شعاع R ترسيم مي كنيم و دو قطر عمود برهم آنرا رسم مي كنيم نقاط A , B ,C , D  محل تقاطع قطعي ها با محيط دايره است. از نقاط ياد شده به شعاع R قوسي مي زنيم اين قوسها همديگر را در نقاط q’ , q , S' , S قطع مي كند امتداداين نقاط دايره ما را در نقاط Q , P , N , M قطع مي كند كه از اتصال اين چهار نقطه مربع پديد مي آيد.


صفحه تصوير:
براي نمايش يك جسم احتياج به سطحي داريم كه به آن صفحه تصوير مي گويند. صفحه تصوير سطحي مستقيم است يعني هموار و بدون پستي و باندي كه از لحاظ هندسي طول و عرض محدودي ندارد به عبارت ديگر صفحه  نامحدود است و چون نمايش سطح نامحدود براي         ما امكان پذير نيست ، هميشه قسمت محدودي از آنرا كه در دسترس است در نظر مي گيريم و به شكل زير نشان مي دهيم.

تصوير:
اگر نقطه M (جسم) بين ناظر و صفحه P قرار بگيرد و شعاع مصور از نقطه M بگذرد و صفحه P را در نقطه m قطع كند m تصوير نقطه M روي صفحه P مي گوييم. صفحه P تصوير نقطه M  است.

تصويرخط روي صفحه تصوير:
تصوير هر خط مستقيم خطي است مستقيم، بنابراين براي پيدا كردن تصوير يك پاره خط روي صفحه كافي است تصاوير دو نقطه A , B را روي صفحه P پيدا كرده و به هم متصل نماييم.


الف: خط با صفحه تصوير موازي است: در اين صورت اندازه تصوير يك پاره خط به اندازه خود خط است.( مانند شكل بالا ). AB = ab
ب: خط با صفحه تصوير موازي نيست: در اين صورت تصوير آن كوچكتر از خود خط خواهد بود.
ج: خط بر صفحه تصوير عمود است: در اين حالت تصوير خط AB به صورت نقطه b , a است.

تصوير سطح روي صفحه تصوير:
الف: سطح موازي صفحه تصوير است: در اين صورت اندازه تصوير سطحي با اندازه واقعي آن برابر خواهد بود.


ب: سطح با صفحه موازي نيست: وضعيت قرار گرفتن سطح نسبت به صفحه تصوير حالاتي مختلف دارد كه اندازه تصوير سطح كوچكتر از اندازه واقعي آن است.

  ج: سطح عمود بر صفحه تصوير است: تصوير چنين سطحي همواره يك خط مي باشد.


تصوير يك جسم:
شكلي است مسطح كه از تصوير كردن رئوس ، خط، و سطوح آن جسم بدست مي آيد.
قرار دادها:
1.    انتخاب صفحات تصوير: صفحات تصوير عبادتند از شش سطح يك مكعب كه به آن مكعب تصوير گفته مي شود.
فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمات ترسیم
("گاسپار مونژ" رياضي‏ دان شهير فرانسوي و مبتكر هندسه ترسيمي (م)
مقدمه
توسط انسان ساخته
هندسه
هندسه ترسیمی
نقطه
نقطه:
اﭘﻮر ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﺜﺎل : ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻠّﺨﺺ ﻧﻘﻄﻪ M .
ﻣﺜﺎل : ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻠّﺨﺺ ﻧﻘﺎط زﻳﺮ .
ﻧﻘﺎط ﺧﺎص
ملخص نقطه:
بررسی نقاط فضائی
در فرجه های مختلف مثلثاتی
خط
خط مستقيم:
آثار خط:
خطوط مهم:
روش تقسيم كردن يك پاره خط به چند قسمت مساوي:
تقسیم پاره خط به دو قسمت مساوی
تقسیم زاویه به دو قسمت مساوی
اجسام هندسی
تعریف مثلث :
قضایای تساوی مثلث
عمود منصف های اضلاع مثلث
ارتفاع اضلاع مثلث
مساحت مثلث
میانه های مثلث
مثلث قائم الزاویه
رسم مثلث
روش رسم مثلث:
مستطیل
مربع
روش رسم مربع:
ذوزنقه
تعریف دایره :
وتر و قطر دایره :
زاویه مرکزی :
اندازه قوس :
مماس مشترک دو دایره
تعریف بیضی :
مساحت بیضی :
تعریف چند ضلعی :
متوازی الاضلاع
ویژگیهای متوازی الاضلاع
صفحه
اوضاع مختلف صفحه:
صفحه هاي موازي:
فصل مشترك دو صفحه:
فصل مشترك خط و صفحه:
حالات خاص:
تمرين:
صفحه تصوير:
تصوير:
تصويرخط روي صفحه تصوير:
تصوير سطح روي صفحه تصوير:
تصوير يك جسم:
شكل قائم(جلو):
شكل افقي(مقطع):
شكل نيم رخ(پهلو):
حالتهاي خاص:
صفحات نيمساز فرجه ها:
ملحض نقاط واقع روي صفحات نيمساز فرجه ها:
فاصله نقطه A از خط الارض:
طول، بعد و ارتفاع يك نقطه:
تسطيح نيم رخ نقطه:
حالات خاص:
نمايش نيمساز ها در تسطيح:
تقارن:
تقارن مرکزی :
تقارن محوری :
محور تقارن یک شکل هندسی :
منابع:


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود,پاورپوینت هندسه ترسیمی,pptx ,مقدمات ترسیم ,("گاسپار مونژ" رياضي‏ دان شهير فرانسوي و مبتكر هندسه ترسيمي (م) ,مقدمه ,توسط انسان ساخته ,هندسه ,هندسه ترسیمی ,نقطه ,نقطه: ,اﭘﻮر ﻧﻘﻄﻪ ,ﻣﺜﺎل : ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻠّﺨﺺ ﻧﻘﻄﻪ M . ,ﻣﺜﺎل : ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻠّﺨﺺ ﻧﻘﺎط زﻳﺮ . ,ﻧﻘﺎط ﺧﺎص ,ملخص نقطه: ,بررسی نقاط فضائی ,د,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی مبانی زیبایی شناسی در هنر و معماری
پاورپوینت بررسی نقش تخیل و تمثیل در طرح های معماری
پاورپوینت بررسی ضرورت و اهميت ایمنی در ساختمانهای مسکونی
پاورپوینت بررسی و تحلیل تقارن در معماری
پاورپوینت بررسی زمان و مسیر در معماری
دانلود,پاورپوینت ارگونومي و اهميت آن در جامعه ( Ergonomy ),pptx
دانلود,پاورپوینت تناسبات در معماری,pptx
دانلود,پاورپوینت رياضي در معماري,pptx
دانلود,پاورپوینت گرافيك سه بعدي,pptx
دانلود,پاورپوینت فرم در معماري,pptx
دانلود,پاورپوینت ارگونومي كاربردي (اصول مهندسی انسانی),pptx
دانلود,پاورپوینت دایره در معماری,pptx
دانلود,پاورپوینت نقطه در معماری,pptx
دانلود,پاورپوینت بررسی معماري مدرن و معماري پرش كيهاني ,pptx
دانلود,پاورپوینت هندسه معماری مکان ریاضی زمان,pptx
دانلود,پاورپوینت هندسه نااقليدسى و نسبيت عام اينشتين,pptx
دانلود,پاورپوینت ارتباط هندسه موسیقی معماری,pptx
دانلود,پاورپوینت مركز سطح ,pptx
پاورپوینت بررسی خطوط و سطوح در معماری
دانلود,پاورپوینت تناسبات طلايي در هنر و معماري ,pptx

Text/HTML
 
شما باید در حالت ویرایش باشید تا بتوانید متن را ویرایش کنید.

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد