خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: طرح جامع مسكن سند تحليلي: جمعبندي مطالعات

   تعدادبرگ: 100 /   قیمت: 18000 تومان   حجم فایل: 926 kb  تعدادمشاهده  12


فهرست مطالب
عنوان    صفحه
پيشگفتار     
مقدمه     
1. طرح جامع مسكن چيست؟     
2. چرا اين سند را تهيه ميكنيم؟
 
3. فرآيند تهيه طرح جامع مسكن     
4. محتواي سند جمعبندي
 
 
فصل اول: وضع كنوني و مسايل و مشكلات بخش مسكن     
1-1- وضع موجود: تصويري كلي      
1-2- گرايشها و روندها     
1-3- چالشها و فرصتها     
 
فصل دوم: برنامههاي توسعه مسكن 83-1368
 
2-1- دهه 1360: برنامههاي سالانه توسعه مسكن 
 
2-2- برنامه اول توسعه 72-1368     
2-3- برنامه دوم توسعه 78-1374     
2-4- برنامه سوم توسعه 83-1379     
2-5- ارزيابي كارايي سياستگذاريها در بازار مسكن شهري
 
 
فصل سوم: چشمانداز بخش مسكن 1404
 
3-1- سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي
 
3-2- محورهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران     
3-3- سند توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي      
3-4- سياستهاي كلي نظام در بخش مسكن مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام     
3-5- چشمانداز آرماني بخش مسكن 1404
 
1) توسعه يافته     
2) برپايه عدالت اجتماعي      
3) توانايي در توليد، علم و فنآوري
 
4) بهرهمندي از محيط زيست مطلوب
 
5) تعامل سازنده با جهان     
3-6- الزامات دستيابي به چشمانداز مسكن 
 
 
فصل چهارم: الگوي ميان مدت      
4-1- الگوي ميان مدت مسكن      
4-2- الگوي كوتاه مدت مسكن      
 
فصل پنجم: راهبردها و سياستها     
5-1- نظام تامين مالي مسكن     
5-2- زمين شهري     
5-3- مصالح ساختماني      
5-4- مالياتها در بخش مسكن      
5-5- صنعت ساختمان     
5-6- يارانهها
 
5-7- مصرف انرژي در بخش ساختمان     
5-8- مسكن كمدرآمدها 
 
5-9- مسکن اجتماعی     
     
فصل ششم: مسکن روستایی     
6-1- ویژگیهای کنونی مسکن روستایی     
6-2- گرایشها و روندها     
6-3- چالشها و فرصتها     
6-4- برنامه¬های توسعه مسکن، و مسکن روستایی     
6-5-1- اهداف و راهبردها و سیاستهای کلان بخش مسکن روستایی     
6-5-2- پیشنهادات کلی سازمانی به منظور مدیریت برنامه¬ریزی مسکن روستایی     
 
 
فهرست نمودارها
 
عنوان    صفحه
 
1. فرآيند انجام مطالعات طرح جامع مسكن      
2. مقايسه شاخص بهاي تورم، مسكن و مصالح ساختماني      
3. آرمانهاي توسعه مسكن     
4. افزايش نسبت مسكن ملكي شهري     
5. توانمندسازي خانوارها به دستيابي به مسكن مناسب     
6. كاهش نسبت اجارهبها به درآمد در شهرها
 
7. افزايش خانههاي مقاوم و ايمن
 
8. كاهش تراكم در مسكن گروههاي كمدرآمد
 
9. كاهش نسبت خانوارهاي شهري در فشار شديد تامين مسكن     
10. ارتقاء صنعت ساختمان     
11. ارتقاء كارآئي منابع انساني      
12. ارتقاء كارآئي سرمايه     
13. افزايش سهم اعتبارات بانكي در سرمايهگذاري در مسكن
 
14. صرفهجويي در انرژي
 
15. جايگزيني 5 درصد از مصرف توسط انرژيهاي تجديدپذير
 
16. جذب سرمايهگذاري خارجي
 
 
فهرست جداول
 
 
 
عنوان    صفحه
 
1-1-1- موجودي مسكن و خانوار     
1-1-2- تراكم خانوار در مسكن     
1-1-3-  دوام و ايمني      
1-1-4- نحوه تصرف     
1-1-5- توليد مسكن      
1-1-6- متوسط زمين و زيربنا     
1-1-7- نسبت اجاره به درآمد     
1-1-8- نسبت قيمت مسكن به درآمد     
1-1-9- سهم ارزش افزوده مسكن در توليد ناخالص داخلي     
1-1-10- سهم سرمايهگذاري در مسكن به كل تشكيل سرمايه ثابت
 
1-1-11- شاخصهاي بهرهوري در بخش مسكن
 
1-1-12- نرخ رشد شاخصهاي بهرهوري در بخش مسكن
 
1-3-1- برآورد ضرائب كشش نسبت به متغيرهاي مختلف     
1-3-2- الگوي عرضه و تقاضاي مسكن برحسب گروههاي درآمدي 1381     
1-3-3- سهم تقاضاي مصرفي و سرمايهاي از كل نقدينگي بخش مسكن
 
1-3-4- مقايسه شاخص بهاي تورم، مسكن و مصالح ساختماني      
1-3-5- توان مالي تامين مسكن خانوارهاي شهري 1382     
1-3-6- حاشيهنشيني در شهرها
 
متوسط زمان تكميل ساختمانهاي مسكوني 1382     
 هزينه يك مترمربع بناي مسكوني در مناطق شهري     
سهم ساختمانهاي اسكلت فلزي و بتون آرمه در شهرها     
سهم ساختمانهاي سه طبقه و بيشتر (انبوهسازي) در شهرها
 
2-1- شاخصهاي توزيع درآمد و رفاه اجتماعي در مقاطع شروع برنامههاي اول، دوم و سوم و سال 1382     
2-2- متوسط سالانه توليد مسكن در طول سالهاي برنامه اول تا سوم بخش مسكن     
2-3- موجودي مسكن در مقاطع شروع برنامههاي اول تا سوم
 
2-4- تراكم خانوار در واحد مسكوني در مقاطع شروع برنامههاي اول تا سوم
 
 
 
2-5- درصد تحقق شاخصهاي پيشبيني شده در مناطق شهري در برنامههاي اول تا-سوم     
4-1- اهداف كمي بخش مسكن در برنامه چهارم توسعه     
4-2- واحد مسكوني و اتاق در اختيار خانوار در برنامه چهارم مسكن     
4-3- كل زيربنا و سرمايهگذاري در برنامه چهارم مسكن
 
4-4- برآورد شاخص دسترسي     
4-5- مقايسه شاخصهاي دسترسي
 
4-6- چشمانداز نياز بازار مسكن به اعتبارات بانكي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پيشگفتار:
 
 
 
طرح جامع مسكن حاصل تلاش 24 گروه مطالعاتي است كه مطالعات موضوعي طرح را در سال 1383 انجام دادهاند. اين طرح همچنين متكي به دستاوردهاي مطالعات متعددي است كه در چهار دهه برنامهريزي توسعه بخش مسكن، توسط پژوهشگران و برنامهريزان انجام شده است.
مطالعات انجام شده، در دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن، دفتر انبوهسازي، و ساير دفاتر سازمان ملي زمين و مسكن، به ويژه در سالهاي 1376 تاكنون، زمينهساز و پشتيبان بخش عمدهاي از يافتههاي اين طرح ميباشند.
در اين طرح همچنين، از نتايج مطالعات مشترك با بانك جهاني كه منجر به تدوين استراتژي بخش مسكن گرديد، نيز بهره گرفته شده است.
با اين حال طرح جامع مسكن، در پارهاي از زمينهها نوآور بوده و يا نخستين گام در راه تكميل مطالعات به شمار ميرود. موضوعاتي چون مالياتها در بخش مسكن، صرفهجويي در انرژي، كيفيت مسكن، حاشيهنشيني و مسكن، مسكن كمدرآمدها و مسكن اجتماعي، با اين دقت و تفصيل پيشينهاي ندارند. تهيه الگوهاي كوتاه مدت و ميان مدت براي پيگيري تحولات بازار مسكن، و يافتن اثرات تغيير در متغيرهاي سياستي بر بخش مسكن، كه به گونهاي در سالهاي قبل مورد مطالعه قرار گرفته بودند، روزآمد و به هنگام شده و گسترش يافتهاند.
 
طرح جامع مسكن شامل اسناد زير، به ترتيب زماني است:
1.    سند تحليلي: شامل جمعبندي مطالعات براساس اسناد و مطالعات پشتيبان. 
2.    سند راهبردي: تلفيق اهداف، راهبردها و سياستها.
3.    سند اجرايي: شامل برنامهها، اقدامات، اولويتبندي اقدامات، تعيين نهادهاي مسئول و سازمانهاي اجراكننده.
4.    سند منطقهاي: شامل شيوه منطقهاي كردن اقدامات و فرآيند اجرايي برنامهها، نحوه نظارت، ارزيابي و بازنگري برنامهها و اقدامات.
گزارشي كه پيش رو داريد، نخستين سند از اسناد طرح جامع مسكن است. جمعبندي يافتههاي حاصل از پژوهشهاي ياد شده، حجمي از مطالب را در برميگيرد كه در حوصله زمان براي مخاطبين اين سند، كه مسئولان و تصميمگيران ميباشند، نميگنجد. از اينرو سند تحليلي طرح جامع مسكن، چكيده و جمعبندي مطالعات را در فشردهترين شكل، ارائه كرده به عمدهترين يافتهها بسنده ميكند.
 
 
مقدمه:
 
1. طرح جامع مسكن چيست؟
 
طرح جامع مسكن سندي است ملي، كه چشمانداز بخش مسكن در سالهاي آينده را ترسيم ميكند. در اين چشمانداز هدفها، به معناي تغييرات مطلوب، قابل دستيابي، و قابل سنجش در وضعيت مسكن خانوارهاي ايراني، در دورههاي پنجساله آينده، تعيين ميشود، و راهبردها و راهكارهاي دستيابي به اين هدفها، تدوين ميگردد.
 
طرح جامع مسكن، مسيري را كه دولت تا دستيابي به هدفها، بايستي به پيمايد، روشن ميسازد. مسئوليت رسيدن به هدفها برعهده دولت است، اما دراين مسير، مردم، بخش خصوصي و همه مسئولين: اجرائي، قضايي و قانونگذاري، بايستي همراه و همگام باشند تا بتوان به هدفها رسيد.
 
 
 
2. چرا اين سند را تهيه ميكنيم؟
2-1- وظيفه قانوني 
قانون اساسي: اصول 31 و 43 قانون اساسي
 
 
اصل 31 قانون اساسي:
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوار ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت، براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم آورد.
 
اصل 43 قانون اساسي:
براي تامين استقلال اقتصادي، ريشهكن كردن فقر و محروميت، برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد و حفظ آزادگي او، اقتصاد كشور، براساس ضوابط زير استوار ميشود:
تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2-2- وظيفه برنامهاي
 
”بند ج“ ماده 30 قانون برنامه چهارم
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسكن با اقتصاد ملي و نقش تعادل بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار كمدرآمد خواهد بود:
1.    تقويت تعاونيهاي توليد مسكن، سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن
2.    مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تامين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران.
3.    تشكيل بازار ثانويه رهن براساس ضوابط قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
4.    افزايش سهم انبوهسازي در امر ساخت به ميزان سه برابر عملكرد برنامه سوم.
5.    گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تامين سرمايه در بخش.
 
 
3. فرآيند تهيه طرح جامع مسكن
طرح جامع مسكن، با شناخت وضع موجود، بررسي تحولات و تعيين گرايشها و روندهاي كنوني، آغاز ميگردد. پس از آن مسايل، مشكلات و چالشهاي فراروي بخش بررسي و تحليل ميشوند. با پيشينه پنجاه سال برنامهريزي توسعه و بيش از چهار دهه برنامهريزي براي بخش مسكن، بسياري از سياستها و راهحلهاي رفع مشكلات را شناخته و تجربه كردهايم. ارزيابي اين سياستها، تعيين ميزان كاميابي يا عدم توفيق آنها، مرحله بعدي مطالعات را تشكيل ميدهد.
در حال حاضر مطالعات و مصوبات فرادستي وجود دارد كه در زمينههاي مرتبط با مسايل سكونتي و مسكن، تهيه و تصويب شدهاند. سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت، قانون برنامه چهارم توسعه، برنامه آمايش سرزمين مصوب 1383، و سند توانمندسازي، از جمله اين اسناد فرادست هستند. بررسي اين مصوبات و شناخت چگونگي اثرگذاري آنها بر هدفها، رويكردها و اصول حاكم بر طرح جامع مسكن، گام بعدي در فرآيند تدوين طرح جامع مسكن، است.
بررسي نيازهاي آتي سكونتي، نيازمند تعيين فروض جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي در تحولات آتي كشور است. پس از تعيين فروض، و شناخت نيازها، ميتوان چشمانداز بلندمدت و ميان مدت بخش را ترسيم كرد و اهداف اصولي بخش را بيان نمود.
گام بعدي، بررسي چگونگي دستيابي به اين هدفها، باتوجه به مسايل و مشكلات كنوني، و فرصتها و امكانات در حال و آينده است. بدين ترتيب تعيين راهبردها، تدوين سياستها و شناخت اقدامات اساسي در بخش مسكن، مراحل بعدي مطالعه است. پس از آن برنامه اقدامات، برحسب ضرورت زماني و مكاني آنها، اولويتبندي شده، و در آخر شيوه منطقهاي كردن برنامهها بررسي ميشود.
نمودار 1 فرآيند تهيه طرح جامع مسكن، و محصول مطالعات را، در مراحل مختلف طرح، نشان ميدهد.
 
4. محتواي سند جمعبندي 
اين گزارش جمعبندي بيش از 24 مطالعه موضوعي را در بردارد و حاصل      جلد گزارشات موضوعي و نشستها و بررسيهاي كارشناسي صاحبنظران و متخصصان بخش مسكن در نيمه دوم سال 1383 و ماههاي آغازين سال 1384 است.
فصل اول اين گزارش، وضع موجود و تحولات گذشته، مشكلات و مسايل، چالشها و فرصتهاي كنوني را بررسي ميكند. فصل دوم، به سياستهايي كه در برنامههاي گذشته كشور، براي رفع مشكلات مسكن اجرا شدهاند، ميپردازد و ميزان كاميابي يا ناكام بودن آنها را در دستيابي به اهداف بررسي ميكند. فصل سوم، به بررسي چشمانداز بلندمدت مسكن اختصاص دارد. اين چشمانداز، باتوجه به شناخت نيازها، مطالعات فرادست و اصول حاكم بر آنها، و در نهايت بازتاب آنها بر چشمانداز آتي مسكن، تدوين شدهاند. فصل چهارم، الگوي ميان مدت بخش مسكن شامل نيازها، تقاضاي موثر، توليد و عرضه مسكن را ارائه ميكند. در فصل پنجم، هدفها، راهبردها، و سياستهاي پيشنهادي در زمينههاي مطالعاتي، براي توسعه بخش مسكن ارائه ميشوند.
 
 
نمودار 1: فرآيند انجام مطالعات طرح جامع مسكن
 
 
           فرآيند انجام مطالعه    محصول
 
شناخت وضع موجود
 
 
 
شناخت مسايل و چالشها
 
 
 
ارزيابي سياستهاي گذشته
 
 
 
بررسي نيازها        بررسي مطالعات و مصوبات فرادست
 
     
 
تعيين فروض و مباني
    تعيين اصول و رويكردها
 
 
 
ترسيم چشمانداز بلندمدت و الگوي ميان مدت
 
 
 
تعيين هدفها
 
 
 
تعيين راهبردها و سياستها
 
 
 
تدوين برنامهها و برنامه اقدامات
 
 
 
منطقهاي كردن برنامهها 
 
 
 
1-1- وضع موجود: تصويري كلي 
 
 
 
1-1-1- موجودي مسكن و خانوار
(ميليون خانوار ـ ميليون واحد)
مناطق    1375    1382
    خانوار    مسكن    خانوار    مسكن
شهري    9/7    9/6    1/10    9
روستايي    4/4    9/3    8/4    3/4
كل    3/12    8/10    9/14    3/13
ماخذ: سرشماري نفوس و مسكن، برآورد طرح جامع مسكن    1-1-2- تراكم خانوار در مسكن 
 
مناطق    تراكم خانوار در مسكن
    1375    1382
شهري    15/1    12/1
روستايي    13/1    12/1
كل    14/1    12/1
ماخذ: سرشماري نفوس و مسكن، برآورد طرح جامع مسكن 
 
 
 
1-1-3- دوام و ايمني 
 (درصد)
مناطق
نسبت واحدهاي مسكوني بادوام 
    1375    1382
شهري    65    70
روستايي    25    30
كل    51    56
ماخذ: 
•    برآورد براساس سرشماري نفوس و مسكن 1375. مركز آمار ايران ـ آمار پروانههاي ساختماني صادره از شهرداريهاي كشور مركز آمار ايران. 
•    آمار فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي ـ بانك مركزي ايران 1382.     1-1-4- نحوه تصرف
 (درصد)
مناطق    نسبت مالكيت مسكن 
    1375    1382
    ملكي    اجارهاي
ملكي    اجارهاي
 
شهري    67    21    71    16
روستايي    5/83    5/5    *83    5*
كل    73    5/15    75    4/12
ماخذ: سرشماري نفوس و مسكن 1375 ـ هزينه و درآمد خانوارهاي شهري ـ 1382 ـ مركز آمار ايران 
* نمونهگيري ويژگي مسكن روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ 1382.
 
 
 
 
1-1-5- توليد مسكن 
 (هزار واحد)
مناطق
1375    1382
شهري    283    516
روستايي    100    120
كل    383    636
ماخذ: سازمان مديريت و برنامهريزي ـ بنياد مسكن
1-1-6- متوسط زمين و زيربنا
 
مناطق    1375    1382
    متوسط زمين    متوسط زيربنا    متوسط زمين    متوسط زيربنا
شهري    154    127    87    117
روستايي    -    108    *362    *84
ماخذ: بانك مركزي ـ مركز آمار ايران
* فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در نقاط روستايي كشور 1379.
 
1-1-7- نسبت اجاره به درآمد 
 (درصد)
مناطق
نسبت اجاره به درآمد 
    1375    1382
شهري    *5/33    *7/31
روستايي    *8/14    *4/16
ماخذ: هزينه و درآمد خانوار شهري و روستايي سالهاي مختلف مركز آمار ايران
* شامل هزينه سوخت و روشنايي و آب    1-1-8- نسبت قيمت مسكن به درآمد 
(درصد)
مناطق
نسبت قيمت مسكن به درآمد
 
    1375    1382
شهري    7    *1/8
روستايي    2    **5/4
ماخذ: 
* برآورد طرح جامع مسكن 
 
 
1-1-9- سهم ارزش افزوده مسكن در توليد ناخالص داخلي 
(درصد)
    سهم از توليد ناخالص داخلي
    1375    1382
كلكشور
8/4    8/4
ماخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نماگرهاي اقتصادي
    1-1-10- سهم سرمايهگذاري در مسكن به كل تشكيل سرمايه ثابت
(درصد)
    سهم از سرمايهگذاري
 
    1376    *1381
كلكشور
2/27    5/30
ماخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نماگرهاي اقتصادي 
* به دليل دسترسي نداشتن به ارقام قابل مقايسه براي سال 1382، از ارقام سال 1381 استفاده شده است.
 
 
1-1-11- شاخصهاي بهرهوري در بخش مسكن
شاخصها    1376    1377    1378    1379    1380    1381    1382
نيروي كار    100    105    110    110    118    121    124
سرمايه    100    106    103    109    109    107    113
زمين    100    104    110    125    143    162    180
مديريت    100    96    103    106    105    107    112
كل عوامل    100    103    109    116    122    125    127
ماخذ: اندازهگيري و تحليل بهرهوري عوامل توليد در بخش مسكن: حسين خزاقي، فصلنامه اقتصاد مسكن ـ شماره 35 و 36 ـ سازمان ملي زمين و مسكن 
 
 
1-1-12- نرخ رشد شاخصهاي بهرهوري در بخش مسكن 
(درصد)
شاخصها    1376    1377    1378    1379    1380    1381    1382    متوسط دوره
نيروي كار    -    5    8/4    0    3/7    5/2    5/2    7/3
سرمايه    -    6    8/2-    8/5    0    8/1-    6/5    1/1
زمين    -    4    8/5    6/13    4/14    3/13    1/11    4/10
مديريت    -    4-    3/7    9/2    1-    9/1    7/4    2
كل عوامل    -    4    8/4    4/6    2/5    5/2    3/2    1/4
ماخذ: اندازهگيري و تحليل بهرهوري عوامل توليد در بخش مسكن: حسين خزاقي، فصلنامه اقتصاد مسكن ـ شماره 35 و 36 ـ سازمان ملي زمين و مسكن 
 
 
1-2- گرايشها و روندها
 
 
•    توليد مسكن در دو دهه اخير رشد چشمگيري داشته است. وجود دورههاي رونق و ركود متناوب، روند رشد بلندمدت سالانه رشدي را برابر 3 درصد نشان ميدهد.
•    مسكن ساخته شده در هر سال، بادوامتر، كوچكتر و به گونه فزايندهاي به صورت انبوه، توسط سازندگان حرفهاي احداث شده است.
•    اجارهنشيني رو به كاهش بوده و گرايش به سوي تامين مسكن ملكي بوده است.
 
•    سهم بخش مسكن در اقتصاد ملي موثر و چشمگير، اثرگذار و تاثيرپذير بوده است. سهم سرمايهگذاري در بخش مسكن در دهه گذشته از كل تشكيل سرمايه ثابت ملي، از ساير فعاليتهاي اقتصادي به جز خدمات بيشتر بوده است. سهم ارزش افزوده مسكن در توليد ناخالص داخلي در دهه گذشته افزايش يافته است.
•    سهم بخش مسكن در اشتغال ملي، در دهه گذشته، تقريباً ثابت و در حد 11 درصد از كل شاغلين بوده است. افزايش توليد مسكن به طور عمده در اثر بهبود شاخصهاي بهرهوري، هم در نيروي كار، هم در سرمايه و در ساير عوامل توليد، حاصل شده است.
•    بهبود شاخصهاي بهرهوري در سالهاي 1376 تا 1382 به طور عمده در اثر بهبود بهرهوري عامل زمين، در توليد مسكن به دست آمده است. (جدول 1-1-12) 
    رشد بهرهوري زمين سالانه 4/10 درصد
    رشد بهرهوري سرمايه سالانه 1/1 درصد
    رشد بهرهوري نيروي كار سالانه 7/3 درصد
    رشد بهرهوري مديريت سالانه 2 درصد
    رشد بهرهوري كلي در بخش مسكن سالانه 1/4 درصد
 
•    به طور عمده افزايش چشمگير بهرهوري در عامل زمين، حاصل افزايش شدت استفاده از زمين، يعني كاهش متوسط مساحت زمين به ازاء هر واحد است، كه خود به طور عمده در اثر افزايش قيمت زمين حاصل شده است.
•    تحولات رشد توليد مسكن، و دگرگوني در ساختار و رشد جمعيت و خانوار به گونهاي بوده است كه نرخ رشد موجودي مسكن، بر نرخ رشد خانوارها فزوني داشته است. از اينرو شاخصهاي تراكم سكونتي بهبود يافته و كمبود مسكن كاهش يافته است. با اين حال هنوز مسئله كمبود مسكن به ويژه در شهرها موجود است. چنانچه كمبود مسكن به ازاء يك واحد مسكوني براي يك خانوار محاسبه شود، كمبود كنوني در شهرها حدود 1/1 ميليون واحد، و در روستاها حدود 600 هزار واحد برآورد ميشود.
 
 
1-3- چالشها و فرصتها
 
 
 
1-3-1- مسئله: نوسانات شديد و ناپايداري در بازار مسكن:
 
◘    به طور عمده در اثر نوسانات در متغيرهاي كلان اقتصادي: ( ) و ( )  و ( )
-    توليد ناخالص داخلي بدون نفت
-    درآمد سرانه
-    اعتبارات بانكي و سهميه بخش مسكن از اين اعتبارات
-    نرخ ارز نوسانات و بازار دارائيها، به طور كلي
-    انتظارات تورمي
-    نقدينگي 
◘    در كوتاه مدت، نوسانات سرمايهگذاري در مسكن، علاوه بر بافت اقتصاد كلان، تحت كنترل نوسانات عوامل موثر بر تقاضا است.
-    قيمت مسكن
-    شرايط اعطاي وام
-    تورم انتظاري در مسكن
-    تعداد خانههاي خالي 
◘    در بلندمدت، نوسانات سرمايهگذاري در مسكن تابعي است از: 
-    تغيير در تعداد خانوار و توزيع سني جمعيت
-    قيمت زمين
-    هزينه ساخت
-    تورم بلندمدت در مسكن 
 
 
جدول 1-3-1- برآورد ضرائب كشش نسبت به متغيرهاي مختلف
عنوان    تقاضاي كمدرآمدها
تقاضاي پردرآمدها    عرضه    قيمت
قيمت مسكن    6/0-    3/0-    6/0    -
درآمد خانوار    7/0    3/0    -    -
متوسط وام پرداختي مسكن    7/0    35/0    -    -
انتظارات افزايش نرخ ارز    2/0-    8/0-    -    -
بيثباتي اقتصادي
01/0-    4/0-    -    -
نرخ بهره بانكي    84/0-    24/0-    -    -
موجودي مسكن    -    -    6/0    -
قيمت زمين    -    -    8/0-    4/1
هزينه ساخت    -    -    7/0-    3/0
بازده سرمايه    -    -    0/9    -
مازاد عرضه    -    -    -    6/0-
ماخذ: ارزيابي كارآيي سياستگذاري در بازار مسكن: فردين يزداني. فصلنامه اقتصاد مسكن ـ شماره 32 ـ تابستان 1380 ـ سازمان ملي زمين و مسكن
 
 
 
◘    نوسانات كوتاه مدت و شديد در بخش مسكن و ورود و خروج ناگهاني سرمايهها به اين بخش موجب ميشود كه بخش مسكن پايداري لازم را براي بهبود كيفيت ساخت، انبوهسازي، و بهبود مديريت ساخت به دست نياورد.
 
 
 
 
1-3-2- مسئله: ناكارآيي بازار مسكن
 
◘    عدم تطابق الگوي ساخت و عرضه با الگوي تقاضا، ناشي از:
-    عدم كفايت توان مالي خانوارهاي كمدرآمد و ميان درآمد شهري در تامين مسكن متعارف
-    وجود مقررات تفكيك زمين و حداقل قطعات تفكيكي كه با توان مالي خانوارهاي كم و ميان درآمد سازگاري ندارد.
 
1-3-2- الگوي عرضه و تقاضاي مسكن برحسب گروههاي درآمدي 1381
گروه درآمدي    مساحت موردتقاضا (مترمربع)    درصد از كل تقاضاي مسكن    درصد از كل عرضه مسكن
1 تا 4    50    3/43    20
5 تا 6    70    8/32    30
7 تا 10    +100    9/23    50
ماخذ: پيشنهادي براي برنامه چهارم توسعه مسكن. مينو رفيعي. 1382 ـ دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن ـ سازمان ملي زمين و مسكن 
◘    وجود بازارهاي جداگانه و تاحدودي نامتداخل براي تقاضاي مصرفي، و تقاضاي سرمايهاي مسكن.
-    سهم قابل توجه تقاضاي سرمايهاي براي مسكن به طور عمده توسط خانوارهاي پردرآمد، و نوسانات شديد در اين تقاضا.
 
1-3-3- سهم تقاضاي مصرفي و سرمايهاي از كل نقدينگي بخش مسكن
(درصد)
نوع تقاضا    1376    1377    1378    1379    1380    1381
تقاضاي مصرفي    62    76    70    61    41    42
تقاضاي سرمايهاي
38    24    30    39    59    58
كل نقدينگي بخش مسكن    100    100    100    100    100    100
ماخذ: ” مباحثي پيرامون بازار مسكن “ . فردين يزداني 1382 ـ دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن ـ سازمان ملي زمين و مسكن
 
 
1-3-3- مسئله: نظام مالي اعتبارات مسكن محدود است
◘    نظام مالي اعتبارات مسكن به اندازه كافي توسعه نيافته است، تحت كنترل دولت است و نسبت به نيازها محدود و كوچك است.
◘    نظام اعتباري تامين مالي مسكن، رقابتي نيست، به طور عمده توسط بانكهاي دولتي، به ويژه يك بانك تخصصي تامين ميشود.
◘    حجم اعتبارات بانكي در بخش مسكن، مانند ساير بخشها، توسط بانك مركزي، هر ساله از طريق سهميهبندي تعيين ميشود.
◘    سهم اعتبارات بانكي از كل سرمايهگذاري در مسكن، در دهه گذشته حدود 40 درصد بوده است.
◘    پوشش وام (نسبت وام به قيمت مسكن) به طور متوسط در سالهاي اخير حدود 45 درصد و در شهرهاي مختلف، از 70 تا 20 درصد، متفاوت بوده است.
 
 
 
 
1-3-4- مسئله: گراني زمين، مسكن و اجاره
◘    عوامل بيروني موثر در قيمتها
-    حجم واقعي پول: نقدينگي 
-    تورم و انتظارات تورمي
-    توليد واقعي
-    نرخ واقعي ارز
-    قيمت سهام و ساير دارائيها
-    نرخ بازگشت به ساير فعاليتهاي اقتصادي و اقتصاد سايهاي
◘    عوامل دروني موثر در قيمتها
-    قيمت زمين
-    هزينه ساخت
-    قيمت مصالح
-    هزينه دستمزدها
-    كمبود يا مازاد عرضه
-    فشار تقاضا: افزايش خانوار، افزايش درآمد
•    تاثير عوامل بيروني و دروني بازار مسكن، به گونهاي بوده است كه نرخ رشد قيمت مسكن در دهه
81 ـ 71 به طور متوسط ساليانه 1/25 درصد رشد داشته است. 
•    همچنانكه مورد انتظار است، تغييرات قيمت مسكن در دهه مورد بررسي، يكنواخت نبوده است. اين تغييرات در دورههاي ركود كم، و همراه با ثبات نسبي و گاه كاهش قيمت، و در دورههاي رونق با رشد شديد قيمتها همراه بوده است.
•    بنابراين در سالهاي ركود شاخص قيمت مسكن از شاخص قيمت ساير كالاها و تورم كلي عقب ميماند و در سالهاي رونق و افزايش قيمت آنرا جبران ميكند، كه ارزش برابري داراييها در سبد دارائي خانوار را متعادل كند


کلمات کلیدی مرتبط:
فهرست مطالب ,عنوان صفحه ,پيشگفتار ,مقدمه ,1. طرح جامع مسكن چيست؟ ,2. چرا اين سند را تهيه ميكنيم؟ , ,3. فرآيند تهيه طرح جامع مسكن ,4. محتواي سند جمعبندي , , ,فصل اول: وضع كنوني و مسايل و مشكلات بخش مسكن ,1-1- وضع موجود: تصويري كلي ,1-2- گرايشها و روندها ,1-3- چالشها و فرصتها , ,فصل دوم: برنا,
مقالات مرتبط در این دسته
جزوه طراحی پلانهای آپارتمانی و ویلایی
بررسی کامل خانه های هوشمند
ضوابط و استاندارد فضاهای مخصوص کودک ، مطالعات
تحقیق خانه باتلو شاهکار آنتوني گائودي
دانلود ملاقات با مشتری قبل از طراحی تحقیق مسكونی/word
دانلود ملاقات با مشتري قبل از طراحي پروژه مسكوني
ضوابط پيشنهادي معماري و شهرسازي مجموعه هاي مسكن مهر به همراه نمونه هایی از پلان های پیشنهادی
ملاقات با مشتری قبل از طراحی پروژه مسکونی
دانلود نظریه پرداز بزرگ کلارنس پری و نظریه معروف او واحد همسایگی
تعامل خانه و شهر - بررسی جایگاه شهر در روند شکل گیری خانه
کیفیت مسکن در مجتمع 470واحدی در شهرک مهدیه درشهر قم
انواع بادگير ، خانه بروجردي ها
ساخت خانه هاي اسكيمويي
بررسي فضاهاي مسكوني در محله چهارصددستگاه
مقاله ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی
معماری خانۀ امروزي
خانه آبشار ( کوفمن )
پروژه برج تهران
بررسي نمونه هاي موردي برج در تهران و جهان
چالشهاي مسكن و تراكم ساختماني

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد