خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: دانلود پاورپوینت معماری سنتی ایران در چهار اقلیم با توجه به ساخت و ساز پایدار در چهار اقلیم

   تعدادبرگ: 24 اسلاید .   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 655 kb  تعدادمشاهده  6


چکیده
 
درﭼﻬﺎر اﻗﻠﻴﻢ ﻛلی اﻳﺮان، ﻣﻌﻤﺎری ﺳنتی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب، ﮔﺮم و خشک، ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺮد، از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺮرسی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژی ﺑﻨﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی ﻣﺴﻜﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺣﺎکی از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤیطی – اﻗﻠﻴمی و ﺣتی ﻓﺮﻫنگی اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎیب معماری ﺟﺪﻳﺪ در ﻫﺮ اﻗﻠﻴﻢ، از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻃﺮاحی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﺎ و ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﺼﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و در ا ﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای، اﺳﻨﺎدی و آﻣﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ .
 
1.ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در اﻳﻦ اﻗﻠﻴﻢ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .
 
1,1اﻗﻠﻴﻢ ﮔﻴﻼن
 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان و دارای رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد و ﻫﻮای ﮔﺮم در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن اﺳـﺖ . از اﻳـﻦ رو « ﺑـﺎران ﻣﺪاوم و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺎد ، ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ ».
 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﻲ _ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﮔﻴﻼن
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻧـﻮع ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺎد و ﻧـﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .
 
اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ بنا:
 
«ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻴﻼن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪول ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ در اﻣﺘﺪاد ﺷـﺮق _ ﻏـﺮب و ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد » ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮوﻧﮕﺮا اﺳﺖ ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎی آن ، داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮون ﺧﺎﻧﻪ ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻴﺎط و ﮔﺴﺘﺮش در ارﺗﻔـﺎع اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻴﻼن ﺷﺎﻫﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﻫﺎ در ﻓﻀﺎ ﻫﺎی ﺑﺎز ﺳﺒﺰ (ﮔﻴﺎﻫﻲ) ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .
 
ب) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ:
 
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﻔﻮذ ﺑﺎران ﺑﻪداﺧﻞﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد، ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺒﺪار ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲﻛﻒ زمین د رﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ﻃﺮف ﺑﻨﺎ ﻛﻪ در ﺳﻤﺖ ﺑﺎد ﻗﺮار دارد ، اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﻧﻔـﻮذ رﻃﻮﺑـﺖ از ﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ ﺑـﻪ داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ، ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﻴﻦ ﻗﺮا ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ ﻛﻒ و زﻣـﻴﻦ ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﻮا ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺒﺨﻴـﺮ رﻃﻮﺑـﺖ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا ﺷﺪه ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺸﻚ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .


کلمات کلیدی مرتبط:
چکیده , ,چکیده ,1.ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب ,1,1اﻗﻠﻴﻢ ﮔﻴﻼن ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی اقلیم سرد وکوهستانی
پاورپوینت بررسی اقلیم معتدل و مرطوب
پاورپوینت بررسی شرایط اقلیمی و معماری سرد و کوهستانی
پاورپوینت بررسی اقليم و معماری ايران
پاورپوینت بررسی تنظيم شرايط محيطي
پاورپوینت بررسی شرایط اقلیمی و تاثیر آن به روی معماری بومی ایران
پاورپوینت بررسی ساختمان‌های کم مصرف EC+
پاورپوینت بررسی شرایط اقلیمی معماری شیراز جهت جانمایی سایت بیمارستان
پاورپوینت بررسی اکولوژی در معماری
پاورپوینت بررسی عناصر معماری سنتی و معاصر شهر اردبیل
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی و اقلیمی با توجه به اقلیم ایران
پاورپوینت بررسی شرایط اقلیمی جغرافیایی اردکان
پاورپوینت بررسی انرژی باد در محدوده روش‌های MCDM
پاورپوینت بررسی فرآیند ساختمان های سازگار با انسان و طبیعت و معماری دوستدار محیط زیست
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی اقلیم شهر سبزوار
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی اقلیم سیستان و بلوچستان
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی اقلیم شهر تبریز
پاورپوینت بررسی مطالعات اقلیمی شهر بندرانزلی
جدول سوات تحلیل نظام های سه گانه در فضای شهری
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی اقلیم بندر انزلی

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد